Održana prezentacija Analitičkog izvještaja podataka prikupljenih kroz studiju praćenja diplomiranih studenata

U Ministarstvu prosvjete je danas, 24. oktobra 2017. godine, predstavljen Analitički izvještaj podataka prikupljenih kroz Studiju praćenja diplomiranih studenata (Tracer Study), koja je nastala kao rezultat aktivnosti usmjerenih na unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja koje se realizuju u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost – INVO“. Pored predstavnika Ministarstva prosvjete, prezentaciji su prisustovali predstavnici ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori i ostale zainteresovane strane.

Prisutnima se u ime Ministarstva prosvjete obratila Biljana Mišović, načelnica Direkcije za visoko obrazovanje, koja je posebno naglasila značaj sprovedenih aktivnosti. Ona je pojasnila da sistem studije praćenja predstavlja podršku u prikupljanju i upotrebi podataka u cilju efikasnog kreiranja politika i intervencija u oblasti visokog obrazovanja. Sama analiza se bazira na informacijama dobijenim od studenata koji su diplomirali na nekom od crnogorskih univerziteta ili samostalnih fakultetskih jedinica tokom 2009. i 2013. godine, a sprovedena je i usmjerena na generisanje objektivnih, standardizovanih informacija o iskustvima diplomaca nakon završetka studija. Podaci dobijeni na ovaj način treba da ukažu na dobre i loše strane studijskih programa, što će biti dobar input ustanovama kako da kreiraju programe čijim završetkom će studenti moći lakše da nađu posao i uspješnije rješavaju konkretne radne zadatake.

U okviru Analitičkog izvještaja koji je pripremio g-din Vojin Golubović, konsultant angažovan za ovaj posao, prezentovani rezultati stavova diplomiranih studenata obuhvatili su sve važnije aspekte studiranja i zapošljavanja. Predstavljeni su rezultati o obrazovanju prije studija, samom toku studija, eventualnom nastavku studiranja nakon sticanja diplome na osnovnim studijama, uz poseban osvrt na aktuelnu temu zapošljavanja, pružajući uvid u prvo zaposlenje, ali i u trenutni radni status studenata koji su diplomirali 2009. i 2013. godine.  Dodatni kvalitet studije ogleda se u tome što je kod brojnih pitanja uključena i socio-biografska komponenta, tako da su se posmatrale i razlike prema polu, prethodnom obrazovnom nivou, obrazovnom nivou roditelja i sl.

Na kraju su predstavljeni ključni nalazi koji su omogućili definisanje preporuka za unapređenje u određenim oblastima. Osnovni nalazi su ukazali na potrebu za sticanjem više praktičnih znanja tokom studija, promocijom preduzetništva i samozapošljavanja, inovativnijim kanalima saradnje sa poslodavcima i dodatnim prilagođavanjem studijskih programa zahtjevima tržišta rada.

Na prezentaciji je konstatovano da analiza predstavlja kvalitetan material i novi izvor informacija koje mogu biti od koristi raznim interesnim stranama, ali isto tako može poslužiti i kao inicijativa za dalje razvijanje sistema prikupljanja podataka o obrazovanju (sa novim definisanim temama i okvirima) i služiti daljem promovisanju redovne implementacije istraživačke aktivnosti o mladim diplomcima u određenim vremenskim intervalima.

Kompletan Analitički izvještaj dostupan je na internet stranici INVO projekta, u rubrici Dokumenta.