JAVNE KONSULTACIJE U VEZI SA PLANOVIMA UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM ZA ADAPTACIJU NA FAKULTETIMA

U okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost – INVO“ jedna od planiranih aktivnosti koju realizuje Ministarstvo prosvjete je poboljšanje pristupa licima sa smanjenom pokretljivošću i licima sa invaliditetom na sljedećim fakultetima Univerziteta Crne Gore: Filozofski fakultet u Nikšiću, Građevinski i Pravni fakultet u Podgorici i Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru.

Shodno zahtjevima Svjetske banke, u okviru izrade tehničke dokumentacije za radove na adaptaciji fakulteta, pripremljeni su Planovi upravljanja životnom sredinom kako bi se ublažili mogući negativni uticaji planiranih radova na životnu sredinu.

Imajući u vidu navedeno, a u cilju  informisanja javnosti i prikupljanja primjedbi i mišljenja Ministarstvo prosvjete obavještava zainteresovanu javnost, organe i organizacije da se javni uvid u Planove upravljanja životnom sredinom za radove na adaptaciji navedenih fakulteta može obaviti svakog radnog dana od 22. do 29. marta 2017. godine, i to:

  • U kancelariji INVO projekta u Podgorici, Rimski trg 19, I sprat, biće obezbijeđen javni uvid u Planove upravljanja životnom sredinom za sve fakultete u vremenu od 10.00 do 13.00 časova;
  • Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Ulica Danila Bojovića bb, Plan upravljanja životnom sredinom za taj fakultet biće objavljen na oglasnoj tabli;
  • Na Građevinskom fakultetu u Podgorici, Cetinjski put bb, Plan upravljanja životnom sredinom za taj fakultet biće objavljen na oglasnoj tabli;
  • Na Pravnom fakultetu u Podgorici, Ulica 13. jul br. 2, Plan upravljanja životnom sredinom za taj fakultet biće objavljen na oglasnoj tabli;
  • Na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, Stari grad br. 320, Plan upravljanja životnom sredinom za taj fakultet biće objavljen na oglasnoj tabli.

Planovi upravljanja životnom sredinom za navedene fakultete su objavljeni na sajtu INVO projekta, u rubrici Dokumenta.

Primjedbe i mišljenja na Planove upravljanja životnom sredinom za pojedine fakultete mogu se dostaviti do 31. marta 2017. godine poštom na adrese fakulteta, kao i lično u dekanat Filozofskog fakulteta i Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, zatim kod prodekana za nastavu Građevinskog fakulteta i kod sekretara Pravnog fakulteta. Takođe, primjedbe i mišljenja na Planove upravljanja životnom sredinom za sve fakultete mogu se dostaviti na adresu kancelarije INVO projekta, kao i na e-mail adresu: office@heric.me

Konačna verzija svih Planova upravljanja životnom sredinom sa informacijom o prikupljenim primjedbama i mišljenjima i načinu njihovog razmatranja biće objavljena na sajtu INVO projekta.