Dalje unaprjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori

U cilju unaprjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja, uključujući i kapacitete za implementaciju normi objezbjeđenja kvaliteta, Ministarstvo prosvjete je, u periodu između 8. i 10. aprila, organizovalo prvu posjetu konsultanta, gospodina Fabrisa Henarda.

Ova aktivnost je prva u okviru potkomponente „Aktivnosti za obezbjeđenje kvaliteta i relevantnosti visokog obrazovanja”, a odnosi se na pregled/procjenu procesa, kriterijuma i procedura za eksterno obezbjeđenje kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja u Crnoj Gori, formulisanje preporuka/aktivnosti za dalje unaprjeđenje, prevashodno zadovoljavajući uslove za članstvo u ENQA (Evropsko udruženje za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju) i EQAR (Evropski registar za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju), kao i pripremu višegodišnjeg trening plana za jačanje kapaciteta Savjeta za visoko obrazovanje, sektora za visoko obrazovanje u okviru Ministarstva prosvjete, kao i drugih ključnih subjekata u ispunjavanju datih uslova.  

Tokom ove posjete, g-din Henrad je imao sastanke sa predstavnicima Ministarstva prosvjete, ENIC centra, Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Mediteran, Univerziteta Donja Gorica, Savjeta za visoko obrazovanje, Savjeta za kvalifikacije, Centra za studije i kontrolu kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore, Zavoda za zapošljavanje, Privredne komore i sa ekpertima za eksternu evaluaciju.  Konsultant se, tom prilikom,  upoznao sa trenutnim modelom osiguranja kvaliteta na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori, kao i sa percepcijom glavnih aktera o poboljšanju tog modela.