Upravljanje, monitoring i evaluacija projekta

 

Ova komponenta je dizajnirana za izgradnju kapaciteta u okviru Ministarstva prosvjete i Ministarstva nauke u cilju upravljanja sprovođenjem INVO projekta na dnevnoj osnovi, kao i monitoring i evaluaciju njegovih rezultata. Komponenta će podržati osnivanje Tima za upravljanje projektom, na čelu sa projektnim direktorom, sastavljen od dva projektna menadžera, koji će direktno izvještavati projektnog direktora, dva asistenta, jednog službenika za grantove, za podršku grantovima u projektnim komponentama, i jednog stručnjaka za životnu sredinu za provjeru usklađenosti sa procedurama zaštitnih mjera. Pored toga, ova komponenta će takođe finansirati operativne i kadrovske troškove Jedinice za tehničku podršku u okviru Ministartsva finansija koja pruža povjerene poslove projektima finansiranim sredstvima Svjetske banke (finansijko upravljanje, nabavka i aktivnosti u vezi sa isplatom), na proporcionalnoj osnovi sa drugim tekućim projektima finansiranim sredstvima Svjetske banke u Crnoj Gori. Na kraju, ova komponenta će obezbijediti sredstva za studije/istraživanja monitoringa i evaluacije, i reviziju i  finansijskih izveštaja projekta i dodijeljenih grantova.