Rezime Finalnog narativnog izvještaja za projekat Sci-Food

Opšti cilj projekta „Primijenjena nauka o hrani za studente – Sci-Food“ je definisan na sljedeći način:

Ojačati kapacitete crnogorskog sistema visokog obrazovanja u oblasti nauka o hrani kroz unapređenje nastave, treninga i transfera znanja.

Ovaj cilj je postignut kroz tri podcilja:

Podcilj 1: Unprijediti kvalitet nastave i obuka u oblasti nauka o hrani

Pod ovim podciljem je bilo predviđeno unapređenje nastavnog procesa na UDG-FPTBHE kroz izmjenu postojećeg plana i programa (što je uključilo i jačanje kapaciteta nastavnog osoblja) i uspostavljanje laboratorije za hranu.

Izmjene plana i programa: Nakon sprovedene tenderske procedure, angažovan je spoljni ekpsert koji je pripremio detaljni izvještaj o evaluaciji postojećeg nastavnog programa, obezbijedio inpute u pogledu načina na koji je potrebno vršiti izmjene u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom. Takođe, kroz aktivnosti iz Podcilja 3, prikupljeni su inputi od predstavnika crnogorskog prehrambenog sektora o tome koje bi izmjene nastavnog plana i programa bile korisne za mlade naučnike iz ove oblasti koji ulaze na tržište rada. Na osnovu toga, svi predavači su izvršili izmjene u predmetima koje predaju tako što su definisani ishodi učenja i uveden nov sadržaj. Revidirani predmeti su zatim usaglašeni i uključeni u jedinstven plan i program za studente osnovnih studija na UDG-FPTBHE koji će biti predmet reakreditacije, a zatim i realizovati na fakultetu.

U okviru ovog procesa, angažovani ekspert je pripremio i održao trodnevnu radionicu za nastavno osoblje na temu ishoda učenja. Znanje i vještine stečene na ovom treningu iskorišćeni su prilikom mijenjanja nastavnog plana i programa.

Uspostavljanje laboratorije za nauku o hrani: kroz tenderske procedure je pribavljena odgovarajuća oprema. Oprema je instalirana i osoblje je obučeno da radi sa njom, čime je za studente obezbijeđena mogućnost da realizuju praktične i individualne projekte.

Podcilj 2: Jačanje istraživačkih i poslovnih vještina studenata

U okviru ovog podcilja organizovana su dva treninga namijenjena jačanju istraživačkih i komunikacionih vještina studenata – radionica za Engleski jezik i poslovnu komunikaciju je studente upoznala sa korišćenjem literature i informacija relevantnih za oblast nauka o hrani. Radionica o dobroj laboratorijskoj praksi je studentima pružila znanje i praktične vještine o adekvatnom ponašanju u laboratorijskom okruženju. Očekuje se da će studenti iskoristiti stečeno znanje u budućem istraživačkom radu.

Konačno, organizovana je jednodnevna naučna konferencija na kojoj je 11 studenata prezentovalo rezultate i metode svojih istraživačkih projekata. Ovo je bila prilika da praktikuju i demonstriraju vještine prezentovanja i pisanja, te da predstave svoje istraživački rad široj javnosti. Zbornik radova sa ove konferencije je objavljen i diseminiran kao jedan od projektnih rezultata.

Podcilj 3: Poboljšati transfer znanja između UDG-FPTBHE i subjekata u lancu hrane u Crnoj Gori

Pod ovim podciljem, uspostavljena je saradnja između Univerziteta Donja Gorica i prehrambenog sektora, u cilju razmjene znanja i iskustava između akademskog i biznis sektora. Kroz dva sastanka (okrugla stola) i pet terenskih posjeta, sakupljeni su inputi od predstavnika sektora hrane o stanju u sektoru, glavnim problemima, potrebama za ljudskim resursima i istraživanjima. Svi ti inputi su iskorišteni za unapređenje nastavnog plana i programa (aktivnosti Podcilja 1) i definisanje studentskih istraživačkih radova i završnu konferenciju (aktivnosti Podcilja 2).

Na osnovu komentara sa radionica, okruglih stolova i konferencije, od strane predstavnika sektora hrane, studenata i javnosti, zaključujemo da su skoro svi predviđeni rezultati postignuti i da je projekat imao značajan uticaj.

Ova projektna ideja nastavlja da se razvija kroz projekat koji je dobio podršku kroz drugi konkursu iste HERIC grant šeme. Očekuje se da će ova dva projekta zajedno imati značajan uticaj na ukupno stanje u sektoru hrane u Crnoj Gori i da će otvoriti mnoge nove mogućnosti za buduci rad i istraživanja, pogotovo za mlade istraživače iz oblasti nauka o hrani.