Projekat REM-MTF

 

Naziv projekta: Reforma studijskih programa na MTF-u u skladu sa potrebama modernog obrazovanja u oblasti tehnologija, materijala i zaštite životne sredine
Projektni akronim: REM-MTF
Naziv ustanove: Metalurško-tehnološki fakultet, Univerzitet Crne Gore

 

REZIME PROJEKTA

Ciljevi

Opšti ciljevi
Organizovanje sistematskog pristupa i razvoj sistema za restrukturiranje postojećih zastarelih programa inženjerskih studija na Fakultetu, koji nisu usklađeni sa potrebama modernog tržišta rada, niti sa savremenim pristupima inženjerskom obrazovanju.

Posebni ciljevi

Kreiranje reformisanih studijskih programa u skladu sa novim dešavanjima u oblasti inženjerskih studija, kao i kreiranje mogućnosti za obrazovanje mladih inženjera sa različitim kompetencijama, odnosno stručnim i „mekim“ vještinama. Restrukturirani studijski programi će biti u skladu sa savremenim inženjerskim obrazovanjem u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) što će omogućiti bolju uvezanost Fakulteta sa Evropskim prostorom visokog obrazovanja i Evropskim istraživačkim prostorom (ERA), kao i bolju mobilnost diplomiranih studenata i mladih stručnjaka. Novi kurikulum će takođe biti osnova za budući razvoj zajedničkih programa na drugom i trećem nivou studija.

Fakultet je sačinio analizu potreba zajedno sa strateškim pristupom budućim dešavanjima. Dokument „Analiza stanja na Metalurško-tehnološkom fakultetu“ je usvojen na savjetu Fakulteta početkom oktobra 2015. godine.

Ciljna grupa

Ciljna grupa su studenti koji će prolaskom kroz moderno koncipirano obrazovanje usklađeno sa najboljom evropskom praksom u oblasti inženjerskog obrazovanja, postati značajniji činioci na tržištu rada kao nosioci novih i unaprijeđenih kompetencija, usled poboljšanih vještina, kompetencija i sposobnosti.

Krajnji korisnici

Moderno koncipirano obrazovanje će poboljšati i intenzivirati dvosmjernu mobilnost, zapošljivost, inovacijski i preduzetnički duh, kao i profesionalne kontakte sa međunarodnim okruženjem. Nova generacija studenata i inženjera će biti u stanju da ispunjava mnoge zahtjeve zahvaljujući diversifikovanom znanju i, prije svega, vještinama, da kreira drugačiju radnu atmosferu i posjeduje moderne komunikacijske vještine. Važno je napomenuti da ova obrazovna reforma ide, gotovo, uporedo sa referenciranjem nacionalnog okvira kvalifikacija, sa opštom nacionalnom opredijeljenošću da se osigura kvalitet novih kvalifikacija, odnosno da se svrstaju nove kvalifikacije u nacionalni kvalifikacioni okvir. U ovim naporima učestvuju svi nacionalni činioci a širenje rezultata i nastojanja je prilično efikasno. Poslodavci su više nego ikada uključeni u koncipiranje studijskih programa i cjelokupan sistem nastoji da bude prilagođen potrebama. Predložena reforma studijskih programa ima za cilj da rezultate prilagodi opštim potrebama. Poslodavci će dobiti novu generaciju obrazovanih mladih ljudi sa modernim obrazovanjem, iskustvom sa internship-a, sposobnošću za timski rad, informacijski pismene, sa značajnim IT kompetencijama i komunikacionim vještinama. U reformi će fokus, upravo, biti stavljen na praktičnu nastavu i trening, uz osmišljavanje praktičnih inženjerskih situacija i rješavanja problema.

Očekivani rezultati

Rezultati će biti mjerljivi i vidljivi: novi nastavni plan reformisanih studijskih programa, poboljšana infrastruktura, bolja interna i eksterna komunikacijska platforma, bolja komunikacija sa tržištem rada i poslodavcima, kao i bolja zpošljivost svršenih studenata.