Reforme finansiranja visokog obrazovanja i sprovođenje normi za obezbjeđenje kvaliteta

Ova komponenta je dizajnirana sa Vladom Crne Gore u cilju podrške sprovođenja ključnih reformi u oblasti finansiranja visokog obrazovanja i obezbjeđenja kvaliteta, na osnovu identifikovanih ciljeva u Strategiji o razvoju i finansiranju visokog obrazovanja. Ova komponenta prvenstveno finansira tehničku pomoć, u vidu treninga za izgradnju kapaciteta, međunarodne i lokalne konsultantske usluge, kao i grantove fakultetima za podsticanje učešća u sprovođenju strateških reformi. Finansiranjem sprovođenja ovih reformi, ova komponenta će da podrži Vladu Crne Gore u naporima da:
• osigura da mehanizam za finansiranje nastave/istraživanja u oblasti visokog obrazovanja prati globalne dobre prakse, promoviše efikasnost i inovativne prakse, i obezbjeđuje da su ograničeni budžetski resursi  u ovoj oblasti usmjereni ka relevatnim rezultatima ispunjavanja javnog intresa. Predviđene finansijske reforme će promovisati fleksibilnost i inovacije na svim nivoima visokog obrazovanja - univerziteti, instituti, fakulteti i akademski programi;
• unaprijedi procese osiguranja kvaliteta i učini da procedure u postupku rekareditacije budu transparentnije i relevantnije. U svijetlu potrebe povećanja osiguranja kvaliteta, ključnog razmatranja u Strategiji razvoja i finansiranja visokog obrazovanja, ova komponenta će finansirati aktivnosti jačanja administrativnih kapaciteta Savjeta za visoko obrazovanje i podrške u izgradnji kapaciteta osiguranja kvaliteta u sektoru za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i u drugim relevantnim akterima iz oblasti visokog obrazovanja. Pored toga, takođe, će se finansirati sprovođenje eksternih evaluacija svih visokoškolskih ustanova, uključujući inicijalnu i follow-up studiju. Identifikovane potrebe pojedinih fakulteta će biti finansirane u okviru sprovođenja grantova. Ova komponenta će finansirati i razvoj Nacionalnog okvira kvalifikacija koji će da služi kao osnova za budući rad na procjeni ishoda učenja.
• poveća količinu i kvalitet prikupljenih podataka o visokom obrazovanju i istraživačkom radu, da podrži dalji razvoj politike i intervencije i da se uskladi sa EU očekivanjima i međunarodnim dobrim praksama. Takva informacija je korisna za pomoć kreatorima politike i visokoškolskim ustanovama da otkriju koji su programi i polja istraživanja  veoma traženi među poslodavcima.