Rezime Finalnog narativnog izvještaja za projekat QAf@UDG

Glavni cilj projekta je razvoj i implementacija strategije, politike i procedura obezbjeđenja kvaliteta na Univerzitetu Donja Gorica, koja će biti podstaknuta jačanjem operativnih, administrativnih i tehničkih kapacitete, a u cilju ostvarivanja ekselentnosti u implementaciji instrumenata za obezbjeđenje kvaliteta u obrazovanju.

Glavni cilj projekta je ostvaren kroz ostvarivanje sljedećih podciljeva: SO1) Razvoj politike obezbjeđenja kvaliteta na UDG-u uz prateće standarde i procedure; SO2) Jačanje operativne i organizacione strukture na UDG-u za implementaciju politike obezbjeđenja kvaliteta; SO3) Razvoj tehničkih kapaciteta i usluga za prikupljanje i pružanje podataka; SO4) Izgradnja kapaciteta: organizacija seminara i radionica za UDG studente i osoblje.

Projektom su ostvareni sljedeći glavni rezultati koji značajno doprinose razvoju i unapređenju kulture kvaliteta na UDG:

  • Razvoj Strategije za obezbjeđenje kvaliteta na UDG-u sa smjernicama za implementaciju Strategije;
  • Uspostavljanje tijela odgovornog za obezbjeđenje kvaliteta na UDG-u;
  • Razvoj i uspostavljanje instrumenata za obezbjeđenje i unaprjeđenje kvaliteta;
  • Razvoj i uspostavljanje procedura za interno obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta;
  • Razvoj informacionog sistema i usluga koji će biti podrška za sistemska ulaganja u obezbjeđenje i upravljanje kvalitetom;
  • Rast svijesti studenata i osoblja o značaju unapređenja kvaliteta i podizanje kulture kvaliteta.

Brojne aktivnosti su sprovedene od početka realizacije projekta, međutim projektne aktivnosti su bile posebno intenzivne u toku posljednjih 6 mjeseci realizacije projekta. Zbog značajnog kašnjenja u realizaciji nekih tenderskih procedura period realizacije projekta je produžen za dva mjeseca, što je omogućilo projektnom timu da ostvari sve zacrtane ciljeve i rezultate projekta.

Aktivnosti u okviru radnog paketa RP1 su omogućile da projektni tim postavi temelj za uspješan razvoj novog Sistema za obezbjeđenje kvalitta na UDG i razvije sve potrebne standarde i procedure. Sve aktivnosti iz ovog radnog paketa su uspješno implementirane: Pregled i analiza postojeće evropske prakse za osiguranje kvaliteta na visokoobrazovnim institucijama realizovane i kompletirane aktivnosti u okviru 1.1. Analiza postojeće prakse EU za osiguravanje kvaliteta na visokoobrazovnim institucijama;  1.2. Usklađivanje prakse na UDG-u i na nacionalnom nivou sa EU standardima; ali i aktivnosti iz grupe 1.3. Definisanje smjernica za novi okvir obezbjeđenja kvaliteta na UDG-u.

Projektni tim je implementirao sve aktivnosti iz radnog paketa RP2 i razrađeni su svi detalji vezani za politiku i procedure za obezbjeđenje kvaliteta  na UDG. U okviru tih aktivnosti: (i) UDG je uspostavio kompletan okvir za obezbjeđenje kvaliteta koji je usklađen sa nacionalnom regulativnom i međunarodnim smjernicama i standardima; (ii) definisan je kompletan set indikatora za obezbjeđenje kvaliteta i uspostavljen cijeli set procedura za praćenje tih indikatora u okviru relevantnih dokumenata usvojenih na nivou univerziteta; (iii) razvijen je vrlo funkcionalan informacioni sistem za monitoring procedura i indikatora za obezbjeđenje kvaliteta. U najkraćem, uspješnom implementacija prethodna tri elementa Univerzitet Donja Gorica je uspostavio novi okvir za obezbjeđenje kvaliteta.

Aktivnosti u okviru radnog paketa RP3: Održivost kulture kvaliteta koje su inicirane i dobro pripremljene u toku prvog izvještajnog perioda, su uspješno završene: (i) uspostavljeno je tijelo za obezbjeđenje kvaliteta čije će aktivnosti biti koordinirane kroz kancelariju Generalnog menadžera; (ii) brojni treninzi i događaji su organizovani sa studentima i zaposlenima na UDG sa ciljem jačanja kapaciteta (ove aktivnosti imaju karakter stalnih aktivnosti i nastavljaju se); (iii) informisanje javnosti o rezultatima projekta sprovođeno je kroz internu i eksternu promociju (među zaposlenima i studentima UDG i prema eksternoj javnosti).

Projektni tim je takođe redovno sprovodio aktivnosti u okviru radnog paketa RP4: Menadžment i kontrola kvaliteta – i to Akt.4.1 Ukupno upravljanje projektom i Akt. 42. Kontrola kvaliteta i menadžment. Ove aktivnosti stu uspješno završene i finalni rezultati projekta su prezentirani Rektorskom kolegijumu, zaposlenima i javnosti (aktivnosti u okviru RP3). Jedan od rezultata projektnih aktivnosti, koji je i dobar pokazatelj održivosti projekta je sastanak svih predstavnika akademskog osoblja na UDG-u koji je iniciran tokom realizacije projekta. Sastanak je održan 06. i 07. juna 2017. godine na Cetinju, i na njemu su predstavljeni nastavni planovi i programi svih UDG fakulteta sa ciljem da se poveća nivo multidisciplinarnosti i umreženosti nastavnih disciplina.

Projekat je završen 15. juna 2017. godine.