Rezime Finalnog narativnog izvještaja za projekat PRACTing

Na samom početku realizacije projekta PRACTing, aktivnosti su bile usmjerene na stvaranje pretpostavki za njegovu uspješnu realizaciju. Fokus je bio stavljen na otvaranje računa kod banke, posjetu Austrijskom projektu gdje je projektni tim imao priliku da se upozna sa rodonačelnicima ovog projekta i da znanja i iskustva iskoristi na najbolji način. Nakon toga je uslijedio objavljen konkurs na internet stranici Ekonomskog fakulteta UCG, gdje su zaintersovani studenti imali prilike da se prijave na projekat.

U međuvremenu je raspisan konkurs za nabavku IT opreme, koji je uspješno realizovan, dok je dva puta raspisivan konkurs za nabavku kancelarijskog namještaja. U drugom izvještajnom periodu, započelo se sa realizacijom nastave, da bi pri kraju projekta, u skladu sa planiranim aktivnostima, bio organizovan okugli sto koji je okupio članove biznis zajednice kao i učesnike PRACTing projekta. Krajem aprila 2017. godine, organizovana je posjeta Međunarodnom sajmu preduzeća za vježbu u Plovdivu. Bitno je napomenuti da je došlo do produženja roka za realizaciju projekta do 31. maja 2017. godine, za šta je prethodno upućen zahtjev i dobijena saglasnost od strane nadležnog Ministarstva. Sve pomenute aktivnosti su okončane uspješno i u skladu su sa planiranim aktivnostima, a podrobnija elaboracija realizacije istih se daje u nastavku.

Za potrebe projekta otvoren je poseban račun u CKB banci. Račun je otvoren sa manjim zakašnjenjem, što je uzrokovalo da prva sredstva budu prenijeta 18. jula (od strane Ekonomskog fakulteta kada je uplaćeno 4.500,00 €, a 24. avgusta Ministarstvo prosvjete je uplatilo 42.890,00 €).

Objavljen je konkurs za angažovanje dva spoljna konsultanta u oblasti preduzetništva i nakon procesa evaluacije, sa ekspertima su potpisani ugovori.

Naredna aktivnost je obuhvatala raspisivanje tendera za nabavku IT opreme, koja se odnosi na opremanje računarske sale adekvatnom opremom koja će se koristiti u procesu obuke i edukacije studenata. Tenderom je odabran najbolji ponuđač koji je početkom oktobra mjeseca isporučio opremu, a Ekonomski fakultet je u skladu sa ugovorom platio nabavljenu opremu.

Takođe, zajedno sa ovim je raspisan još jedan tender za opremanje učionica namještajem, koji je ponovljen zbog lošeg interesovanja na prvom tenderu. Nakon drugog tendera izabran je najbolji ponuđač, čime je uspešno završena aktivnost vezana za nabavku kancelarijske opreme.

U sklopu planiranih aktivnosti, radni tim PRACTing projekta, sačinjen od dekana i prodekana Ekonomskog fakulteta, rukovodioca projektnog tima, 2 eksterna eksperta (konsultanta) i dva predstavnika Centra za stručno obrazovanje (kao predstavnici partnerske institucije na nacionalnom nivou), u periodu od 15. do 17. septembra obavio je studijsku posjetu Austriji. 15. septembra 2016. godine obavljena je posjeta najvećem coworking space-u u Beču gdje su članovi tima imali prilike da razgovaraju sa g-dinom Majklom Polom (Michael Poll), koji je prenio iskustvo i pokazao na koji način funkcioniše centar. Radni tim je takođe bio u posjeti Wirtschaftsuniversität Wien Vienna University of Economics and Business Administration u Beču i Poslovnom centru u kojem je domaćin bio gospodin Rudolf Domotor. Sjutradan je uslijedila posjeta Austrijskom servis centru ACT Office gdje su date opšte informacije o treningu firmi i uslužnog centra ACT i gdje je izvršena prezentacija osnovnih servisa koje pružaju, a od velike je i značajne pomoći za realizaciju programa „Virtuelno preduzeće“.

Objavljen je konkurs za prijem studenata koji će biti polaznici trening programa Virtuelno preduzeće. Prvi poziv za konkurs je objavljen 05. oktobra, a rok za predaju aplikacija je bio 12. oktobar 2016. godine. Pošto se u prvom pozivu nije prijavio kritičan broj studenata, konkurs za prijem aplikacija je produžen do 22. oktobra 2016. godine.

U prvom ciklusu izvještavanja završen je tender za opremanje učionica namještajem (ponovljeni tender) i odabran je najbolji ponuđač sa kojim je dekan potpisao Ugovor o opremanju učionice.

U sklopu planiranih aktivnosti, eksterni konsultanti gospodin Radivoje Drobnjak i Velibor Bošković su radili sa studentima dva puta nedjeljno sa planiranim temama koje su bile neophodne kako bi studenti mogli probuditi preduzetnički duh i da bi kasnije mogli realizovati svoju poslovnu ideju. Eksperti su u okviru svojih dužnosti obavili intenzivnu komunikaciju sa učenicima (putem mejla ili direktno) kako bi bolje razvili i dizajnirali svoje poslovne ideje. Poslovne posjete su takođe realizovane kako bi se na samom mjestu uvjerili u praktičnu primjenu stečenog znanja. Studenti i treneri su izrazili volju za nastavak komunikacije putem Facebook grupe „Virtual Enterprise“.

Takođe, u sklopu planiranih aktivnosti za realizaciju projekta obuke uspješno su izvršene sve obaveze. Naime, jedna od ovih aktivnosti (aktivnost 4) je i okrugli sto sa poslodavcima, koja je realizovana 11. aprila 2017. Studenti su imali priliku da razgovaraju sa poslodavcima o važnosti sticanja praktičnih znanja tokom studija, situacije na tržištu rada i perspektive koje ih čekaju u bliskoj budućnosti. Okrugli sto okupio je značajan broj poslodavaca koji su u otvorenoj i intenzivnoj diskusiji sa studentima razmijenili stavove o trenutnoj situaciji na tržištu rada, vještinama i znanju koje učenici trebaju posvetiti posebnu pažnju i značaj (detaljnije: http://ekonomija.ac.me/vijesti/9888/okrugli-sto-u-okviru-projekta-practing, http://www.ucg.ac.me/objava/blog/1226/objava/6-okrugli-sto-u-okviru-projekta-practing).

Ovaj okrugli sto je pružio mogućnost povezivanja studenata i predstavnika poslovne zajednice sa ciljem stažiranja u realnim kompanijama.

Aktivnost (5) - Studenti su pokazali značajan interes za sticanje praktičnih vještina u realnim kompanijama poslodavaca koji su prisustvovali okruglom stolu i napravljeni su neki dogovori u tom pravcu. Poslodavci su izrazili svoju zabrinutost zbog motivacije i posvećenosti studenata za programe stažiranja zbog prethodnih iskustava koja nijesu bila uspješna. Dogovori između učenika i poslodavaca su izrađeni u direktnom (ličnom) odnosu, a studenti su iskazali želju da nakon studija svoju karijeru okušaju u nekim od kompanija koje su uzele učešće na Okruglom stolu.

Nakon održanog okruglog stola, dogovoren je individulani rad studenata u kompanijama čiji su predstavnici bili prisutni. Međutim, najviše zbog početka ispitnog roka, a dijelom jer nije obezbijeđeno da se ova aktivnost vrednuje u nastavnom procesu, studenti nijesu bili zainteresvani za duži boravak i stažiranje u kompanijama, već su svoje učešće u Virtuelnom preduzeću i Okruglom stolu iskoristili za razmjenu kontakata i eventualno otpočinjanje „pripravničkog staža“ u navedenim kompanijama. Može se smatrati da je i ova aktivnost, djelimično opravdala svrhu, ali se nadamo da će sa usvajanjem novog zakona o Visokom obrazovanju, u nadolazećim godinama praksa tek dobiti na značaju.

Aktivnost (6) uključivala je posjetu Međunarodnom sajmu praktičnih vještina. Naime, u periodu od 25. aprila do 30. aprila 2017. godine, studenti Ekonomskog fakulteta UCG zajedno sa koordinatorom projekta prof. dr. Anom Lalević Filipović i eksternim ekspertom Veliborom Boškovićem, imali su priliku posjetiti Međunarodni sajam obuke koji je organizovan u Bugarskoj (Plovdiv) (detaljnije: http://www.ekonomija.ac.me/vijesti/10124/studenti-ucesnici-project-PRACTing-visited-international-fair-enterprises-for-exercise).

Događaj (http://www.buct.org/) je okupio veliki broj učesnika iz zemalja jugoistočne Evrope i pružio priliku studentima da testiraju svoja znanja stečena kroz projekat Virtuelno Preduzeće. Zahvaljujući navedenom, studenti su imali priliku da se uključe u aktivnosti koje su se odvijale na sajmu i komuniciraju sa učenicima, kao i sa svojim nastavnicima i dijele svoja iskustva, dopunjavaju postojeće znanje.

Konačno, važno je napomenuti da je zbog određenih objektivnih okolnosti traženo produženje perioda za realizaciju projekta, što je i odobreno, tako da je završetak projekta pomjeren do 31. maja 2017. godine.

Projekat je završen 31. maja 2017. godine.