Projekat PRACTing

 

Naziv projekta: Sticanje praktičnih znanja kroz program „Virtuelno preduzeće“ i stažiranje u realnim kompanijama
Projektni akronim: PRACTing
Naziv ustanove: Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore

 

REZIME PROJEKTA

Ciljevi

Opšti cilj projekta je da se uvede i sprovede program sticanja praktičnih znanja, vještina i iskustava za studente Ekonomskog fakulteta. Ovaj projekat će naglasiti prenosivost teorijskih znanja na praktičnom nivou. Naime, to je pitanje koje je sa stanovišta studenata ocijenjeno kao jedan od glavnih problema sa kojima se suočavaju nakon završetka formalnog obrazovanja. Stoga, ovaj projekat ima za cilj povezivanje teorije i prakse, radi razvoja vještina kod mladih.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Sprovođenje programa sticanja praktičnih znanja pod nazivom „virtuelno preduzeće“ kao praktičnog predmeta u procesu nastave na završnoj godini studija;
 2. Sprovođenje programa stažiranja studenata u realnim preduzećima na trećoj i završnoj godini studija;
 3. Privlačenje poslovnog sektora u implementaciji programa za sticanje praktičnih vještina i znanja;
 4. Promovisanje preduzetništva i inovacija među studentima kao potencijala za buduću poslovnu i profesionalnu orijentaciju;
 5. Omogućavanje boljih i odgovarajućih uslova za predavače, baziranih na principima usmjerenim na praktične aktivnosti i vještine.

Ciljne grupe

Ciljne grupe na koje će projekat direktno uticati na nivou specifičnih ciljeva su:

 • studenti Ekonomskog fakulteta koji će sticati praktična znanja i poslovne vještine prije završetka studija, a samim tim biti spremniji za tržište rada ili započinjanje sopstvenog biznisa nakon diplomiranja.
 • crnogorske kompanije koja će imati više stručnih kadrova iz oblasti ekonomije na tržištu rada, kao i iskustvo sa idejama studenata što će povećati njihovu produktivnost i efikasnost na tržištu;
 • akademsko (nastavno osoblje) na Ekonomskom fakultetu, jer to može biti dobra prilika za predavače i istraživače da budu u boljoj prilici da prenesu teorijska i praktična znanja i vještine, a samim tim i da ih pripreme za konkurentski nastup na tržištu rada. Projekat će takođe biti prilika za akademsko osoblje da implementira savremene metode nastave koje se koriste na naprednim ustanovama visokog obrazovanja u Evropi i šire.

Krajnji korisnici

Krajnji korisnici su:

 • Svi studenti Ekonomskog fakulteta;
 • Poslovna udruženja i preduzeća u Crnoj Gori;
 • Univerzitet Crne Gore;
 • „Start-up“ zajednica u Crnoj Gori;
 • Vlada i ostale ustanove i organizacije.

Očekivani rezultati

Očekivani rezultati će se mjeriti u broju studenata koji će proći program obuke u „virtuelnom preduzeću“ ali i stažiranje u realnim preduzećima. Procijenjeni broj studenata koji će biti dio obuke praktičnih znanja za jednu godinu je minimalno 50. Broj preduzeća koja će se naći u partnerstvu u okviru ovog projekta je minimalno 10. Za prvu godinu implementacije projekta, ovo je značajan broj studenata, jer predstavlja oko 25% ukupnog broja studenata završne godine. Ovi rezultati će ohrabriti fakultet da radi na širenju projekta i uključivanju studenata i kompanija u obrazovanje i sticanje znanja kroz praktične vještine što bi kao rezultat trebalo da dovede do više stručnih kadrova na tržištu rada u Crnoj Gori. U narednom trogodišnjem periodu planirano je da oko 200 studenata prođu program praktične obuke, što će činiti oko 30% ukupnog broja studenata za 3 godine. Kao jedan od rezultata ovog projekta može se vidjeti i značajan doprinos u postizanju bolje kvaliteta u obuci radne snage, koja će biti važan input preduzećima sa domaćeg tržišta. Takođe, imajući u vidu nivo otvorenosti crnogorskog tržišta i procesa evropskih integracija, ovaj projekat će dodatno doprinijeti podizanju nivoa konkurentnosti buduće radne snage, ne samo u okviru crnogorskih granica, već i šire.