PRVI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA za grantove za institucionalno unaprjeđenje

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Projekat „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost” – INVO

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA za grantove za institucionalno unaprjeđenje

I) Uvod

Posredstvom Ministarstva prosvjete i Ministarstva nauke, Vlada Crne Gore sprovodi projekat „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost“ (INVO), koji se finansira iz kredita Svjetske banke. Predviđeno trajanje projekta je od 2012. do 2017. godine. INVO projekat smješten je u sveobuhvatni okvir strategija Vlade Crne Gore za evropske integracije u oblastima nauke i istraživanja i njene Strategije razvoja i finansiranja visokog obrazovanja.
Potrebno je implementirati značajne reforme i izvršiti investicije, uključuju i one u oblastima kvaliteta i finansiranja visokog obrazovanja i istraživanja. Zakonodavstvo i propisi su izrađeni i usvojeni u ovim oblastima, a projekat ima za cilj da pomogne u pretvaranju nekih od identifikovanih reformi u stvarnost. Pored toga, INVO projekat pomaže crnogorskim organima vlasti da prodube teku e reforme i usklade ih sa širom agendom integracije u Evropsku uniju.
Razvojni cilj INVO projekta je da se ojača kvalitet i relevantnost visokog obrazovanja i istraživanja u Crnoj Gori kroz reformu finansiranja visokog obrazovanja i sistema obezbjeđivanja kvaliteta te jačanjem istraživačkih i razvojnih kapaciteta. Glavni korisnici INVO projekta su studenti, diplomci i akademsko osoblje, koji e imati koristi od sprovođenja podrške za obezbjeđivanje kvaliteta i reformu finansiranja u visokom obrazovanju, kao i od aktivnosti ka internacionalizaciji za izgradnju kapaciteta ljudskih resursa. Univerziteti i istraživačke institucije takođe e imati koristi od finansiranja reforme visokog obrazovanja i uspostavljanja konkurentnog ambijenta za istraživanje.
INVO projekat sastoji se od četiri različite ali međusobno povezane komponente; šema grantova za institucionalno unaprjeđenje definisana je pod Komponentom 1: Reforme finansiranja visokog obrazovanja i implementacija normi za obezbjeđivanje kvaliteta.

II) Svrha Poziva za podnošenje prijedloga

Pozivaju se crnogorske akreditovane i licencirane ustanove visokog obrazovanja, registrovane u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore, da se prijave za grantove za institucionalno unaprjeđenje tako što e podnijeti prijedloge projekata koji za cilj imaju jačanje administrativnih i operativnih kapaciteta ustanova visokog obrazovanja, sa posebnim fokusom na: i) organizacioni razvoj i jačanje upravljačkih struktura ustanova visokog obrazovanja; ii) jačanje obrazovnih i nastavnih usluga i razvoj kapaciteta za usluge drugim zainteresovanim stranama; i iii) unaprjeđenje obrazovne infrastrukture kako bi se dobila kvalitetnija nastava i učenje na ustanovama visokog obrazovanja.

U skladu sa sveobuhvatnim ciljem šeme grantova, aplikanti se pozivaju da podnesu projekte koji spadaju u jednu ili više sljede ih prioritetnih oblasti:
Prioritetna oblast 1: reforma, razvoj i unaprjeđenje procesa nastave i učenja;
Prioritetna oblast 2: unaprjeđenje upravljanja kvalitetom procesa nastave i učenja;
Prioritetna oblast 3: organizacioni razvoj i jačanje upravljačkih struktura ustanova visokog obrazovanja;
Prioritetna oblast 4: unaprjeđenje sastava i ojačano funkcionisanje organa upravljanja i rukovode ih struktura ustanova visokog obrazovanja;
Prioritetna oblast 5: razvoj ljudskih resursa (obrazovnih i ne-obrazovnih kapaciteta) u ustanovama visokog obrazovanja;
Prioritetna oblast 6: poboljšanje interne i eksterne komunikacije ustanova visokog obrazovanja; i
Prioritetna oblast 7: poboljšanje obrazovne infrastrukture u ustanovama visokog obrazovanja.

III) Proces prijavljivanja

1. Ko se može prijaviti – kriterijumi prihvatljivosti

Aplikanti koji su kvalifikovani da podnose prijedloge u okviru ove grant šeme moraju biti pravna lica i akreditovane i licencirane ustanove visokog obrazovanja registrovane u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore; aplikanti imaju punu odgovornost za pripremu i podnošenje prijave i implementaciju projekta.
Univerziteti, kao pravna lica sastavljena od više fakulteta, imaju pravo / treba da podnose projekte u ime fakulteta koji funkcionišu pod datim univerzitetom (u praksi to znači da fakulteti koji su dio univerziteta ne mogu biti formalni kandidat ve da univerzitet treba da podnese prijavu u ime tog fakulteta). Pored konkurisanja za grantove koji se tiču (i u ime) njihovih fakulteta, univerziteti takođe mogu da konkurišu sa projektima koji se odnose na univerzitet u cjelini, odnosno na zajedničke teme. Fakulteti, kao pravna lica koji nijesu dio bilo kog univerziteta, kvalifikovani su da podnesu prijavu u svoje ime.

Grantovi se mogu dodijeliti projektima koji uključuju samo jednu ustanovu, kao i projektima koji uključuju više od jedne ustanove (u vidu partnerstva), koje e zajedno implementirati predložene aktivnosti. Jedna od ustanova nastupa e kao aplikant (vode i partner), dok e se druge ustanove smatrati koaplikantima (partnerima). Kako bi bili kvalifikovani da nastupaju kao koaplikanti, oni moraju imati status pravnog lica i biti akreditovane i licencirane ustanove visokog obrazovanja registrovane u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore.

Aplikant i koaplikanti moraju potpisati partnerski ugovor, u kojem treba da budu prepoznate uloge aplikanta (vode i partner) i koaplikanta (partner).
Ustanova visokog obrazovanja snosi punu odgovornost za ukupno upravljanje projektom odnosno njegovo sprovođenje i mora se imenovati lice koje je odgovorno za sprovođenje projekta. To lice mora biti zaposleno s punim radnim vremenom u ustanovi koja se prijavljuje za grant za institucionalno unaprjeđenje.

2. Trajanje i finansiranje projekata

Predviđeno trajanje odobrenih projekata je do 12 (dvanaest) mjeseci. Traženi iznos granta mora biti između 10.000,00 i 50.000,00 eura.

3. Postupak prijavljivanja

Prijedlozi projekata podnose se u formularu za prijavu za grant za institucionalno unaprjeđenje, koji uključuje i pismo potvrde od ustanove(a) koje učestvuju u projektu, kojim se potvrđuje namjera svake ustanove da aktivno učestvuje u projektu.
Kako bi se obezbijedio visok stepen vlasništva i osigurao nastavak rezultata projekta i nakon završetka projekta, od aplikanata se zahtijeva da obezbijede i sopstveni finansijski doprinos (sufinansiranje), koji ne smije biti manji od 10% od traženog iznosa granta. Ovaj doprinos je preduslov za prenos sredstava granta primaocu granta.
Sve prihvatljive prijedloge ocijeni e tročlana nezavisna i profesionalna Komisija za evaluaciju. Članovi Komisije bi e dva eksterna eksperta izabrana na osnovu stručnosti, sa akademskim i konsultantskim iskustvom, kao i jedan delegirani predstavnik Ministarstva prosvjete.
Aplikanti čiji prijedlozi uđu u uži izbor bi e pozvani na pregovore i da dostave dodatne izmjene svojih prijedloga ako je to potrebno, uzimaju i u obzir komentare od strane evaluatora.

4. Kriterijumi za evaluaciju prijedloga projekata

 Kapaciteti aplikanata: procjenjuju se tehnički i administrativni kapaciteti aplikanta, uz primarni fokus na kapacitete za sprovođenje razvojnih projekata i obezbjeđivanje ostvarenja i potpunog iskoriš avanja rezultata.
 Relevantnost i koncept projekta: pokazuju da li je aplikacija u skladu sa opštim i posebnim ciljevima šeme grantova i prioritetnim oblastima.
 Djelotvornost projekta: utvrđuje se mjera u kojoj e stvarni rezultati aktivnosti planiranih u okviru projekta doprinijeti specifičnim rezultatima i rješavanju ključnih problema ustanove visokog obrazovanja.
 E kasnost (budžet i nansije) projekta: analizira se da li budžet projekta i sveobuhvatni pristup upravljanju projektom obezbjeđuju racionalno koriš enje resursa/inputa (sredstva, stručna znanja, vrijeme itd).
 Održivost i uticaj projekta: procjenjuje da li je vjerovatno da e se pozitivni rezultati projekta nastaviti i nakon završetka projekta i stvarni uticaj projekta.

IV) Podnošenje prijedloga

Prijedlozi se podnose u dva (2) odštampana primjerka i u elektronskoj formi na dva (2) CD-a. Aplikacioni materijal (kako štampani tako i na CD-ovima) treba da sadrži:
 Aneks 3a –Formular za prijavu;
 Aneks 3b – Plan budžeta;
 Aneks 3c – Garantni formular;
 Gantov dijagram;
 Rezime projekta na crnogorskom jeziku;
 Dokaz o registraciji/akreditaciji (za svaku ustanovu u slučaju partnerstva);

Prijedlozi poslati elektronskom poštom ne e se razmatrati.

Sva dokumenta na CD-ovima treba da budu dostavljena u PDF formatu, dok Aneks 3a treba dodatno da bude dostavljen i u word formatu, a Aneks 3b u excel formatu.
Sav aplikacioni materijal dostavlja se na engleskom jeziku. Uz to, potrebno je zasebno dostaviti kratak rezime (maksimum dvije strane) na crnogorskom jeziku.
Rok za dostavljanje: 30. oktobar 2015. godine;

Smjernice za aplikante (Operativni priručnik za grantove) i svi neophodni detalji (zahtjevi, procedure, formulari za prijavu itd.) dostupni su na internet stranici Ministarstva prosvjete (www.mps.gov.me) i internet stranici INVO projekta (www.heric.me).

Aplikacioni materijal može se poslati poštom ili predati lično (od 9:00 do 17:00 časova, od ponedjeljka do petka) na sljede u adresu:

Ministarstvo prosvjete Direktorat za visoko obrazovanje Arhiva (kancelarija br.5), prizemlje Vaka Đurovi a bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

Naziv predmeta: „IIG 2015 – ............ [upisati skraćeni naziv projekta]“

Za dodatne detalje kontakt osoba je:

g. Vladan Perazić , službenik za grantove u timu za upravljanje INVO projektom

Rimski trg 19; 81000 Podgorica

Tel: +382 20 23 45 77

Fax: +382 20 22 15 77

vladan.perazic@mna.gov.me