Rezime prvog šestomjesečnog narativnog izvještaja za projekat PhDRH@UDG

Glavni cilj projekta projekta Razvoj PhD istraživačkog centra na UDG (Development of PhDRH@UDG) je da: osnaži istraživačke kapacitete Univerziteta Donja Gorica kroz razvoj multidisciplinarnog istraživačkog centra za studente doktorskih studija, koji će takođe služiti kao istraživačka infrastruktura za sve ostale istraživačke potrebe UDG, ali i partnera UDG iz akademske i biznis zajednice.

Glavni cilj projekta treba da se ostvari kroz sljedeće podciljeve: SO1) Uspostavljanje PhD istraživačkog centra; SO2) Jačanje istraživačkih kapaciteta PhD studenata i UDG akademskog osoblja; SO3) Razvoj politike i procedura korišćenja infrastrukture PhD istraživačkog centra i zaštita intelektualne svojine; SO4) Intenziviranje internacionalizacije istraživačkih aktivnosti PhD studenata; SO5) Promovisanje kapaciteta PhD istraživačkog centra među biznis i akademskom zajednicom u Crnoj Gori i regionu.

Očekuje se da projekat ima sljedeće glavne rezultate, koji će doprinijeti intenziviranju istraživačkih aktivnosti, jačanju PhD studija i povećanju svjesnosti javnosti o važnosti istraživanja za sveobuhvatni razvoj jednog društva: R1) Uspostavljanje PhD istraživačkog centra na Univerzitetu Donja Gorica; R2) Unapređenje redovne nastave na predmetima vezanim za metodologiju multidisciplinarnog istraživanja; R3) Uspostavljena politika i procedura korišćenja infrastrukture PhD istraživačkog centra kroz razvoj Pravilnika; R4) Međunarodni istraživački eksperti koji će biti nosioci transfera znanja i dijeljenja međunarodnog iskustva sa UDG akademskim osobljem; R5) Promovisanje kapaciteta PhD istraživačkog centra među akademskom i biznis zajednicom, kao i u opštoj javnosti; R6) Rast svjesnosti o važnosti multidisciplinarnog istraživanja.

Brojne aktivnosti su realizovane od početka projekta, međutim kašnjenje u okončanju administrativnih procedura vezanih za otvaranje računa projekta, koji je otvoren tek krajem četvrtog mjeseca od potpisivanja ugovora, je učinilo da dođe do određenog kašnjenja u aktivnostima i ostvarivanju rezultata projekta[1]. Ipak, intenzivan rad tima koji radi na projektu je već dao rezultate, i aktivnosti u okviru radnog paketa 1 (RP1) – Uspostavljanje PhD istraživačkog centra na UDG, su u toku završne faze ili su završene. Kada su u pitanju aktivnosti, Act 1.1. (nabavka računarske opreme za PhDRH@UDG)  i Act 1.5 (nabavka profesionalnog printer/kopir aparata), završene su i Ugovor sa dobavljačem je potpisan 22. juna 2017. Još nekoliko tenderskih procedura je u toku i skoro završeno (Act 1.2: nabavka licence za softvere za PhDRH@UDG - SPSS, Eviews and Matlab i Act. 1.3: pretplata na relvantne naučne baze - EBSCO i JStore). Bazični principi za korišćenje kapaciteta PhD istraživačkog centra su postavljeni i usaglašeni sa Rektorskim kolegijumom. Ovo će biti temelj za rad budućeg IP konsultanta koji će biti angažovan kroz tenderski postupak da bi uspješno finalizovao Act 1.4: Kreiranje pravilnika za korišćenje istraživačkih kapaciteta centra. Aktivnosti iz radnog paketa RP2 (Unapređenje istraživačkih kapaciteta PhD studenata) su počele u junu 2017. godine. Kurs iz metodologije interdisciplinarnog istraživanja (Act. 2.2) je organizovan za PhD studente i studente Master programa „Statistika“ koji je akreditovan kao Evropski master zvanične statistike od strane EUROSTAT-a. Nastava se izvodila u drugoj polovini maja i junu mjesecu. Ostale aktivnosti iz radnih paketa RP2 i RP3 će biti realizovane nakon instalacije opreme i softvera. Ove aktivnosti su dijelom vezane i za angažovanje međunarodnih eksperata (Act 3.1). Međunarodni eksperti će raditi sa projektnim timom na organizaciji seminara za korišćenje resursa PhDRH@UDG (Act 2.1) i radionica posvećenih metodologiji istraživanja (Act 3.2). Ovo će biti sastavni djelovi (drugog) kursa o metodologiji interdisciplinarnog istraživanja za UDG akademsko osoblje i PhD studente (Act.2.2.). Promotivne aktivnosti (RP4 – promocija PhDRH@UDG) su inicirane kroz interne promocije projekta među UDG studentima i osobljem, ali i u direktnoj komunikaciji sa partnerima i biće intenzivirane u budućem periodu. Inicijalno kašnjenje je predstavljalo izazov za projektni tim da radi još intenzivnije u narednom periodu na ostvarivanju osnovne svrhe projekta: razvoj jedinstvenog centra za istraživanje doktoranada, koji će povezati studente doktorskih studija na različitim programima i dati im mogućnost da rade zajedno na multidisciplinarnim projektima i predstave rezultate svog rada UDG partnerima i akademskoj i biznis zajednici, snažeći na taj način uticaj doktorskog istraživanja.

 


[1] Dodatni razlog za kašnjenje leži u činjenici da je administrativni saradnik na projektu u toku trajanja projekta završio radni angažman na UDG.