Rezime finalnog narativnog izvještaja za projekat PhDRH@UDG

Glavni cilj projekta projekta Razvoj PhD istraživačkog centra na UDG (Development of PhD RH@UDG) je da: osnaži istraživačke kapacitete Univerziteta Donja Gorica kroz razvoj multidisciplinarnog istraživačkog centra za studente doktorskih studija, koji će takođe služiti kao istraživačka infrastrukture za sve ostale istraživačke potrebe UDG, ali i partnera UDG iz akademske i biznis zajednice.

Glavni cilj projekta je ostvaren kroz sljedeće podciljeve: SO1) Uspostavljanje PhD istraživačkog centra; SO2) Jačanje istraživačkih kapaciteta PhD studenata i UDG akademskog osoblja; SO3) Razvoj politike i procedura korišćenja infrastructure PhD istraživačkog centra i zaštita intelektualne svojine; SO4) Intenziviranje internacionalizacije istraživačkih aktivnosti PhD studenata; SO5) Promovisanje kapaciteta PhD istraživačkog centra među biznis i akademskom zajednicom u Crnoj Gori i regionu.

Glavni rezultati koji su ostvareni projektom doprinose intenziviranju istraživačkih aktivnosti, jačanju PhD studija i povećanju svjesnosti javnosti o značaju istraživanja za sveukupni razvoj društva R1) Uspostavljanje PhD istraživačkog centra na Univerzitetu Donja Gorica; R2) Unapređenje redovne nastave na predmetima vezanim za metodologiju multidisciplinarnog istraživanja; R3) Uspostavljena politika i procedura korišćenja infrastrukture PhD istraživačkog centra kroz razvoj Pravilnika; R4) Međunarodni istraživački eksperti koji će biti nosioci transfera znanja i dijeljenja međunarodnog iskustva sa UDG akademskim osobljem; R5) Promovisanje kapaciteta PhD istraživačkog centra među akademskom i biznis zajednicom, kao i u opštoj javnosti; R6) Rast svjesnosti o važnosti multidisciplinarnog istraživanja.

Brojne aktivnosti koje su realizovane od početka projekta su omogućile projektnom timu da prevaziđe inicijalna kašnjenja uzrokovana administrativnim preprekama vezanim za otvaranje računa projekta i svi rezultati projekta su ostvareni u predviđenom vremenu realizacije projekta. Uspostavljen je PhD istraživački multidisciplinarni centar na Univerzitetu Donja Gorica (RP1). Oprema (računari) i profesionalni printer / kopir aparat su stavljeni u funkciju (Akt 1.1 i Akt 1.5 su završene u prvom izvještajnom periodu), licence za relevantne softvere su nabavljene i programi instalirani (SPSS, Eviews and Matlab) - Akt 1.2. Zahvaljujući projektnim aktivnostima nabavljene su pretplate za relevantne baze naučnih radova (EBSCO and JStore subsciptions) – Akt. 1.3, a nacrt Pravilnika o korišćenju resursa UDG PhD Hub resources i uopšte o zaštiti intelektualne svojine je pripremljen, raspravljan na sjednici Senata UDG-a i inicijalno odobren (Akt 1.4).  Aktivnosti iz RP2 (usmjerene na poboljšanje kapaciteta PhD studenata) su uspješno realizovanje. Nekoliko seminara usmjerenih na korišćenje resursa PhD istraživačkog multidisciplinarnog centra je organizovano na UDG (Akt 2.1), kao i nekoliko kurseva o metodologiji multidisciplinarnog istraživanja za studente PhD studija i UDG akademsko osoblje (Akt 2.2 i Akt 3.2). Ove aktivnosti su realizovane u saradnji sa međunarodnim konsultantima koji su angažovani na projektu nakon što je pažljivo pripremljen i objavljen tender o pružanju konsultantskih usluga (Akt 3.1). Četiri međunarodnna konsultanta koja su angažovana na realizaciji projekta su dali veliki doprinos aktivnostima u okviru RP3 (Internacionalizacija PhD Programa). Sve projektne aktivnosti su promovisane među UDG studentima i osobljem, ali i eksternoj javnosti – relevantnim predstavnicima biznis i akademske zajednice od strane UDG projektnog tima i međunarodnih eksperata. 

Projekat je završen 19. decembra 2017. godine.