Projekat MMS

 

Naziv projekta: Multimedijalni studio
Projektni akronim: MMS
Naziv ustanove: Fakultet vizuelnih umjetnosti​,  Univerzitet Mediteran

 

REZIME PROJEKTA

Ciljevi

Opšti ciljevi projekta su:  

 • unaprijediti kvalitet nastavnog procesa na Fakultetu vizuelnih umjetnosti;
 • unaprijediti kvalitet visokog obrazovanja u Crnoj Gori;
 • ojačati veze između visokog obrazovanja i biznis zajednice;
 • doprinijeti izbalansiranom regionalnom razvoju Crne;
 • doprinijeti turističkom razvoju Crne Gore;
 • promovisati umjetnost u društvu;
 • promovisati kulturne vrijednosti u društvu;
 • podići svijest stanovništva o značaju zaštite prirodne sredine.

Specifični ciljevi projekta su:

 • obezbijediti studentima sticanje praktičnih znanja i vještina;
 • unaprijediti tzv. „meke vještine“ studenata;
 • ojačati saradnju Fakulteta vizuelnih umjetnosti sa biznis zajednicom;
 • podržati male i srednje preduzetnike i lokalne proizvođače sa sjevera Crne Gore;
 • kreirati autentičnu turističku prezentaciju opština Bijelo Polje i Mojkovac;
 • osmisliti i stvoriti nove umjetničke i kulturne atrakcije.

Ciljne grupe

Glavne ciljne grupe su:

 • 158 studenata Fakulteta vizuelnih umjetnosti - studijski programi Dizajn vizuelnih komunikacija i Audiovezuelna produkcija (iz Podgorice i Bijelog Polja);
 • četiri predstavnika nastavnog osoblja (mentori);
 • osam malih i srednjih preduzeća, lokalnih proizvođača iz opština Bijelo Polje i Mojkovac;
 • dvije opštine Bijelo Polje & Mojkovac.

Krajnji korisnici

Osim ciljnih grupa koje će biti aktivno uključene u realizaciju projektnih aktivnosti, postoje i druge grupe koje će ostvariti brojne benefite zahvaljujući realizaciji ovog projekta. To su:

 • budući studenti osnovnih i postdiplomskih studija Fakulteta vizuelnih umjetnosti;
 • nastavno osoblje Fakulteta vizuelnih umjetnosti;
 • Fakultet vizuelnih umjetnosti;
 • Univerzitet Mediteran;
 • visokoobrazovne institucije u Crnoj Gori;
 • poslodavci na tržištu rada;
 • turističke organizacije;
 • turisti;
 • Ministarstvo održivog razvoja i turizma;
 • Ministarstvo kulture;
 • Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja;
 • lokalno stanovništvo itd.

Očekivani rezultati

Očekivani rezultati projekta su:

 • uvođenje prakse u nastavni plan i program MMS-a;
 • bolja pripremljenost studenata za savremeno tržište rada;
 • unapređenje kvaliteta nastave na Fakultetu vizuelnih umjetnosti;
 • intenzivirana saradnja na relaciji visokoobrazovne institucije-biznis okruženje;
 • kreiranje vizuelnog identiteta za osam preduzetnikaiI lokalnih proizvođača;
 • kreiranje vizuala za autentične crnogorske suvenire opština Bijelo Polje i Mojkovac;
 • realizacija dva street/eco art projekta.

Glavne aktivnosti

Radni paket 1: Kupovina opreme

Savremena IT oprema i profesionalni softver predstavljaju značajna nastavna sredstva koja su neophodna za unapređenje kvaliteta nastavnog procesa na Fakultetu vizuelnih umjetnosti i u potpunosti je usaglašena sa reformama koje se sprovode na fakultetu. Nabavka pomenute opreme će, u kombinaciji sa već postojećim infrastukturnim kapacitetima, značajno povećati našu internacionalnu konkurentnost i obezbijediti nam da budemo komparabilni sa sličnim obrazovnim institucijama koje već koriste savremene resurse i tehnologije u svakodnevnom poslovanju. Sve to će nam omogućiti ostvarivanje saradnje sa drugim institucijama i organizacijama što će donijeti brojne benefite kako našem nastavnom osoblju, tako i našim studentima.

Osim toga, nabavka opreme će značajno unaprijediti kvalitet ljudskih resursa u našoj obrazovnoj instituciji i omogućiti studentima da razviju visokokvalitetne proizvode u ovoj oblasti što će povećati njihovu zapošljivost na tržištu. Posebno treba istaći i činjenicu da će nabavka pomenute opreme imati jako pozitivan uticaj na crnogorsko tržište kada je u pitanju oblast vizuelnih umjetnosti, prvenstveno iz razloga što se većina aktivnosti u ovoj oblasti realizuju sistemom outsorcing-a, pa se najveći broj promotivnih kampanja realizuje od strane kompanija i organizacija koje se nalaze izvan Crne Gore.

Što se tiče samog projekta, oprema će se koristiti kao podrška realizaciji radnih paketa 2 i 3 i to konkretno za realizaciju visokokvalitetne kampanje za lokalne proizvođače i mala i srednja preduzeća, kao i za osmišljavanje atraktivnih i autentičnih vizuala suvenira opština Bijelo Polje I Mojkovac.

Ovaj radni paket uključuje nekoliko aktivnosti i to:

1.1.   Nabavku opreme;
1.2.   Instalaciju opreme.

Radni paket 2. Realizacija marketinške kampanje za lokalne preduzetnike/proizvođače kao dio nastavnog plana i programa

Do sada su studenti Fakulteta vizuelnih umjetnosti na predmetu Multimedijalni studio, između ostalog, radili i na realizaciji marketinših kampanja, ali u formi simulacija. Međutim, nakon usklađivanja nastavnih planova i programa sa definisanim ishodima učenja, a uzimajući u obzir zahtjeve savremenog tržišta rada, javila se potreba za realizacijom pomenutih aktivnosti u realnom poslovnom okruženju umjesto u virtuelnom, što je do sada bio slučaj. Poznato je da u Crnoj Gori, posebno na sjeveru, postoji jako mnogo malih i srednjih preduzeća i proizvođača koji imaju veliki potencijal, ali još uvijek nijesu adekvatno pozicionirani na crnogorskom tržištu. Glavni razlog za to je nedostatak znanja o marketinškim strategijama i tehnikama koje se koriste na savremenom tržištu, pa im je iz tog razloga neophodno pružiti podršku u promovisanju i pozicioniranju njihovih proizvoda/usluga. Rezultat realizacije ovih aktivnosti je stvaranje vizualnog identiteta osam lokalnih preduzetnika/proizvođača iz opština Bijelo Polje i Mojkovac, kao i izrada marketinške strategije njihovog nastupa na tržištu. Realizacija ovog radnog paketa će omogućiti studentima da rade u realnom poslovnom okruženju i tako steknu praktična znanja i vještine koje će im omogućiti da se bolje prilagode potrebama savremenog tržišta rada. S druge strane, intenzivna komunikacija sa predstavnicima opština, preduzetnika i lokalnih proizvođača će pomoći studentima da razviju i unaprijede tzv. "meke vještine".

Ovaj radni paket uključuje četiri aktivnosti.  To su:

2.1.   Sastanci sa predstavnicima dvije opštine u Crnoj Gori (Bijelo Polje, Mojkovac) i izbor malih i srednjih preduzetnika/lokalnih proizvođača;
2.2.   Brifing sa klijentima;
2.3.   Izrada vizualnog identiteta za odabrane preduzeća;
2.4.   Kreiranje marketinške strategije za promociju na tržištu.

Radni paket 3: Stvaranje i proizvodnja autentičnih crnogorskih suvenira i realizacija street-eko art projekata kao dio nastavnog plana i programa

Kao i u radnom paketu 2, aktivnosti u okviru radnog paketa 3 podrazumijevaju nastavak reforme na Fakultetu vizuelnih umjetnosti kroz uvođenje praktičnog rada i rada u realnom poslovnom okruženju u nastavni plan i program, uzimajući u obzir već definisane ishode učenja. Osim toga, imajući na umu značaj razvoja turizma za crnogorsku ekonomiju, nije teško zaključiti da realizacija planiranih projektnih aktivnosti koje se odnose na kreiranje idejnih rešenja i proizvodnju autentičnih crnogorskih suvenira može imati veliki uticaj na budući razvoj turizma u Crnoj Gori - ne samo na lokalnom, već i na nacionalnom nivou. Ovo posebno dobija na značaju ukoliko se uzme u obzir da ova vrsta suvenira gotovo i ne postoji na crnogorskom tržištu što se sasvim opravdano smatra i jednim od ključnih nedostataka turističke ponude Crne Gore. Takođe, treba imati na umu i to da je turistički razvoj sjevera jedan od ključnih prioriteta koji je definisan u Strategiji razvoja turizma u Crnoj Gori, pa upravo autentični suveniri opština Mojkovac i Bijelo Polje mogu značajno unaprijediti kvalitet prezentacije turističkih potencija sjevernog dijela Crne Gore na savremenom turističkom tržištu. Osim toga, ovaj radni paket uključuje realizaciju dva street/eco art projekta - jednog u Bijelom Polju, a drugog u Mojkovcu koji imaju za cilj promociju lokaliteta koji nisu adekvatno turistički valorizovani, a imaju veliki potencijal, kao i podizanje svijesti ljudi o značaju očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti na ovom području. Realizacija navedenih aktivnosti će omogućiti studentima da steknu dodatna praktična znanja i vještine, usvoje koncept učenja koji se bazira na rešavanju realnih problema, nauče ne samo da realizaciju zadataka prilagode željama, potrebama i idejama klijenata, već i kako da organizuju vrijeme, ispoštuju zadate rokove itd.

Ovaj radni paket uključuje sljedeće aktivnosti:

3.1.   Sastanci sa predstavnicima lokalnih zajednica;
3.2.   Kreiranje vizuelnih rešenja autentičnih crnogorskih suvenira;
3.3.   Osmišljavanje marketinške strategije;
3.4.   Priprema vizuelnog rešenja za izabrane street/eco art lokacije;
3.5.   Realizacija dva street/eco art projekata.

Radni paket 4: Diseminacione aktivosti i evaluacija

Kako bi promovisali sami projekat, njegove ključne aktivnosti i rezultate, jako je važno na adekvatan način sprovesti diseminacione aktivnosti. Ovaj radni paket takođe podrazumijeva i evaluaciju projekta I njegovih rezultata sa ciljem identifikovanja ključnih prednosti I nedostataka u realizaciji što bi poslužilo kao osnova za realizaciju sličnih aktivnosti u budućnosti.

Ovaj paket podrazumijeva realizaciju sljedećih aktivnosti:

4.1.   Kreiranje i održavanje internet stranice projekta;
4.2.   Promocija projekta na društvenim mrežama;
4.3.   Objavljivanje promo materijala;
4.4.   Komunikacija sa medijima;
4.5.   Organizacija završne izložbe;
4.6.   Evalucione aktivnosti.