DRUGI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA za potprojekte istraživanja i razvoja

Ministarstvo nauke Crne Gore

Visiko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost – INVO projekat

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA

za potprojekte istraživanja i razvoja

I Uvod

Ministarstvo nauke Crne Gore, u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete realizuje projekat “Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost” (INVO), uz podršku kredita dobijenog od Svjetske banke, u cilju iskorišćavanja potencijala ljudskog kapitala Crne Gore kroz relevantna ulaganja u visoko obrazovanje i istraživanje, i u kontekstu održivog i sveobuhvatnog privrednog razvoja. Cilj projekta je pružanje sveobuhvatne podrške, koja je potrebna da se visoko obrazovanje i istraživanje transformiše u glavne ekonomske pokretače Crne Gore. Na ovaj način  doprinijeće se boljem povezivanju Crne Gore sa EU u oblastima nauke i istraživanja, kao i privredne i poslovne politike.

U skladu sa ovim ciljem, Ministarstvo nauke će se fokusirati na:

 • Ubrzavanje i podsticanje veza između institucija visokog obrazovanja, istraživačkih i razvojnih centara i kompanija, na nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • Promovisanje dostupnosti naučnika;
 • Modernizaciju laboratorijske opreme za potrebe visokokvalitetnog naučnog i primjenjenog istraživanja i razvoja; i
 • Podsticanje aktivnosti komercijalizacije tehnologije i patentiranja.

U okviru INVO projekta, kroz projektnu Komponentu 3 (,,Uspostavljanje konkurentnog okruženja za istraživanje"), Ministarstvo nauke će podržati istraživače koji rade na crnogorskim univerzitetima, istraživačkim institutima, nezavisnim istraživačkim tijelima ili kompanijama koje su licencirane naučnoistraživačke ustanove upisane u Registar Ministarstva nauke, kako bi pokrenuli I&R potprojekat, zajedno sa drugim partnerima – kompanijama (iz Crne Gore ili inostranstva) i međunarodnim naučnoistraživačkim partnerima, registrovanim kao naučnoistraživačka ustanova, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom u svojoj zemlji.

Crna Gora očekuje da će povećati svoju konkurentnost u pogledu tehnoloških inovacija, intenzivirati ulaganja u istraživanje i razvoj i stimulisati nova znanja.

II Svrha Konkursa za dostavljanje prijedloga

Crnogorske licencirane naučnoistraživačke ustanove (univerziteti, istraživački instituti, nezavisna istraživačka tijela ili firme), upisane u Registar Ministarstva nauke, se pozivaju da se prijave za dobijanje granta za Potprojekte istraživanja i razvoja (PI&R), podnošenjem prijedloga potprojekata koji imaju za cilj da integrišu naučni i stručni potencijal u Crnoj Gori kako bi doprinijeli razvoju društva zasnovanog na znanju. Podnosioci prijava se posebno podstiču da predlože potprojekte koji imaju sljedeće ciljeve:

 • Njegovanje međunarodne saradnje, stvaranje komercijalnih inovacija i jačanje crnogorske ekonomije.

Program PI&R grantova podstiče primijenjena i razvojna naučna istraživanja, stvarajući potencijal za konkurentnost na međunarodnom nivou. Očekuje se da će projekti privući istraživače, eksperte i ulaganja u Crnu Goru, omogućavajući saradnju na evropskom i međunarodnom nivou.

 • Podsticanje saradnje između domaćih i međunarodnih ustanova, kao i sa privrednim sektorom, uz jačanje crnogorske ekonomije.

Program PI&R grantova podržava projekte koji direktno ili indirektno jačaju crnogorsku ekonomiju, pa će se u okviru projekta finansirati razvoj inovacija, patenata, komercijalnih i drugih naučnih rezultata.

 • Jačanje kvalitetnih i održivih partnerstava koja pokazuju potencijal da integrišu istraživanje u dominantne ekonomske pokretače Crne Gore i da prerastu u buduće centre uspješnosti.

Program PI&R grantova podržava istraživanja koja će biti konkurentna na međunarodnom nivou, kao i unapređenje obrazovanja i naučne uspješnosti kako bi Crna Gora postala poželjno mjesto za vrhunske naučnike iz inostranstva (uključujući i one iz dijaspore).

III Proces podnošenja prijava

 1. Ko se može prijaviti – kriterijumi legitimnosti

Prijave/prijedloge moraju podnijeti licencirane nacionalne naučnoistraživačke ustanove (univerziteti, istraživački instituti, nezavisna istraživačka tijela ili kompanije) upisane u Registar Ministarstva nauke. Podnosilac prijave mora da podnese prijedlog u partnerstvu sa najmanje jednom međunarodnom naučnoistraživačkom ustanovom i jednim partnerom iz privrede. Partnerstvo sa još jednom nacionalnom licenciranom naučnoistraživačkom ustanovom koja će doprinijeti interdisciplinarnosti predloženog projekta se snažno preporučuje, iako nije obavezno. Interdisciplinarnost će biti ocjenjivana u okviru jednog od kriterijuma za evaluaciju projekata. Maksimalni broj partnera nije ograničen. Podnosilac prijave mora da priloži pismenu garanciju o svom doprinosu i doprinosu svih partnera uključenih u projekat.

Podnijeti prijedlog mora da bude primijenjeni ili razvojni naučnoistraživački projekat, u okviru sljedećih prioritetnih istraživačkih oblasti: Energija, ICT, Medicina i zdravlje ljudi, Održivi razvoj i turizam, Poljoprivreda i hrana, i Novi materijali, proizvodi i usluge.

Prijedlog mora da sadrži imenovanog Rukovodioca projekta, koji će biti odgovoran za implementaciju projekta. Rukovodilac projekta mora biti osoba koja radi puno radno vrijeme u ustanovi koja konkuriše za PI&R grant. Podnosilac prijave/Rukovodilac projekta koji nije izvršio ugovorne obaveze iz prethodnih naučnih projekata finansiranih iz Budžeta Crne Gore u posljednjih pet godina nema pravo učešća na ovom Konkursu. Osim toga, individualni istrživači i kompanije koji su uključeni u projekat kojem je već dodijeljen grant u okviru INVO programa, ne mogu učestvovati u ovom konkursu.

 1. Trajanje i finansiranje potprojekata

Trajanje potprojekata je planirano najviše do dvije godine. Predloženi PI&R grant mora biti u iznosu od 150.000,00 € do 400.000,00€.

 1. Proces prijavljivanja

Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni na obrascu za prijavu za PI&R grantove, koji uključuje Pismo garancije svakog učesnika, kojim se potvđuje namjera svakog učesnika da aktivno učestvuje u projektu i obezbijedi svoj doprinos (nefinansijski, finansijski ili na oba načina, u zavisnosti od vrste partnera). Pored navedenog, kandidati moraju ispuniti i dostaviti Kontrolnu listu skrininga životne sredine.

Svi prihvatljivi prijedlozi će biti ocijenjeni kroz dvije faze od strane međunarodnih evaluatora, na osnovu posebnih kriterijuma. Podnosioci prijava čiji su prijedlozi ušli u uži izbor biće pozvani da započnu pregovore i izvrše dodatne izmjene svog prijedloga, ukoliko bude potrebno, na osnovu komentara međunarodnih evaluatora.

 1. Prihvatljivost pojedinaca

Rukovodilac projekta i vodeći istraživači moraju da ispune kriterijume utvrđene u Pravilniku o uslovima za odobravanje i načinu korišćenja sredstava iz Budžeta Crne Gore za programe od opšteg interesa - nacionalnih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata, usvojenim od Ministarstva nauke.

Rukovodilac projekta mora imati zbir koeficijenata veći od 25 iz svoje uže oblasti istraživanja u posljednjih deset godina (poseban fokus će biti na dostignućima ostvarenim u posljednjih pet godina).

Vodeći istraživač mora imati zbir koeficijenata iznad 15 iz svoje uže oblasti istraživanja u posljednjih deset godina (poseban fokus će biti na dostignućima ostvarenim u posljednjih pet godina).

 1. Kriterijumi za evaluaciju projektnih prijedloga
 • Naučno/tehnološki kvalitet, očekivani rezultati, inovativnost i interdisciplinarnost;
 • Međunarodna saradnja, mobilnost istraživača;
 • Saradnja s privrednim sektorom;
 • Kvalitet angažovanja mladih istraživača;
 • Kvalitet plana projekta: tehnička, upravljačka struktura, kao i struktura troškova i finansiranja;
 • Kvalitet projektnog tima: naučni/tehnološki i upravljački; i
 • Valorizacija rezultata i tržišne perspektive.

Rodna ravnopravnost:

Vlada Crne Gore se zalaže za rodnu ravnopravnost. Posebna podrška se daje projektnim prijavama partnerstava koja predviđaju imenovanje osoba ženskog pola na vodeće istraživačke pozicije u okviru PI&R.

Podnošenje prijedloga:

Prijedloge treba dostaviti u tri (3) štampana primjerka, kao i u elektronskom obliku na tri (3) CD-a. Aplikacioni materijal (i štampane kopije i CD-ovi) treba da sadrže:

 • anekse 3a, 3b, 3c, 3d, 3e;
 • kontrolnu listu skrininga životne sredine;
 • rezime projekta na crnogorskom jeziku;
 • gantogram;
 • sve naučnoistraživačke institucije uključene u projekat moraju da obezbijede licence/sertifikate/izjave kojima se potvđuje njihov naučnoistraživački karakter;
 • sve kompanije uključene u projekat treba da dostave dokumenta iz Centralnog regisra poslovnih subjekata i drugih relevantnih institucija kojima se potvrđuje njihov status i veličina.

Svi dokumenti na CD-u treba da budu u PDF formatu, dok aneks 3a treba dodatno da bude dostavljen i u Word formatu, a aneks 3d u Excel formatu.

Sav aplikacioni materijal je potrebno dostaviti na engleskom jeziku. Pored toga, kratak rezime (najviše 3 stranice) treba odvojeno dostaviti na crnogorskom jeziku. Licence naučnoistraživačkih ustanova podnose se ili na engleskom ili na crnogorskom jeziku (licence dobijene na drugim jezicima moraju da se prevedu na jedan od ova dva jezika i ovjere od strane ovlašćenog prevodioca).

Rok za dostavljanje prijava: 19. septembar 2014. godine;

Aplikacioni materijal potrebno je dostaviti lično na adresu navedenu u nastavku (09:00-17:00 h, od ponedjeljka do petka), ili poslati poštom.

Priručnik  za podnosioce prijave i svi potrebni podaci (zahtjevi, postupci, obrasci za prijavu, itd.) dostupni su na web stranicama Ministarstva nauke (http://www.mna.gov.me) i  INVO projekta (www.heric.me).

Aplikacioni materijal treba dostaviti na sljedeću adresu:

     Ministarstvo finansija Crne Gore

     Jedinica za tehničku podršku

     Jovana Tomaševića bb

     81000 Podgorica

     Crna Gora

     Nadležna osoba:  g-din Zoran Mijović

     (E-mail: zoran.mijovic@mif.gov.me

     (Tel: +382 20201697)

     (Fax: +382 20201698)

Predmet: Naziv aplikanta – CRDS Grants 2014

Prijedlozi podnijeti putem e-mail-a se neće razmatrati.

Za dodatne informacije možete kontaktirati:

g-din Vladan Perazić

službenik za grantove INVO projekta

Rimski trg 19, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel: +382 20 23 45 77

Fax: +382 20 22 15 77

vladan.perazic@mna.gov.me