Pitanja i odgovori

Postavi pitanje
17/09/2013

Da li aplikanti i/ili njihovi partneri moraju imati sopstveno finansijsko učešće u projektu i u kolikom iznosu?  

Aplikanti, kao i svi njihovi partneri koji su uključeni na projektu moraju obezbijediti sopstveno učešće u projektu. Ono ne mora obavezno biti finansijsko, već može biti nefinansijske prirode, iskazano kroz: uloženo vrijeme i rad angažovanih istraživača i drugog kadra na projektu; doprinos u opremi koja će se koristiti za potrebe projekta bez nadoknade; stavljanje na raspolaganje odgovarajućeg prostora, itd. Svaki doprinos koji nije finansijski potrebno je iskazati u novcu i prikazati u budžetu. 
Prilikom donošenja odluke o dodjeli granta vrjednovaće se kvalitet doprinosa koje će aplikanti/partneri opredijeliti za potrebe uspješne realizacije projekta.

17/09/2013

Da li prijavljeni projekat može pripadati samo jednoj od pet oblasti istraživanja koje su Konkursom definisane kao prioritetne?  

Da bi projekat bio razmatran za finansiranje potrebno je da pripada jednoj od pet Konkursom predviđenih prioritetnih oblasti istraživanja. Jedan od osnovnih uslova Konkursa je interdisciplinarnost projekta, koja se ostvaruje saradnjom najmanje dvije različite oblasti istraživanja. Konkretno, potrebno je da NI ustanova predloži projekat u kome je vodeća istraživačka oblast jedna od prioritetnih oblasti iz Konkursa, dok druga/druge (prateća/e) može biti i iz preostalih pet Prioritetnih oblasti istraživanja koje su definisane u Izmjenama Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2012-2016), a koje nijesu u Konkursu označene kao prioritetne. 

17/09/2013

Da li institucija koja se prijavljuje za grant za uspostavljanje Centra uspješnosti može istovremeno biti prijavljena kao partner na drugom projektu za Centar uspješnosti? Da li se institucija može pojaviti kao partner u više prijavljenih projekata za Centar uspješnosti?  

Institucija se kao vodeći aplikant može prijaviti samo na jednom projektu, dok se kao partner može prijaviti na više projekata. Uključivanje svakog partnera na projektu treba da bude osmišljeno na način koji će doprinjeti kvalitetnoj saradnji partnera, uspješnoj realizaciji projektnih aktivnosti koje su nadležnosti te institucije, i postizanju naučnih rezultata zbog kojih je projekat osmišljen.

17/09/2013

Da li se u aplikativnom materijalu smije prokoračiti navedeni limitirani prostor za tekstualni dio?  

Preporučuje se da se aplikacija pripremi u okviru navedenih prostornih limita. 

17/09/2013

Da li se u aplikativnom materijalu smije prokoračiti navedeni limitirani prostor za tekstualni dio?  

Preporučuje se da se aplikacija pripremi u okviru navedenih prostornih limita. 

17/09/2013

Čime se u procesu prijavljivanja dokazuje angažman partnera u projektu?  

Angažman partnera u projektu se dokazuje Pismom garancije koje se mora priložiti za svakog partnera koji će učestvovati u realizaciji projekta, a u kojem je potrebno prikazati njegov doprinos (finansijski ili doprinos u uslugama iskazan u novcu). Forma Pisma garancije nalazi se u aneksima Priručnika za aplikante.

17/09/2013

Da li i koja dokumentacija koja se prilaže uz prijavu, tj. uz aneks 3, mora da se prevede na engleski jezik i da li prevod mora biti ovjeren?  

Sva zvanična dokumenta (licence, sertifikati, potvrde, izvodi iz registara i sl.)  moraju biti ovjerena i prevedena, dok dokumenata koji su na jeziku sa bivšeg srpskohrvatskog govornog područja.

17/09/2013

Da li će prijava biti automatski odbačena ako bude imala nekih administrativno-tehničkih nedostataka?  

Nakon prijema aplikativnog materijala pristupiće se administrativno-tehničkoj provjeri kako bi se utvrdilo da li je materijal kompletan i podnijet u traženoj formi i na način predviđen Konkursom. U ovoj fazi od aplikanata mogu biti zatražena dodatna pojašnjenja ili dopune dokumentacije, kako prijave ne bi bile na samom početku odbijene zbog sitnih administrativnih nedostataka. Međutim, dopune su moguće samo usljed manjih tehničkih nedostataka. Prijave koje budu kompletne i ispravne biće proslijeđene međunarodnim evaluatorima na ocjenu.

17/09/2013

Kada će učesnici biti obaviješteni o rezultatima Konkursa?  

S obzirom na to da je proces evaluacije projekata dvostepen, a da će se u drugoj fazi evaluacije razmatrati samo projekti koji u prvoj dobiju 70 i više poena, aplikanti čiji projekti u prvom krugu budu dobili manje od 70 bodova biće odmah obaviješteni o rezultatima.  Ostali aplikanti biće obaviješteni nakon završetka formiranja konačne rang liste projekata.

17/09/2013

Da li na vrednovanje prijava utiče ukupan broj partnera na projektu i da li prioritet imaju projekti koji uključuju više lokalnih partnera?  

Nije određen maksimalan broj partnera koji mogu biti angažovani na jednom projektu.
Prijave koje budu imale veći broj partnera od onog koji je predviđen Konkursom neće imati prioritet prilikom evaluacije, već će se vrednovati kvalitet partnerstva i doprinos svih partnera u pogledu postizanja ciljeva projekta.

Pages