REZIME TREĆEG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA SUST-MARINA PROJEKTA

Ciljevi projekta -  Promovisanje i primjena koncepta održivog razvoja u marinama je veoma potrebna iz razloga što država postaje svjesna potreba za zaštitom životne sredine i poboljšanjima u oblastima održivog razvoja, sa ciljem očuvanja prirodnih ljepota i uspostavljanja dugoročne održivosti prostora jedinstvene turističke destinacije. Ovaj projekat obezbjeđuje pristup i strategiju za bolje planiranje i upravljanje održivim razvojem u AD Marini Bar. Uprkos činjenici da ovaj koncept ne predstavlja jednostavan zadatak, sve više marina širom svijeta ga primjenjuje kako bi uz pomoć ekoloških standarda obezbijedili određeni nivo održivosti. U suštini, ciljevi projekta se odnose na promociju i primjenu koncepta koji potvrđuje da marina ima potrebne uslove i kapacitete da postane ekološki prihvatljiva. Činjenica je da nacionalna regulativa u oblasti održivog razvoja luka, marina i priobalnih područja bude u skladu sa direktivama i programima EU. Ciljevi naglašavaju značaj donošenja planova i strategija za zadovoljenje svakog od navedenih kriterijuma: Plave zastavice, ISO 14001:2004 i ISO 9001:2008 sertifikata kao i Zlatnog sidra za primjenu ekološkog (green) koncepta u marinama. Realizacijom ovog projekta će se omogućiti primjena savremenih tehnika u marini, i to: prevencija zagađenja gorivom sa plovila, sakupljanje otpadnih voda sa plovila, snabdijevanje električnom energijom svih plovila na komercijalnim vezovima, mjerenje jačine buke, korišćenje biorazgradivih deterdženata za pranje plovila, mjerenje štetne emisije gasova sa plovila i primjena alternativnih izvora enegrije kao što su sunčeva energija, energija vjetra, talasa i slično. Projekat takođe specificira određene probleme u vezi sa ekološkim upravljanjem u pojedinim zonama marine.

Obavljene aktivnosti – Od samog početka realizacije projekta, cilj je bio da se obavi što više aktivnosti u vezi sa primjenom međunarodne ISO sertifikacije (integrisanog sistema upravljanja kvalitetom koji podrazumijeva implementaciju sistema upravljanja kvalitetom u marinama i sistem upravljanja zaštitom životne sredine u marinama). Otuda je u trećem polugodišnjem periodu istraživanja započet pilot program Plave zastavice u junu 2015. godine i definisan strateški plan razvoja za ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 standarde tokom novembra 2015. godine. Teorijska osnova navedenih programa je podržana publikacijama više izdanja na našem i engleskom jeziku u cilju dalje promocije i primjene  sistema upravljanja zaštitom životne sredine u marinama, sertifikaciji marina na bazi priznatih međunarodnih programa i daljem razvoju i primjeni koncepta održivog razvoja u marinama. AD Marina Bar postala je prva marina koja je započela pilot program Plave zastavice u Crnoj Gori.

Glavni ostvareni rezultat - U opštem smislu glavni ostvareni rezultat u trećem polugodišnjem periodu istraživanja je direktno povezan sa glavnim principima održivosti, odnosno primjeni plana strateškog razvoja za ISO standarde (Quality Management System - QMS (ISO 9001:2015) i Environmental Management System - EMS (ISO 14001:2015)) u AD Marini Bar. Svi postavaljeni ciljevi iz WP5 i WP6 su postignuti što se zasniva na ostvarenim rezultatima kroz dalju implementaciju sistema upravljanja zaštitom životne sredine i definisanim planom upravljanja aspektima životne sredine, pilot fazu programa Plave zastavice, obezbjeđenje obuke osoblja marine  za ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 standarde i stvaranje preduslova za potpunu implementaciju EMS-a u AD Marini Bar. Veći broj održanih radionica, prezentacija, okruglih stolova, konferencijskih sastanaka i specijalnih sesija na više međunarodnih konferencija u zemlji i inostranstvu sa nekoliko promocija projekta sa pratećim publikacijama na našem i engleskom jeziku samo su potvrdili dostignute rezultate na projektu koji su u najvećem dijelu objavljeni u zvaničnim publikacijama na engleskom jeziku. Stoga, postignuti rezultati su bili koncentrisani na implementaciju projektnih aktivnosti i daljem promovisanju QMS i EMS, budući da je u septembru 2015. godine, došlo do revizije ovih standarda. Takođe, nastavljeno je sa promocijom projekta budući da su rezultati  dosadašnjih istraživanja i zaključci objavljeni i predstavljeni na međunarodnim konferencijama, seminarima, specijalnim predavanjima i radionicama.

Očekivani rezultati – U odnosu na očekivane rezultate projektnih aktivnosti posebno se ističe rad na identifikaciji, klasifikaciji i sistematizaciji karakteristika i pokazatelja koji utiču na plovila koja se opslužuju u marinama (manja plovila na motorni pogon, jedrilice, jahte (mega i super) između ostalog) radi ekološke zaštite neposrednog obalnog područja i akvatorijuma AD Marine Bar. Partneri na ovom projektu su prepoznali važnost EMS-a za dalji razvoj i primjenu koncepta održivog razvoja u marinama i smatraju da postoji hitna potreba za stvaranje institucionalnog okvira kojim će se efektivnije pratiti i regulisati saobraćaj plovila na motorni pogon, jedrilica i jahti u priobalnom području. Ciljevi monitoringa su da analizira dostignute rezultate, ubrza donošenje adekvatnih odluka i obezbijedi promociju i primjenu koncepta održivog razvoja u marinama i malim lukama.