Rezime prvog šestomjesečnog narativnog izvještaja SUST-MARINA projekta

Cijlevi projekta -  Promovisanje i primjena koncepta održivog razvoja u marinama je veoma potrebna iz razloga što država postaje svjesna potreba za zaštitom životne sredine i poboljšanjima u oblastima održivog razvoja, sa ciljem očuvanja prirodnih ljepota i uspostavljanja dugoročne održivosti prostora jedinstvene turističke destinacije. Ovaj projekat obezbjeđuje pristup i strategiju za bolje planiranje i upravljanje održivim razvojem u AD Marini Bar. Uprkos činjenici da ovaj koncept ne predstavlja jednostavan zadatak, sve više marina širom svijeta ga primjenjuje kako bi uz pomoć ekoloških standarda obezbijedili određeni nivo održivosti. U suštini, ciljevi projekta se odnose na promociju i primjenu koncepta koji potvrđuje da marina ima potrebne uslove i kapacitete da postane ekološki prihvatljiva. Činjenica je da nacionalna regulativa u oblasti održivog razvoja luka, marina i priobalnih područja bude u skladu sa direktivama i programima EU. Ciljevi naglašavaju značaj donošenja planova i strategija za zadovoljenje svakog od navedenih kriterijuma: Plave zastavice, ISO 14001:2004 i ISO 9001:2008 sertifikata kao i Zlatnog sidra za primjenu ekološkog (green) koncepta u marinama. Realizacijom ovog projekta će se omogućiti primjena savremenih tehnika u marini, i to: prevencija zagađenja gorivom sa plovila, sakupljanje otpadnih voda sa plovila, snabdijevanje električnom energijom svih plovila na komercijalnim vezovima, mjerenje jačine buke, korišćenje biorazgradivih deterdženata za pranje plovila, mjerenje štetne emisije gasova sa plovila i primjena alternativnih izvora enegrije kao što su sunčeva energija, energija vjetra, talasa i slično. Projekat takođe specificira određene probleme u vezi sa ekološkim upravljanjem u pojedinim zonama marine.

Obavljene aktivnosti - Od početka realizacije projekta, sačinjena je logička struktura da bi se procijenili ekološki i socijalni uticaji na plan razvoja marine. Generalno, sprovedene su sljedeće važne aktivnosti: procjena trenutnog stanja u AD Marini Bar koja ukazuje na značaj socijalnih i ekonomskih pitanja u kombinaciji sa ekološkim problemima, što predstavlja osnovu za razumijevanje situacije i formulisanje praktičnih i dostižnih preporuka. S obzirom da je ovo omogućeno u prethodnoj fazi, koncept održivog razvoja u AD Marini Bar pretpostavlja da jednom usvojena strategija i politika, tj. usvojeni zakoni i regulativa postaju primjenljivi i ubuduće. Takođe, realizovano je i sljedeće: usvojen je koncept strategijskog procesa planiranja, dogovor u pogledu vizije primjene koncepta, empirijska analiza i procjena kapaciteta AD Marine Bar, definisan je početni scenarijo primjene koncepta, usvojena strategija za održivu marinu, započet monitoring i obavljen detaljan pregled stanja na terenu.

Glavni rezultat je ostvaren u odnosu na primjenu principa održivosti u kontekstu ekoloških, ekonomskih i socio-kulturnih aspekata turističkog razvoja, kao i obezbjeđenje odgovarajuće ravnoteže među njima sa ciljem ostvarenja dugoročne održivosti. Sa druge strane, organizovane aktivnosti od strane ključnih istraživača na projektu predstavljaju veoma bitan segment u ovoj fazi realizacije projekta. Prikazani su aktuelni trendovi iz oblasti održivosti marina i njihova primjena na nivou koji će biti definisan tokom ostalih faza projekta. Tokom navedenog perioda svi predviđeni rezultati u radnim paketima (WP1 i WP2) su dostignuti. Elaboracija zadataka projekta kroz međunarodnu saradnju i planirani okvir u AD Marini Bar je ostvarena. Međunarodni radni tim je formiran (IWT) sa ciljem uspostavljanja efektivne saradnje između partnerskih institucija radi obezbjeđenja konsultantskih usluga, kao i prenosa znanja i primjene najbolje prakse za održivi razvoj marine. Sprovedena je logistička analiza sistema marine u cilju zaštite životne sredine za dugoročni razvoj marine. Dostignuti rezultati usmjereni su na intergalno planiranje marine zasnovano na konceptu održivog razvoja koji objedinjuje sve razvojne i pomoćne segmente marine kao i prirodno okruženje i lokalnu zajednicu.

Očekivani rezultati realizovanih aktivosti projekta odnose se na proširenje istraživačkih saznanja koncepta promocije i primjene održivog razvoja u marinama. Međutim, ovaj koncept je potpuno inovativan u ovom dijelu regiona. Ova sistemska logistika će biti veoma korisna za dalju primjenu koncepta održivog razvoja u marinama. Promocija i primjena savremenog koncepta održivog razvoja u AD Marini Bar omogućiće da svi lokalni poslovni sistemi i korisnici marine koriste ostvarene rezultate. Međunarodna univerzitetska saradnja u oblasti primjene i promocije ovog koncepta predstavlja veoma značajan segment koji će omogućiti ostvarenje rezultata koji se odnose na ISO sertifikaciju, dobijanje Plave zastavice i Zlatnog sidra u AD Marini Bar. Holistički pristup realizacije projekta omogućava jasno i precizno definisane aktivnosti za primjenu koncepta, što će rezultirati povećanjem dodatne vrijednosti projekta, i u odnosu na vremenski okvir njegove primjene, dovesti do uvođenja inovativnog pristupa za implementaciju projekta koji se odnosi na održivi razvoj marine.