REZIME PETOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA SUST-MARINA

Ciljevi projekta  ̶  Ciljevi projekta u petom polugodišnjem periodu realizacije bili su zasnovani na implementaciji definisanih aktivnosti kojima se pokazalo da marina ima sve neophodne kapacitete i uslove za zadovoljenje ekoloških standarda u skladu sa Poboljšanjem bezbjednosti i opsluživanja plovila u AD Marini Bar (WP9). U rezimeu ciljeva je naglašena izrada planova i strategija za zadovoljavanje svakog kriterijuma za Program Plave Zastavice, sertifikacije za ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015 standarde (WP 10) i implementacije programa Zlatnog Sidra u cilju potpune promocije i realizacije koncepta zaštite životne sredine u marini.    

Obavljene aktivnosti – Trenutno, projektne aktivnosti su usmjerene u pravcu implementacije i realizacije planova koji su definisani izlaznim rezultatima po etapama projekta gdje su definisane i glavne tačke realizacije istog, pri čemu je u toku razmatranih šest mjeseci realizovano sljedeće: AD Marina Bar je dobila sertifikat za drugu godinu pilot programa Plave Zastavice od juna 2016. do maja 2017. godine, postavljena je adekvatna i jasno uočiva oprema za spašavanje, prvu pomoć, protivpožarnu zaštitu sa jasom akreditacijom (WP 9), razvijen je Plan za reagovanje u hitnim situacijama kao što su zagađenje, požar i ostale nezgode (WP 9), dizajnirane su i postavljanje table sa bezbjednosnim preporukama i informacijama u marini (WP 9), pripremljena je treća publikacija-brošura vezano za nivo realizacije projekta (WP 9), utvrđeno da su postavljene električne instalacije i vodovodne cijevi na vezovima u skladu sa nacionalnim propisima (WP 9), dizajnirani su i istaknuti pristupni prostori za osobe sa invalidetima (WP 9), dizajnirana i jasno postavljena mapa sa lokacijom glavnih objekata u marini (WP 9), promovisana knjiga Marine (Luke za mala plovila i nautički turizam – održivi razvoj) koja je nastala kroz projekat SUST-MARINA pri čemu je razvijen i Plan za reagovanje u hitnim situacijama u marini (WP 9), implementirana sva dokumentacija za Integrisani sistem (ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 standarda – Quality Management System (QMS) i Environmental Management System (EMS)) za AD Marinu Bar (WP 10), realizovana procjena i pregled svih ciljeva postignutih tokom implementacije Integrisanog sistema (QMS (2015) i EMS (2015)) (WP 10), obavljena procjena očekivanih rezultata dobijenih implementacijom dokumenata i procedura Integisanog sistema (QMS i EMS (2015)) u AD Marini Bar – 15 procedura i poslovnik  Integrisanog sistema QMS i EMS (WP 10).

Glavni rezultat ostvaren u petom polugodišnjem periodu se sastoji u praktičnoj primjeni svih planova definisanih u prvom, drugom, trećem i četvrtom periodu realizacije projekta vezano za donošenje Plana za reagovanje u hitnim situacijama u slučaju zagađenja, požara ili drugih nezgoda (WP 9), postavljanje table sa bezbjednosnim preporukama  i informacijama u marini (WP 9),  promocija i postavljanje mape sa jasno označenim objektima u marini (WP 9), pripremljena treća publikacija-brošura vezano za nivo realizacije projekta (WP 9), implementirana sva dokumentacija za Integrisani sistem (ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 standarda) za AD Marinu Bar (WP 10). Angažman svih članova tima projekta SUST-MARINA predstavlja motivaciju za nastavak projektom definisanih aktivnosti i događaja. Za period izvještavanja, obavljene su sve aktivnosti predviđene pretposatvljenim izlaznim reultatima za WP 9 kao i dio aktivnosti za WP 10. Stoga, postignuti rezultati su bili koncentrisani na implementaciju Plana za reagovanje u hitnim situacijama u marini (WP 9), postavljanje table sa bezbjednosnim preporukama i informacijama u marini (WP 9), povezivanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine sa planom za reagovanje u hitnim situacijama u marini (WP 9), implementacija svih dokumenata za Integrisani sistem (ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 standarda) za AD Marinu Bar i (QMS (2015) i EMS (2015)) (WP 10) sa 15 procedura i Poslovnikom integrisanog sistema QMS i EMS (WP 10).

Očekivani rezultati projektnih aktivnosti u toku petog polugodišnjeg perioda su dobijanje sertifikata AD Marine Bar za drugu godinu pilot programa Plave zastavice, postavljanje sigurne i jasno označene opreme za spašavanje, prvu pomoć i protivpožarnu zaštitu (WP 9), donošenje Plana za reagovanje u hitnim situacijama u slučaju zagađenja (WP 9), požara i drugih nezgoda,  postavljanjem table za bezbjednosnim preporukama  i informacijama u marini (WP 9), pripremljna i jasno postavljena mapa sa lokacijom glavnih objekata u marini (WP 9), ostvarena integracija EMS-a sa Planom za reagovanje u hitnim situacijama (WP 9), potpuno implementirana sva dokumentacija vezano za Integrisani sistem (ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 standarda) za AD Marinu Bar (WP 10) i Poslovnik Integrisanog sistema (WP 10). Partneri na projektu su prepoznali značaj Poboljšanja bezbjednosti i opsluživanja plovila u AD Marini Bar (WP 9) za njen kontinuirani razvoj i procijenili da je neophodno što prije sprovesti program Plave zastavice, sertifikacije za  ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015 standarde  kao i implementaciju programa Zlatnog Sidra u sertifikacionim zahtjevima kako bi se što efektivnije pratio i identifikovao napredak prema rezulatima postignutim u petom polugodišnjem periodu.