REZIME DRUGOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA SUST-MARINA PROJEKTA

Ciljevi projekta -  Promovisanje i primjena koncepta održivog razvoja u marinama je veoma potrebna iz razloga što država postaje svjesna potreba za zaštitom životne sredine i poboljšanjima u oblastima održivog razvoja, sa ciljem očuvanja prirodnih ljepota i uspostavljanja dugoročne održivosti prostora jedinstvene turističke destinacije. Ovaj projekat obezbjeđuje pristup i strategiju za bolje planiranje i upravljanje održivim razvojem u AD Marini Bar. Uprkos činjenici da ovaj koncept ne predstavlja jednostavan zadatak, sve više marina širom svijeta ga primjenjuje kako bi uz pomoć ekoloških standarda obezbijedili određeni nivo održivosti. U suštini, ciljevi projekta se odnose na promociju i primjenu koncepta koji potvrđuje da marina ima potrebne uslove i kapacitete da postane ekološki prihvatljiva. Činjenica je da nacionalna regulativa u oblasti održivog razvoja luka, marina i priobalnih područja bude u skladu sa direktivama i programima EU. Ciljevi naglašavaju značaj donošenja planova i strategija za zadovoljenje svakog od navedenih kriterijuma: Plave zastavice, ISO 14001:2004 i ISO 9001:2008 sertifikata kao i Zlatnog sidra za primjenu ekološkog (green) koncepta u marinama. Realizacijom ovog projekta će se omogućiti primjena savremenih tehnika u marini, i to: prevencija zagađenja gorivom sa plovila, sakupljanje otpadnih voda sa plovila, snabdijevanje električnom energijom svih plovila na komercijalnim vezovima, mjerenje jačine buke, korišćenje biorazgradivih deterdženata za pranje plovila, mjerenje štetne emisije gasova sa plovila i primjena alternativnih izvora enegrije kao što su sunčeva energija, energija vjetra, talasa i slično. Projekat takođe specificira određene probleme u vezi sa ekološkim upravljanjem u pojedinim zonama marine.

Obavljene aktivnosti – Od samog početka realizacije projekta, cilj je bio da se obavi više aktivnosti kako bi se dobila jasna slika o ekološkim i socijalnim uticajima na njegov razvoj. Realizovane projektne aktivnosti su potvrdile primjenu i ostvarenje postavljenih ciljeva sadržanih u zvaničnoj dokumentaciji projekta gdje su jasno naznačeni izlazni rezultati i vremenski period kada se dostiže realizacija značajnih ostvarenja projekta. Prema tome, u drugom šestomjesečnom periodu razvijen je model za primjenu ekološke politike i sistem upravljanja zaštitom životne sredine u marini kroz detaljno specificirane sve obavljene aktivnosti. U tom cilju, realizovanim aktivnostima povećan je nivo ekološke zaštite marine. Projektni tim je pojedinačno specificirao ostvarene doprinose sa aspekta međunarodne sertifikacije marine, primjene  stalnih aktivnosti monitoringa i mjerenja više relevantnih parametara u AD Marini Bar od najveće važnosti za sistem upravljanja zaštitom životne sredine (kroz standarde o kvalitetu vode u akvatorijumu marine i neposrednom priobalju, ekološkom obrazovanju, bezbjednosti, upravljanju otpadom, energetskoj efikasnosti, i pitanja o zdravstvenoj i sigurnosnoj zaštiti). Isto tako, najava promocije pilot programa Plave zastave u AD Marini Bar za koji su stvoreni svi uslovi čini projektne aktivnosti za prvu godinu istraživanja zaokruženim i  izuzetno uspješnim.

Glavni ostvareni rezultat - U opštem smislu glavni ostvareni rezultat u drugom polugodišnjem periodu istraživanja je direktno povezan sa praktičnom primjenom svih ciljeva koji su planirani za prvi dio projekta, s obzirom na principe održivosti kao što su ekološki, ekonomski i socijalno-kulturni aspekti razvoja turizma. Puno angažovanje svih članova tima predstavlja dodatnu motivaciju za dalje aktivnosti i realizaciju projekta. U razmatranom periodu dostignuti su svi postavljeni ciljevi iz WP3 i WP4. To u prvom redu podrazumijeva dalju promociju politike upravljanja zaštitom životne sredine i implementaciju plana upravljanja aspektima zaštite životne sredine, primjenu pilot programa Plave zastave u marini, obezbjeđenje obuke zaposlenih u marini sa aspekta međunarodne sertifikacije, omogućavanje lokalni partnerima da pruže podršku razvoju projekta, realizaciju kursa integrisanog sistema upravljanja kvalitetom u AD Marini Bar i analizu obavljenog monitoringa parametara životne sredine u marini. Ostvareni rezultati su bili koncentrisani na implementaciju projektnih aktivnosti u prethodnom periodu kroz podršku svih članova tima i lokalnih partnera. Takođe, realizovana  je  promocija  projekta u više zemalja na međunarodnim konferencijama, seminarima, sajmovima, kongresima i radionicama.

Očekivani rezultati – U odnosu na očekivane rezultate projektnih aktivnosti u vezi sa širenjem koncepta održivog razvoja u marinama stvoreni su preduslovi u teorijskom i praktičnom smislu za njihovo ostvarenje. Primjenom ovog koncepta u AD Marini Bar više je nego jasno da se razvijeni koncept može primijeniti i na obližnje marine i luke nautičkog turizma. S obzirom na nove trendove u pomorstvu sa apekta velikog i malog nautičkog turizma, akcenat se stavlja na stvaranje uslova za integrisani održivi razvoj u malim lukama i marinama. Neposredna povezanost teorijskih istraživanja i njihove primjene dovode do realizacije koncepta dugoročne održivosti marina i malih luka.