REZIME ČETVRTOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA SUST-MARINA

Ciljevi projekta   ̶  Promocija koncepta održivog razvoja u marinama je visoko preporučljiva budući da je društvena zajednica postala svjesna potrebe za zaštitom i valorizacijom ovih područja kako bi se adekvatno sačuvala njihova prirodna ljepota i pomogla dugoročna održivost turističkih destinacija. Ovaj projekat razvija određene pristupe i strategije za bolje planiranje i upravljanje održivim razvojem u AD Marini Bar. Iako primjena ovog koncepta nije uvjek bila lak zadatak, činjenica je da se isti implementira u sve više marina kako bi se uveli ekološki standardi u svakodnevnom poslovanju i na taj način podigao nivo održivosti sistema u marinama. Ciljevi projekta su direktno povezani sa implementacijom određenih principa čime bi se potvrdilo da marina posjeduje sve neophodne kapacitete za ekološku održivost. Prema tome, nastoji se usaglašavanje nacionalnog regulativnog okvira za održivi razvoj u lukama, marinama i obalskim područjima sa njima odgovarajućim direktivama i programima Evropske Unije. Rezime ciljeva projekta obuhvata izradu planova i strategija za zadovoljavanje kriterijuma za program Plave zastavice, sertifikaciju za ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 standarde i implementaciju programa Zlatnog sidra u AD Marini Bar, čime se primjenjuje ekološki koncept u marini. Takođe, projektom su predviđene primjene i pojedinih novih tehnologija u marinama, kao što su: prevencija zagađenja akvatorijuma naftom sa plovila, preuzimanje otpadnih voda sa plovila, snabdijevanje plovila električnom energijom na svim komercijalnim vezovima, mjerenje buke u marini, upotreba biorazgradivih deterdženata za pranje plovila, ispitivanje emisije gasova sa plovila i upotreba alternativnih izvora energije kao što su fotonaponske ćelije i energija vjetra. Projektom su razmatrana pojedina pitanja vezano za sistem upravljanja životnom sredinom u marini.   

Obavljene aktivnosti   ̶  U razmatanom periodu, projektne aktivnosti su bile usmjerene na implementaciju i realizaciju pitanja sadržanih u naznačenim izlaznim rezultatima projekta. Tokom četvrtog šestomjesečnog perioda realizacije projekta ostvareno je sljedeće: Podnesena je prijava za drugu godinu pilot programa Plave zastavice za AD Marinu Bar; Pripremljena je dokumentacija za primjenu integrisanog sistema (ISO 9001:2015 – QMS i ISO 14001: 2015 - EMS standarda) u AD Marini Bar; Implementiran je sistem upravljanja zaštitom životne sredine (WP 6) u AD Marini Bar; Omogućena je primjena novih tehnika u pružanju usluga u AD Marini Bar (WP 7); Primijenjen je integralni model održivog razvoja u AD Marini Bar koji se odnosi na koncept upravljanja zaštitom životne sredine u marini; i Detaljno je razmatrana procjena životnog ciklusa opreme u marini sa nultom emisijom (WP 8). Shodno navedenom, SUST-MARINA projektni tim je realizovao planirane aktivnosti od kojih se posebno izdvajaju aktivnosti monitoringa kvaliteta vode u akvatorijumu i nivoa buke u marini, kao i publikovanje nove brošure projekta sa dostignutim rezultatima u prethodnim periodima realizacije istog. Objavljivanje knjige pod nazivom MARINE – Luke za mala plovila i nautički turizam: Održivi razvoj kroz projekat SUST-MARINA predstavlja veoma značajnu aktivnost u ovom periodu istraživanja. U ovoj knjizi sa 14 poglavlja posebno je razmatran sistem upravljanja zaštitom životne sredine u marinama (WP 6), primjena novih tehnika u pružanju usluga u marinama (WP 7) i održivi razvoj u marinama kroz koncept procjene životnog ciklusa opreme u marini sa nultom emisijom (WP 8).

Glavni rezultat postignut u četvrtom šestomjesečnom periodu povezan je za praktičnu primjenu svih pitanja definisanih u prvom, drugom i trećem šestomjesečom periodu realizacije projekta u odnosu na pripremu dokumentacije za Integrisani sistem (ISO 9001:2015 – QMS i ISO 14001: 2015 - EMS standarde) i njegovu primjenu u AD Marini Bar, uspostavljanje sistema upravljanja zaštite životne sredine u marini (WP 6), primjenu novih tehnika u AD Marina Bar  (WP 7) i razvoj modela održivog razvoja AD Marine Bar (WP 8). Svi predviđeni rezultati koji proizilaze iz radnih paketa projekta WP 6 i WP 7 su ostvareni, dok su dostignuti pojedini planirani rezultati iz radnog paketa WP 8.  Ostvareni rezultati se prvenstveno odnose na uspostavljanje i primjenu sistema upravljanja zaštitom životne sredine u marini (WP 6), korišćenje novih tehnika u AD Marini Bar (WP 7) i razvoj modela održivog razvoja u marini u odnosu na procjenu životnog ciklusa opreme u marini sa nultom emisijom (WP 8).

Očekivani rezultati projektnih aktivnosti kroz četvrti šestomjesečni period realizacije projekta su ostvareni i oni se mogu posebno specificirati kroz uspostavljanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u marini (WP 6), primjenu novih tehnika u AD Marini Bar (WP 7) i razvoj modela održivog razvoja u marini u odnosu na procjenu životnog ciklusa opreme u marini sa nultom emisijom (WP 8). Ovi rezultati su ostvareni u cilju zaštite životne sredine u AD Marini Bar kojom se detrminišu pojedinačni okviri održivog razvoja AD Marine Bar i proces sertifikacije marine u odnosu na program Plave zastavice, ISO – QMS i EMS standarde i dostizanje većeg nivoa imlementacije Zlatnih Sidara u AD Marini Bar.