REZIME TREĆEG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PRODE PROJEKTA

Odlukom Ministarstva Nauke Crne Gore, broj 01-1063, od 29. maja 2014. godine, Fakultet za politehniku, Univerziteta Donja Gorica, sa partnerima: Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis (UDG), Mašinski Fakultet iz Skoplja, Montcarton i Čelebić kompanije iz Podgorice, realizuje istraživački projekat: “Laboratorija za dizajn proizvoda, uključujući discipline poput grafičkog, modnog i dizajna enterijera” (PRODE). Glavna ideja projekta je da se da doprinos osnaživanju crnogorske ekonomije kroz kreiranje okruženja za transfer tehnologije. Imajući u vidu navedeno, opšti cilj projekta je da doprinese održivosti ovog rasta nudeći inovativne usluge i proizvode na domaćem i međunarodnom tržištu.

Ključna aktivnost koja će se preduzeti tokom trajanja projekta odnosi se na uspostavljanje, organizovanje i opremanje profesionalne prototip laboratorije na Univerzitetu Donja Gorica, koja će postati akademski i profesionalni centar za razvoj  prototipa i proizvoda. Specifični ciljevi uključuju uspostavljanje laboratorije za izradu prototipova i finalnih proizvoda, razvoj novih akademskih programa, osnaživanje preduzetničkog duha među istraživačima, podizanje svijesti među istraživačima i zaposlenim o važnosti transfera tehnologije kao i učešće na međunarodnim sajmovima i publikacije u međunarodnim časopisima.

Do sada su sprovedene brojne aktivnosti, koje su povezane sa aktivnim radnim paketima, kao što su:

WP1- Uspostavljanje upravljačke strukture projekta;

WP2- Ispitivanje tržišnih potreba za specifičnim proizvodima i uslugama čiji prototipovi će se izrađivati; WP3- Uspostavljanje laboratorije za dizajn proizvoda i dizajniranje prototipova;

WP5- Diseminacija;

WP7- Održivost.

Kada su u pitanju dosadašnji rezultati, a koji se odnose na aktivnosti realizovane za prvi polugodišnji izvještaj druge projektne godine, važno je napomenuti da je održan dogovorni sastanak projektnog tima za drugu godinu projekta, projektni tim je radio na finalnoj verziji TOR-a za izradu web sajta za potrebe upravljanja projektom. Takođe, u saradnji sa Mašinskim fakultetom iz Skoplja projektni tim je u fazi mapiranja  dostupnih sirovina neophodnih za nesmetano funkcionisanje laboratorije, nastavljeno je  sprovođenje istraživanja u cilju prikupljanja inputa o proizvodima čiji prototipovi će se izrađivati u okviru laboratorije. Važno je napomenuti da je PRODE laboratorija opremljena 3D printerom, 3D skenerom, wide printerom i work station. Formiran je menadžment PRODE laboratorije, uključujući zaposlene i diplomirane studente Fakulteta za politehniku.

U toku izvještajnog perioda, PRODE tim je u saradnji sa Jugodatom D.O.O. organizovao prvu fazu obuke na 3D printeru i 3D skeneru za zaposlene i studente Fakulteta za politehniku. Druga faza obuke planirana je za januar – februar 2016.  Student Fakulteta za dizajn i multimediju poslat je na obuku u kompaniju AGFA, članicu grupacije AGFA-GEVAERT, koja se bavi industrijskim dizajnom. U septembru 2015. je završena prva faza obuke a po završetku obuke, student će biti angažovan kao saradnik u PRODE laboratoriji. Intenziviran je rad projektnog tima na razvoj akademskog plana koji uključuje osnovne, postdiplomske studije, kao i uvođenje međunarodnih doktorskih studija na Fakultetu za politehniku koji će pratiti razvoj i unaprjeđenje PRODE laboratorije. Takođe, intenzivirana je saradnja sa SYENERSIS d.o.o. kompanijom, kao i iGUZZINI.

Fakultet  za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, kao i Faultet za politehniku su u okviru IPA programa mjera 2.2 “Unapređenje inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja, nauke i privrede”, u okviru koje se i realizuje Grant šema “"Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije" predali dva projektna prijedloga a koji se odnose na komercijalizaciju i dalji nastavak 3D edukacije studenata.  

Očekivani finalni rezultati uključuju profesionalnu laboratoriju koja će postati lokalni i regionalni centar za kreiranje i razvoj prototipova raznih proizvoda i usluga. To će pozitivno uticati na zapošljivost pojedinaca i doprinijeti konkurentnosti kompanija. Šta više, laboratorija će obezbijediti punu podršku u domenu komercijalizacije i patentiranja, tako da će rizik po nosioca ideje da njegova ideja bude kompromitovana biti sveden na minimum.