REZIME TREĆEG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA LOVCEN

Ciljevi LOVCEN Projekta su: (1) Uspostavljanje funkcionalnog sistema za nadzor pojave i distribucije MV i MBD, razvoj kapaciteta za procjenu rizika i novih alata za nehemijsku kontrolu vektora; (2) Poboljšanje istraživačkih kapaciteta kroz istraživačku saradnju, razmjenu znanja i iskustava, jačanje ljudskih resursa, jačanje infrastrukturnih i materijalnih dobara i uspostavljanje strateških međunarodnih partnerstava, razvoj i jačanje internih veza i izgradnju potencijala za interdisciplinarne interakcije i inovacije; (3) Jačanje mreže radi veće mogućnosti za uključivanje u Horizon 2020; (4) Sticanje praktičnih vještina i kompetitivnosti u vođenju projekata i planiranju istraživanja da bi osigurati uslove da crnogorski naučnici dostignu nivo istaknutih istraživačkih institucija EU-u domenu MV i MBD; (5) Premoštavanje jaza između istraživanja i tržišta promovisnjem istraživanja i inovacija i (6) Uspostavljanje MCM-a kao dinamičnog, inovativnog motora koji će doprinijeti jačanju obrazovanja i istraživanja u Crnoj Gori kao i njegovu vidljivost evropskim partnerima. Ciljevi projekta će se postići kroz: kolaborativna istraživanja, razmjenu znanja i iskustava; sticanje, razvoj, održavanje i nadogradnju istraživačke opreme; inoviranje kapaciteta i promotivne aktivnosti ka naučnoj, laičkoj zajednici, donositeljima odluka i ostalim zainteresovanim učesnicima.

Ciljevi WP1 Kolaborativna istraživanja domaćih/invazivnih vrsta komaraca i patogena koje mogu da prenose u Crnoj Gori i razvoj mjera nehemijske kontrole su: (1) procjena efikasnosti SIT za kontrolu invazivnih vrsta komaraca; (2) primjena nedavno objavljenih ECDC "Smjernica za nadzor invazivnih komaraca u Evropi“; (3) vrednovanje novih nehemijskih i biorazgradivih materijala za kontrolu larvi komaraca; (4) identifikacija vrsta komaraca prisutnih u Crnoj Gori i njihove distribucije; (5) utvrđivanje vektorskih vrste komaraca prisutnih u Crnoj Gori; (6) otkrivanje uzročnika prenosivih vektorskim vrstama komaraca; (7) istraživanje, širenje i povratne informacije o mišljenju zainteresovanih strana o pravcu u kojem treba da idu istraživanja o prevenciji bolesti prenosivih vektorima

Ciljevi WP2 Razmjena znanja i iskustva, kao i diseminacija rezultata su: (1) za istraživače da steknu nove vještine potrebne za njihov budući rad; (2) dijeljenje know-how znanja, iskustava i ideja između institucija; (3) uspostavljanje novih partnerstva, promocija istraživanja i saradnje na EU nivou; (4) olakšavanje prenosa znanja na nacionalnom i međunarodnom nivou; (5) izgradnja mreže s istraživačima iz okruženja i EU; (6) promocija MCM istraživačkih aktivnosti koje su u toku; (7) olakšavanje vidljivost MCM od lokalnog (Univerzitet Crne Gore) do međunarodnog nivoa i (8) promocija ciljeva LOVĆEN projekta kod lokalne, nacionalne i međunarodne naučne i laičke javnosti.

Ciljevi WP3 Nabavka istraživačke opreme i jačanje kapaciteta su: (1) obnova postojeće opreme; (2) posticanje MCM inovacijskog potencijala; (3) pružanje treninga mladim istraživačima i (4) osiguranje održavanja kapitalne opreme.

Ciljevi WP4 Mendžmenta su: osiguranje osnovne infrastrukture za realizaciju LOVCEN projekta, koordinacija i upravljanje, kako bi projektne aktivnosti bile realizovane kao što je planirano, na vrijeme i unutar budžeta, upravljanje budžetom, izvještavnje HERIC PMT, osiguranje kvaliteta, procjena i kontrola, izvještavanje o napretku, koordinacija i saradnja na nivou projekta, doprinos napretku i završni izvještaj.

OPIS RADA OD POČETKA PROJEKTA I OPIS GLAVNIH REZULTATA DO SADA

Najvažniji ISTRAŽIVAČKI rezultati do sada su:

WP1a Nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca 16 vrsta je determinisano od početka Projekta: 1. Anopheles maculipennis s.l. (vektor malarije), 2. Aedimorphus [Aedes] vexans (vektor Rift Valley i Celovo virusa), 3. Dahliana [Ochlerotatus] echinus, 4. Ochlerotatus caspius (vektor Rift Valley virusa i nematoda Dirofilaria immitis i D. repens), 5. Ochlerotatus sticticus, 6. Stegomyia [Aedes] albopicta (vektor Chicungunia, Dengue virusa, Dirofilaria immitis i D. repens), 7. Culex modestus (vektor West Nile virusa, Dirofilaria immitis i D. repens), 8. Culex pipiens (vektor West Nile, Sindbis i Rift Valley virusa i nematoda Dirofilaria immitis i D. repens), 9. An. plumbeus (vektor malarije), 10. An. saccharovi (vektor malarije), 11. Ochlerotatus (Dahliana) geniculatus, 12. Ochlerotatus (Acertomyia) zammitti, 13. Oc. (Rusticoidus) rusticus, 14. Culiseta annulata, 15. Coquillettidia richiardii, 16. Cq. buxtoni, kao i a) Culicoides sp. (vektora Blue Thong virusa), b) Phlebotominae ** (Laishmania spp. vectors) i c) Simulidae.

WP1b Aplikacija za mobilne telephone za nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca (KOMARAC) aplikacija je napravljena i puštena u rad. Do sada imamo 71 download i primljenih 26 slika.

WP1c Detekcija patogena u komarcima i ljudima Urađena je analiza prisustva patogena u komarcima na IZSLER-u, a provjereni su i uzorci iz krvne plazme ljudi/pacijenata na IPH: Borrelia 1754 provjere, 138 pozitivnih nalaza; Leishmania 165 provjera, 10 pozitivnih nalaza i tri izvještaja o pojavi bolesti; Lyme boreliosis 6 izvještaja o pojavi bolesti; West Nile i Malarija nije bilo pojave oboljenja. Uz dva uzorka sa pozitivnom reakcijom na Bunyaviruse, ali sa nespecifičnom PCR reakcijom.

WP1d Socijalni uticaj i preporuke donosiocima odluka Istraživanja sun a 73,67% ispunjenih upitnika, 15 od 25 opština (60%); 1268 od 1710 građana (74,15%); 12 od 30 tourističkih operatera (40%) i 20 Domova zdravlja.

WP1e SIT sterilni mužjaci dobijeni iz Italije sa CAA dva puta: markirani, pušteni i rehvatani tokom avgusta i septembra 2014. 2015 urađena je studija “Preliminarz Studz aimed to the risk assessment of Chikungunya and Dengue outbreak in Montenegro, 2015”.

WP1e druge nehemijske mjere kontrole izvršena su laboratorijska ispitivanja Mikro Molekularnog Filma tokom 2014., a tokom 2015. i terenski eksperimenti u kontrolisanim uslovima.

WP1f Uticaj klimatskih promjena na MV i MBD, prilagođavanje i ublažavanje Rezultat je prognoza kretanja porasta temperature za period 2000-2100 godina i u skladu sa njom mogućnost prezimljavanja, nastanjenja i areal rasprostranjenja vrste St. albopicta prema modelima Kobajašija i MCDA modela.

Naša nova klopka za komarce je službeno prihvaćena kao patent u Institutu za intelektualnu svojinu Crne Gore.

Na projektu LOVĆEN drugi po važnosti cilj je, za istraživače, sticanje novih znanja bitnih za njihov budući rad.

WP2a Trening posjete MCM istraživača partnerima u inostranstvu (15 dana) U ovaj vid mobilnosti uključena su do sada četiri istraživača kroz dva treninga uz učešće dva trenera.

WP2b Trening posjete MCM istraživača partnerima u inostranstvu (5 dana) U ovaj vid mobilnosti uključeno je do sada devetnaest istraživača kroz sedam treninga uz učešće četiri trenera.

WP2c Dolasci inostranih istraživača radi in situ treninga U ovaj vid mobilnosti uključeno je do sada osam istraživača kroz sedam treninga.

WP2d Aktivno učešće istraživača iz partnerskih institucija na međunarodnim konferencijama Istraživači su učestvovali na: 1. Multi Country - Workshop o implementiranju nadzora nad komarcima u EU i okolnim zemljama; INT MARKT 56605, Brisel 04-05.12.2014. – učešće dva istraživača Sanje Medenice i Nebojše Sekulića (IPH); 2. Prevencija VBD u zemljama Mediterana i Crnog mora kroz pravljenje nove naučne mreže, MediLabSecure prvi “Head of Laboratory” skup, Institut Paster, Pariz, 14-15.01.2015. – tri istraživača Marija Zgomba (FoA), Danijela Vujošević (IPH) i Igor Pajović (BTF); 3. 3rd scientific meeting with international  participation - 5. June – World environment day 04th – 05th June 2015, Bihac, Bosnia and Hercegovina Igor Pajović i Nedeljko Latinović (BTF) i 4. 12th BiH Plant Protection Symposium 03rd – 05th November 2015, Mostar, Bosnia and Hercegovina Igor Pajović (BTF).

WP2e Uvođenje u nastavu MV i MBD završeno je sa izmjenama u programme studija za školsku 2014/2015. godinu.

WP2f Pravljenje web sajta LOVĆEN projekta Sajt je napravljen tokom decembra, a pokrenut je 12.01.2014. kao i prezentacija Projekta na Facebook-u. Od 12.01.2015. do 30.11.2015. imali smo 5165 posjeta iz 98 zemalja i iz 1103 grada po GoogleAnalitic kao i 104 likes na Facebook profilu Projekta.

WP2g Interni sastanci do sada je održano ukupno 35 internih sastanka sa partnerima iz Crne Gore.

WP2i "Laboratorijski otvoreni dani" Prvi LOD su održani 25.02.2015 na IHMS sa učešćem 44 učenika srednje škole Spasoje Raspopović. Drugi LOD su održani u okviru “Dana nauke” 25.09.2015 na NHM sa učešćem 39 učenika srednje medicinske škole.

WP2j Javno pojavljivanje (radio, TV, newspapers) Ukupno je bilo tri pojavljivanja u medijima na RTCG1, u on-line novinama “Portal Analitika” i u Pobjedi. Publikovani su sledeći radovi: 1. Pajović I., Petrić D., Belini Romeo, Salasan Cosmin, Pajović Ljiljana, Dragićević Snežana and Latinović Nedeljko (2015): Presentation of Project: “Surveillance of invasive and native mosquito vectors and pathogens they transmit in Montenegro – LOVCEN 2014-2017“. 3rd scientific meeting with international  participation - 5. June – World environment day 04th – 05th June 2015, Bihac, Bosnia and Hercegovina, The Book of Abstracts, p.83; 2. Pajović Igor, Pajović Ljiljana (2015): Mosquitoes resting trap ŽBUN TIN – MNE. 12th BiH Plant Protection Symposium,  Mostar, Bosnia and Hercegovina. The Book of abstracts, p.; 3. Salasan, C., Petric, D., Bellini, R., Pajovic, Lj, Jovanovic, M., Despotovic, A. and Pajovic, I. (2015): Urban social analysis and opportunity assessment of national system for mosquito monitoring in Montenegro. Agriculture and Forestry, 61 (3): 77-86, Podgorica i 4. Igor Pajović, Dušan Petrić, Romeo Bellini and Ljiljana Pajović(2015): First record of Anoplophora glabripennis (Coleoptera: Cerambycidae)  in Montenegro. Journal of Applied Entomology in press.

WP3a Nabavka nove opreme nabavljene su dvije STEMI 305 lupe; Zamrzivač na -86°C V-4-STD; klopke za hvatanje komaraca; EUROIMMUN ELISA Analyzer I-2P i QuantStudioTM 7 Flex Real-Time PCR System-a. Potpisan je ugovor sa firmom 8. Red vezan za nabavku ostale planirane opreme za nabavku.

WP3b izgradnja institucija održana su dva  seminara od strane Steve Quarrie, 20-23.01. i 13.05.2015. na BTF-u.

Treći najznačajniji cilj, LOVCENA je vidljivost EU istraživačima iz oblasti MV i MBD, povećanje kompetitivnosti i vidljivosti MCM kao i podizanje svijesti institucija iz zemalja članica EU-a da pozovu MCM-e kao partnera. Ideja je da se poveća vidljivosti projekta u EU mrežama i povezivanje LOVCEN-a sa sličnim postojećim inicijativama koje u pokrenute kao međunarodni projekti, kao i da postane člani institucionalnih mreža i pretpostavljenih Evropskih organizacija. Konačni cilj je da postanemo sposoban partner i da rame uz rame s vrhunskim institucijama EU-a možemo da odgovorimo na pozive unutar Horizon 2020.

LOVCEN je postao partner, sarađivao ili je prezentovan sledećim projektima:

1. European Network for Neglected Vectors and Vector-Borne Infections – EurNegVec,  COST Action TD1303.

2. Preventing Vector Borne Diseases Around the Mediterranean and Black Sea Regions by Creating New Networks – MediLabSecure European project (2014-2017) aiming to provide collective responses of viral diseases (respiratory virus and arboviruses) in the Mediterranean and Black Sea regions (19 non-EU countries).

3. TEMPUS IV Project: Lifelong Learning for sustainable agriculture in Alps-Danube-Adriatic region, LifeADA 544585-TEMPUS-1-2013-HR-TEMPUS-JPHESDA.

4. MediPIET – Presentation of Project achievements - at Course of MEDITERRANEAN PROGRAMME FOR INTERVENTION EPIDEMIOLOGY TRAINNING, Introductory course in intervention epidemiology.

5. LIFE CONOPS project (LIFE12 ENV/GR/000466) is funded by the European Commission in the framework of the programme LIFE + Environment Policy and Governance.

6. European network for sharing data on the geographic distribution of arthropod vectors, transmitting human and animal disease agents – VectorNet. Posjetio nas je tim za Lajšmaniju i viroze koje prenose sandflyes tokom jula 2015. 

Podržani smo, pismima podrške, od strane sledećih domaćih institucija: Ministarstvo zdravlja; Ministarstvo održivog razvoja i turizma; Zajednice opština Crne Gore; Kompanije Luštica Bay Montenegro; NVO Regional Environmental Center i NVO DIV.

Na zalost naša aplikacija za organizovanjem narednog e-SOVE skupa je iz tehničkih razloga otkazana.

OČEKIVANI ZAVRŠNI REZULTATI NJIHOV UTICAJ I UPOTREBA

Nadzor i kontrola MV zahtijevaju efikasne odgovarajuće standardizovane metode, integrisano znanje i svijesti među naučnicima, akademskim nastavnicima i kreatorima politike, kao i dobro obučene mlade naučnike. LOVCEN ima za cilj promovisanje ovih vrijednosti kroz razmjenu znanja i metodologija, poboljšanje visokog obrazovanja, poboljšanje nacionalne politike, proizvodnju inovacija i širenja srodnih naučnih informacija, sve pod okriljem nadzora nad komarcima vektorima i bolestima koje prenose. To će dovesti do daljeg poboljšanja članova konzorcijuma iz Crne Gore (MCM) putem kolaborativnih istraživanja, razmjene iskustava i znanja, jačanjem ljudskih, infrastrukturnih i materijalnih resursa, utvrđivanjem strateških inostranih istraživačkih partnerstava, praćenjem i pripremom za Horizont 2020.

LOVCEN će pružiti malim i srednjim preduzećima i državnoj upravi usluge kao što su know-how u: (1) nadzoru, praćenju i programima procjene rizika kako bi se spriječilo širenje invazivnih vrsta vektora i vektorima prenosivih bolesti, (2) ne-kemijske i ne -pesticidne metode kontrole komaraca, (3) numeričku prognozu vremena i simulaciju klimatskih promjena i (5) procjenu MV i MBD uticaja na građane. Organizovanjem kurseva o praćenju i kontroli invazivnih vrsta, studijama procjene uticaja klimatskih promjena, nadzorom nad komarcima preko mobilne telefonije, MCM će podsticati razvoj i rast malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori, razvoj javnih službi na dobrobit svih građana. Kvalitet ponuđenih proizvoda će pstaći ulaganja u komercijalizaciju inovacija od strane i preduzeća i ostalih zainteresovanih strana.