REZIME DRUGOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA LOVCEN

OPIS CILJEVA PROJEKTA

Ciljevi LOVĆEN Projekta su: (1) Uspostavljanje funkcionalnog sistema za nadzor pojave i distribucije MV i MBD, razvoj kapaciteta za procjenu rizika i novih alata za nehemijsku kontrolu vektora; (2) Poboljšanje istraživačkih kapaciteta kroz istraživačku saradnju, razmjenu znanja i iskustava, jačanje ljudskih resursa, jačanje infrastrukturnih i materijalnih dobara i uspostavljanje strateških međunarodnih partnerstava, razvoj i jačanje internih veza i izgradnju potencijala za interdisciplinarne interakcije i inovacije; (3) Jačanje mreže radi veće mogućnosti za uključivanje u Horizon 2020; (4) Sticanje praktičnih vještina i kompetitivnosti u vođenju projekata i planiranju istraživanja da bi osigurati uslove da crnogorski naučnici dostignu nivo istaknutih istraživačkih institucija EU-u domenu MV i MBD; (5) Premoštavanje jaza između istraživanja i tržišta promovisnjem istraživanja i inovacija i (6) Uspostavljanje MCM-a kao dinamičnog, inovativnog motora koji će doprinijeti jačanju obrazovanja i istraživanja u Crnoj Gori kao i njegovu vidljivost evropskim partnerima. Ciljevi projekta će se postići kroz: kolaborativna istraživanja, razmjenu znanja i iskustava; sticanje, razvoj, održavanje i nadogradnju istraživačke opreme; inoviranje kapaciteta i promotivne aktivnosti ka naučnoj, laičkoj zajednici, donositeljima odluka i ostalim zainteresovanim učesnicima.

Ciljevi WP1 Kolaborativna istraživanja domaćih/invazivnih vrsta komaraca i patogena koje mogu da prenose u Crnoj Gori i razvoj mjera nehemijske kontrole su: (1) procjena efikasnosti SIT za kontrolu invazivnih vrsta komaraca; (2) primjena nedavno objavljenih ECDC "Smjernica za nadzor invazivnih komaraca u Evropi“; (3) vrednovanje novih nehemijskih i biorazgradivih materijala za kontrolu larvi komaraca; (4) identifikacija vrsta komaraca prisutnih u Crnoj Gori i njihove distribucije; (5) utvrđivanje vektorskih vrste komaraca prisutnih u Crnoj Gori; (6) otkrivanje uzročnika prenosivih vektorskim vrstama komaraca; (7) istraživanje, širenje i povratne informacije o mišljenju zainteresovanih strana o pravcu u kojem treba da idu istraživanja o prevenciji bolesti prenosivih vektorima

Ciljevi WP2 Razmjena znanja i iskustva, kao i diseminacija rezultata su: (1) za istraživače da steknu nove vještine potrebne za njihov budući rad; (2) dijeljenje know-how znanja, iskustava i ideja između institucija; (3) uspostavljanje novih partnerstva, promocija istraživanja i saradnje na EU nivou; (4) olakšavanje prenosa znanja na nacionalnom i međunarodnom nivou; (5) izgradnja mreže s istraživačima iz okruženja i EU; (6) promocija MCM istraživačkih aktivnosti koje su u toku; (7) olakšavanje vidljivost MCM od lokalnog (Univerzitet Crne Gore) do međunarodnog nivoa i (8) promocija ciljeva LOVĆEN projekta kod lokalne, nacionalne i međunarodne naučne i laičke javnosti.

Ciljevi WP3 Nabavka istraživačke opreme i jačanje kapaciteta su: (1) obnova postojeće opreme; (2) posticanje MCM inovacijskog potencijala; (3) pružanje treninga mladim istraživačima i (4) osiguranje održavanja kapitalne opreme.

Ciljevi WP4 Mendžmenta su: osiguranje osnovne infrastrukture za realizaciju LOVĆEN projekta, koordinacija i upravljanje, kako bi projektne aktivnosti bile realizovane kao što je planirano, na vrijeme i unutar budžeta, upravljanje budžetom, izvještavnje HERIC PMT, osiguranje kvaliteta, procjena i kontrola, izvještavanje o napretku, koordinacija i saradnja na nivou projekta, doprinos napretku i završni izvještaj.

OPIS RADA OD POČETKA PROJEKTA I OPIS GLAVNIH REZULTATA DO SADA

Najvažniji ISTRAŽIVAČKI rezultati do sada su:

WP1a Nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca 9 vrsta je determinisano od početka Projekta: 1. Anopheles maculipennis s.l. (vektor malarije), 2. Aedimorphus [Aedes] vexans (vektor Rift Valley i Celovo virusa), 3. Dahliana [Ochlerotatus] echinus, 4. Ochlerotatus caspius (vektor Rift Valley virusa i nematoda Dirofilaria immitis i D. repens), 5. Ochlerotatus sticticus, 6. Stegomyia [Aedes] albopicta (vektor Chicungunia i Dengue virusa i nematoda Dirofilaria immitis i D. repens), 7. Culex modestus (vektor West Nile virusa i nematoda Dirofilaria immitis i D. repens), 8. Culex pipiens (vektor West Nile, Sindbis i Rift Valley virusa i nematoda Dirofilaria immitis i D. repens) i 9. Culicoides sp. (vektora Blue Thong virusa).

WP1b Aplikacija za mobilne telephone za nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca (KOMARAC) aplikacija je napravljena i puštena u probni rad, trenutno je u toku period validacije.

WP1c Detekcija patogena u komarcima i ljudima Urađena je analiza prisustva patogena u komarcima na IZSLER-u, a provjereni su i uzorci iz krvne plazme ljudi/pacijenata na IPH: Borrelia 1754 provjere, 138 pozitivnih nalaza; Leishmania 165 provjera, 10 pozitivnih nalaza i tri izvještaja o pojavi bolesti; Lyme boreliosis 6 izvještaja o pojavi bolesti; West Nile i Malarija nije bilo pojave oboljenja.

WP1d Socijalni uticaj i preporuke donosiocima odluka Istraživanja na kraju prve godine su završena na 60,06% ispunjenih upitnika, 15 od 25 opština (60%); 1032 od 1710 građanas (60.35%); 5 od 30 tourističkih operatera i 20 Domova zdravlja.

WP1e SIT sterilni mužjaci dobijeni iz Italije sa CAA dva puta: markirani, pušteni i rehvatani tokom avgusta i septembra 2014.

WP1e druge nehemijske mjere kontrole ispitivanja u laboratoriji sprovedena u junu 2014.

WP1f Uticaj klimatskih promjena na MV i MBD, prilagođavanje i ublažavanje Rezultat je prognoza kretanja porasta temperature za period 2000-2100 godina i u skladu sa njom mogućnost prezimljavanja, nastanjenja i areal rasprostranjenja vrste St. albopicta prema modelima Kobajašija i MCDA modela.

Naša nova klopka za komarce je prihvaćena kao patent u Institutu za intelektualnu svojinu.

Na projektu LOVĆEN drugi po važnosti cilj je, za istraživače, sticanje novih znanja bitnih za njihov budući rad.

WP2a Trening posjete MCM istraživača partnerima u inostranstvu Četiri treninga, šest istraživača, su organizovani u toku trajanja Projekta. Sa IPH-a Zoran Vratnica i Danijela Vujosevic u dva odvojena treninga su posjetili IZSLER, Michele Dottori i Paolo Bonilauri. Sa BTF-a istraživači Igor Pajovic i Ljiljana Pajovic posjetili su FoA Dusan Petric i Marija Zgomba. I sa IHMS istraživači Slavica Micev i Angel Marčev su bili na FoA kod Branislave Lalić.

WP2c Dolasci inostranih istraživača radi in situ treninga Održani su: Kick off meeting sa učešćem vodećih istraživača is inostranih partnerskih institucija. Uključujući Innovation capacity building održana su tri in situ treninga od strane iskusnih istraživača Romeo Bellini (CAA), Steve Quarrie (BTF) i Branislava Lalić (FoA). Kao i Prvi godišnji skup kome su pored svih prestavnika partnera iz Crne Gore prisustvovali i prestavnici partnera iz inostranstva Romeo Bellini (CAA), Dušan Petrić (FoA), Michele Dottori and Paolo Bonilauri (IZSLER), Cosmin Salasan (USAMVBT), Steve Quarrie (BTF) i Tamaš Petrović (NIV).

WP2d Aktivno učešće istraživača iz partnerskih institucija na međunarodnim konferencijama 1. Multi Country - Workshop o implementiranju nadzora nad komarcima u EU i okolnim zemljama; INT MARKT 56605, Brisel 04-05.12.2014. – učešće dva istraživača Sanje Medenice i Nebojše Sekulića (IPH) i 2. Prevencija VBD u zemljama Mediterana i Crnog mora kroz pravljenje nove naučne mreže, MediLabSecure prvi “Head of Laboratory” skup, Institut Paster, Pariz, 14-15.01.2015. – tri istraživača Marija Zgomba (FoA), Danijela Vujošević (IPH) i Igor Pajović (BTF).

WP2e Uvođenje u nastavu MV i MBD završeno za školsku 2014/2015. godinu.

WP2f Pravljenje web sajta LOVĆEN projekta Sajt je napravljen tokom decembra, a pokrenut je 12.01.2014. kao i prezentacija Projekta na Facebook-u. Od 12.01.2015. do 26.05.2015. imali smo 1703 posjeta iz 68 zemalja i iz 309 gradova po GoogleAnalitic i 92 like na Facebook profilu Projekta.

WP2g Interni sastanci ukupno 26 internih sastanka je održano tokom prve istraživačke godine.

WP2i "Laboratorijski otvoreni dani" održani su 25.02.2015 na IHMS sa učešćem 44 učenika srednje škole Spasoje Raspopović.

WP2j Javno pojavljivanje (radio, TV, newspapers) Ukupno je bilo tri pojavljivanja tokom prve godine, u junu na RTCG1, u on-line novinama i u Pobjedi u oktobru.

WP3a Nabavka nove opreme pokrenut je i završen tenderski postupak, čeka se dostava sledeće opreme: dvije STEMI 305 lupe; Zamrzivača na -86°C V-4-STD; klopki za hvatanje komaraca; EUROIMMUN ELISA Analyzer I-2P i QuantStudioTM 7 Flex Real-Time PCR System-a. Tokom maja je instalirana prva oprema – dvije Stemi lupe, ostali dio opreme treba da stigne, a zatim se kreće u nabavku materijala.

WP3b izgradnja institucija održan je seminar od strane Steve Quarrie, 20-23.01.2015. na BTF-u.

Treći najznačajniji cilj, LOVĆENA je vidljivost EU istraživačima iz oblasti MV i MBD, povećanje kompetitivnosti i vidljivosti MCM kao i podizanje svijesti institucija iz zemalja članica EU-a da pozovu MCM-e kao partnera. Ideja je da se poveća vidljivosti projekta u EU mrežama i povezivanje LOVCEN-a sa sličnim postojećim inicijativama koje u pokrenute kao međunarodni projekti, kao i da postane člani institucionalnih mreža i pretpostavljenih Evropskih organizacija. Konačni cilj je da postanemo sposoban partner i da rame uz rame s vrhunskim institucijama EU-a možemo da odgovorimo na pozive unutar Horizon 2020. LOVCEN je postao partner: EurNegVec-u, COST Action TD1303.; MediLabSecure-u i VectorNet-u.  Prihvaćena je naša aplikacija pa će LOVCEN, BTF, UCG organizovati idući eSOVE (European Society for Vector Ecology) sastanak u 2016. godini.

OČEKIVANI ZAVRŠNI REZULTATI NJIHOV UTICAJ I UPOTREBA

Nadzor i kontrola MV zahtijevaju efikasne odgovarajuće standardizovane metode, integrisano znanje i svijesti među naučnicima, akademskim nastavnicima i kreatorima politike, kao i dobro obučene mlade naučnike. LOVĆEN ima za cilj promovisanje ovih vrijednosti kroz razmjenu znanja i metodologija, poboljšanje visokog obrazovanja, poboljšanje nacionalne politike, proizvodnju inovacija i širenja srodnih naučnih informacija, sve pod okriljem nadzora nad komarcima vektorima i bolestima koje prenose. To će dovesti do daljeg poboljšanja članova konzorcijuma iz Crne Gore (MCM) putem kolaborativnih istraživanja, razmjene iskustava i znanja, jačanjem ljudskih, infrastrukturnih i materijalnih resursa, utvrđivanjem strateških inostranih istraživačkih partnerstava, praćenjem i pripremom za Horizont 2020.

Lovćen će pružiti malim i srednjim preduzećima i državnoj upravi usluge kao što su know-how u: (1) nadzoru, praćenju i programima procjene rizika kako bi se spriječilo širenje invazivnih vrsta vektora i vektorima prenosivih bolesti, (2) ne-kemijske i ne -pesticidne metode kontrole komaraca, (3) numeričku prognozu vremena i simulaciju klimatskih promjena i (5) procjenu MV i MBD uticaja na građane. Organizovanjem kurseva o praćenju i kontroli invazivnih vrsta, studijama procjene uticaja klimatskih promjena, nadzorom nad komarcima preko mobilne telefonije, MCM će podsticati razvoj i rast malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori, razvoj javnih službi na dobrobit svih građana. Kvalitet ponuđenih proizvoda će pstaći ulaganja u komercijalizaciju inovacija od strane i preduzeća i ostalih zainteresovanih strana.