REZIME ČETVRTOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA LOVĆEN

OPIS CILJEVA PROJEKTA

Ciljevi LOVCEN Projekta su: (1) Uspostavljanje funkcionalnog sistema za nadzor pojave i distribucije MV i MBD, razvoj kapaciteta za procjenu rizika i novih alata za nehemijsku kontrolu vektora; (2) Poboljšanje istraživačkih kapaciteta kroz istraživačku saradnju, razmjenu znanja i iskustava, jačanje ljudskih resursa, jačanje infrastrukturnih i materijalnih dobara i uspostavljanje strateških međunarodnih partnerstava, razvoj i jačanje internih veza i izgradnju potencijala za interdisciplinarne interakcije i inovacije; (3) Jačanje mreže radi veće mogućnosti za uključivanje u Horizon 2020; (4) Sticanje praktičnih vještina i kompetitivnosti u vođenju projekata i planiranju istraživanja da bi osigurati uslove da crnogorski naučnici dostignu nivo istaknutih istraživačkih institucija EU-u domenu MV i MBD; (5) Premoštavanje jaza između istraživanja i tržišta promovisnjem istraživanja i inovacija i (6) Uspostavljanje MCM-a kao dinamičnog, inovativnog motora koji će doprinijeti jačanju obrazovanja i istraživanja u Crnoj Gori kao i njegovu vidljivost evropskim partnerima. Ciljevi projekta će se postići kroz: kolaborativna istraživanja, razmjenu znanja i iskustava; sticanje, razvoj, održavanje i nadogradnju istraživačke opreme; inoviranje kapaciteta i promotivne aktivnosti ka naučnoj, laičkoj zajednici, donositeljima odluka i ostalim zainteresovanim učesnicima.

Ciljevi WP1 Kolaborativna istraživanja domaćih/invazivnih vrsta komaraca i patogena koje mogu da prenose u Crnoj Gori i razvoj mjera nehemijske kontrole su: (1) procjena efikasnosti SIT za kontrolu invazivnih vrsta komaraca; (2) primjena nedavno objavljenih ECDC "Smjernica za nadzor invazivnih komaraca u Evropi“; (3) vrednovanje novih nehemijskih i biorazgradivih materijala za kontrolu larvi komaraca; (4) identifikacija vrsta komaraca prisutnih u Crnoj Gori i njihove distribucije; (5) utvrđivanje vektorskih vrste komaraca prisutnih u Crnoj Gori; (6) otkrivanje uzročnika prenosivih vektorskim vrstama komaraca; (7) istraživanje, širenje i povratne informacije o mišljenju zainteresovanih strana o pravcu u kojem treba da idu istraživanja o prevenciji bolesti prenosivih vektorima.

Ciljevi WP2 Razmjena znanja i iskustva, kao i diseminacija rezultata su: (1) za istraživače da steknu nove vještine potrebne za njihov budući rad; (2) dijeljenje know-how znanja, iskustava i ideja između institucija; (3) uspostavljanje novih partnerstva, promocija istraživanja i saradnje na EU nivou; (4) olakšavanje prenosa znanja na nacionalnom i međunarodnom nivou; (5) izgradnja mreže s istraživačima iz okruženja i EU; (6) promocija MCM istraživačkih aktivnosti koje su u toku; (7) olakšavanje vidljivost MCM od lokalnog (Univerzitet Crne Gore) do međunarodnog nivoa i (8) promocija ciljeva LOVĆEN projekta kod lokalne, nacionalne i međunarodne naučne i laičke javnosti.

Ciljevi WP3 Nabavka istraživačke opreme i jačanje kapaciteta su: (1) obnova postojeće opreme; (2) posticanje MCM inovacijskog potencijala; (3) pružanje treninga mladim istraživačima i (4) osiguranje održavanja kapitalne opreme.

Ciljevi WP4 Mendžmenta su: osiguranje osnovne infrastrukture za realizaciju LOVCEN projekta, koordinacija i upravljanje, kako bi projektne aktivnosti bile realizovane kao što je planirano, na vrijeme i unutar budžeta, upravljanje budžetom, izvještavnje HERIC PMT, osiguranje kvaliteta, procjena i kontrola, izvještavanje o napretku, koordinacija i saradnja na nivou projekta, doprinos napretku i završni izvještaj.

OPIS RADA OD POČETKA PROJEKTA I OPIS GLAVNIH REZULTATA DO SADA

Najvažniji ISTRAŽIVAČKI rezultati do sada su:

WP1a Nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca do sada je registrovano 19 vrsta komaraca, 10 su potvrđeni nalazi, 9 potpuno nove vrste za Crnu Goru. Pored planiranog dobijeni su podaci o nalazima komaraca do početka 20. vijeka do danas. Ukupno ikada utvrđeno je 35 vrsta komaraca na teritoriji Crne Gore. Naša nova klopka za komarce je službeno prihvaćena kao patent u Institutu za intelektualnu svojinu Crne Gore.

WP1b Aplikacija za mobilne telephone za nadzor nad invazivnim i domaćim vrstama komaraca (KOMARAC) aplikacija je napravljena i radi. Dodatno je Fitosanitarna uprava Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja tražila i dobila dozvolu da koristi aplikaciju za svoje potrebe.

WP1c Detekcija patogena u komarcima i ljudima Uzorci komaraca su poslati na IZSLER zbog testiranja na prisustvo virusa. Uzorci na IPH su testirani na Borelia, Leishmania, Plasmodium, Lyme boreliosis, imported Malaria, West Nile Virus (WNV) i USUTU virus. Detektovana je nespecifična reakcija na bunyavirus, nijesu detektovane Denga, Zika i Čikungunja.

WP1d Socijalni uticaj i preporuke donosiocima odluka Istraživanja su na 90,2% ispunjenih upitnika, 15 od 25 opština (60%); 1581 od 1710 građana (92,46%); 12 od 30 tourističkih operatera (40%) i 20 od 30 Domova zdravlja (66.67%).

WP1e SIT sterilni mužjaci dobijeni iz Italije sa CAA tri puta: markirani, pušteni i rehvatani tokom avgusta i septembra 2014 i avgusta 2015. 2015 urađena je studija “Preliminary Study aimed to the risk assessment of Chikungunya, Dengue and Zika outbreak in Montenegro, 2015”. WP1e druge nehemijske mjere kontrole izvršena su laboratorijska ispitivanja Mikro Molekularnog Filma tokom 2014., a tokom 2015. i terenski eksperimenti u kontrolisanim uslovima.

WP1f Uticaj klimatskih promjena na MV i MBD, prilagođavanje i ublažavanje Završena su ispitivanja u ovom dijelu WP1, rezultat je prognoza kretanja porasta temperature i pada padavina za period 2000-2100 godina i u skladu sa njom mogućnost prezimljavanja, nastanjenja i areal rasprostranjenja vrste St. albopicta prema modelima Kobajašija i MCDA modela.

Na projektu LOVĆEN drugi po važnosti cilj je, za istraživače, sticanje novih znanja bitnih za njihov budući rad.

 

WP2a Trening posjete MCM istraživača partnerima u inostranstvu (14 dana) U ovaj vid mobilnosti uključena su do sada dva istraživača kroz dva treninga uz učešće jednog trenera.

WP2b Trening posjete MCM istraživača partnerima u inostranstvu (5 dana) U ovaj vid mobilnosti uključeno je do sada šest istraživača kroz pet treninga uz učešće tri trenera.

WP2c Dolasci inostranih istraživača radi in situ treninga U ovaj vid mobilnosti uključeno je do sada jedanaest istraživača kroz četrnaest treninga.

WP2d Aktivno učešće istraživača iz partnerskih institucija na međunarodnim konferencijama Istraživači su učestvovali na: Multi Country - Workshop o implementiranju nadzora nad komarcima u EU i okolnim zemljama INT MARKT 56605, Brisel 04-05.12.2014. (dva istraživača); Prevencija VBD u zemljama Mediterana i Crnog mora kroz pravljenje nove naučne mreže, MediLabSecure prvi “Head of Laboratory” skup, Institut Paster Pariz, 14-15.01.2015. (prisustvovala tri istraživača); 3rd scientific meeting with international  participation - 5. June – World environment day 04th – 05th June 2015, Bihac, Bosnia and Hercegovina (učestvovala dva istraživača); 12th BiH Plant Protection Symposium 03rd – 05th November 2015, Mostar, Bosnia and Hercegovina (učestvovao jedan istraživač); MediLabSecure sastanak na Pasterovom Institutu u Parizu 14-18. decembar (učestvovala četiri istraživača) i Drugi VectorNet godišnji generalni skup održan u Antverpenu 16-18. februara (dva istraživača učestvovala).

WP2e Uvođenje u nastavu MV i MBD završeno je sa izmjenama u programme studija za školsku 2014/2015. godinu. Pored planiranog 2016. počela je akreditacija studijskih programa na UCG i predloženo je uvođenje u nastavu nova dva predmeta Urbana zoologijai Biocidi.

WP2f Pravljenje web sajta LOVĆEN projekta Sajt je napravljen tokom decembra, a pokrenut je 12.01.2014. kao i prezentacija Projekta na Facebook-u. Od 12.01.2015. do 31.05.2016. imali smo 7343 posjete (25% povratnih posjetilaca) iz 108 zemalja i 1346 gradova (po GoogleAnalitic) kao i 109 likes na Facebook profilu Projekta.

WP2g Interni sastanci do sada su održana 44 internih sastanka sa partnerima iz Crne Gore.

WP2h Publikovanje brošure Brošura pod nazivom “Koliko košta ubod komarca?” je spremna za štampu.

WP2i "Laboratorijski otvoreni dani" Prvi LOD su održani 25.02.2015 na IHMS sa učešćem 44 učenika srednje škole Spasoje Raspopović. Drugi LOD su održani u okviru “Dana nauke” 25.09.2015 na NHM sa učešćem 39 učenika srednje medicinske škole.

WP2j Javno pojavljivanje (radio, TV, newspapers) Ukupno je bilo dva pojavljivanja na RTCG1, jedno u on-line novinama “Portal Analitika” i jedno u Pobjedi. Publikovano je 5 radova. Projekat i rezultati Projekta su prestavljeni na: skupu na UCG-u (međunarodni projekti UCG-a), otvorenim danima nauke (prezentacija Oči u oči sa komarcima), skupu MediPIET, skupu Ministarstva nauke posvećenom RRI-u i prilikom posjete naučnika iz IAEA.

WP2k Diseminacija i povretne informacije zainteresovanih subjekata vidi pod WP1d.

WP2l Učešće građana u nadzoru i kontroli komaraca vidi pos WP1b.

 

WP3a Nabavka nove opreme Sva nova oprema je nabavljena - dvije STEMI 305 lupe; Zamrzivač na -86°C V-4-STD; klopke za hvatanje komaraca; EUROIMMUN ELISA Analyzer I-2P; QuantStudioTM 7 Flex Real-Time PCR System; dvije Carl Zeiss motorizovane lupe i jedan motorizovani mikroskop AxioImager M2. Slijedi nabavka materijala.

WP3b Jačanje kapaciteta održana su tri seminara od strane Steve Quarrie, 20-23.01., 13.05. i 8-11.12.2015.

 

Treći najznačajniji cilj, LOVCENA je vidljivost EU istraživačima iz oblasti MV i MBD, povećanje kompetitivnosti i vidljivosti MCM kao i podizanje svijesti institucija iz zemalja članica EU-a da pozovu MCM-e kao partnera. Ideja je da se poveća vidljivosti projekta u EU mrežama i povezivanje LOVCEN-a sa sličnim postojećim inicijativama koje u pokrenute kao međunarodni projekti, kao i da postane člani institucionalnih mreža i pretpostavljenih Evropskih organizacija. Konačni cilj je da postanemo sposoban partner i da rame uz rame s vrhunskim institucijama EU-a možemo da odgovorimo na pozive unutar Horizon 2020.

LOVCEN je postao partner na sledećim projektima:

1. European Network for Neglected Vectors and Vector-Borne Infections – EurNegVec,  COST Action TD1303.

2. Preventing Vector Borne Diseases Around the Mediterranean and Black Sea Regions by Creating New Networks – MediLabSecure European project (2014-2017) aiming to provide collective responses of viral diseases (respiratory virus and arboviruses) in the Mediterranean and Black Sea regions (19 non-EU countries).

3. TEMPUS IV Project: Lifelong Learning for sustainable agriculture in Alps-Danube-Adriatic region, LifeADA 544585-TEMPUS-1-2013-HR-TEMPUS-JPHESDA.

4. MediPIET – Presentation of Project achievements - at Course of MEDITERRANEAN PROGRAMME FOR INTERVENTION EPIDEMIOLOGY TRAINNING, Introductory course in intervention epidemiology.

5. LIFE CONOPS project (LIFE12 ENV/GR/000466) is funded by the European Commission in the framework of the programme LIFE + Environment Policy and Governance.

6. European network for sharing data on the geographic distribution of arthropod vectors, transmitting human and animal disease agents – VectorNet. Posjetio nas je tim za Lajšmaniju i viroze koje prenose sandflyes tokom jula 2015.

 

Podržani smo od strane sledećih domaćih institucija: Ministarstvo zdravlja; Ministarstvo održivog razvoja i turizma; Zajednice opština Crne Gore; Kompanije Luštica Bay Montenegro; NVO Regional Environmental Center i NVO DIV.

 

Naša aplikacija za organizovanjem narednog EMCA skupa u martu 2017. godine je prihvaćena.

 

OČEKIVANI ZAVRŠNI REZULTATI NJIHOV UTICAJ I UPOTREBA

Nadzor i kontrola MV zahtijevaju efikasne odgovarajuće standardizovane metode, integrisano znanje i svijesti među naučnicima, akademskim nastavnicima i kreatorima politike, kao i dobro obučene mlade naučnike. LOVCEN ima za cilj promovisanje ovih vrijednosti kroz razmjenu znanja i metodologija, poboljšanje visokog obrazovanja, poboljšanje nacionalne politike, proizvodnju inovacija i širenja srodnih naučnih informacija, sve pod okriljem nadzora nad komarcima vektorima i bolestima koje prenose. To će dovesti do daljeg poboljšanja članova konzorcijuma iz Crne Gore (MCM) putem kolaborativnih istraživanja, razmjene iskustava i znanja, jačanjem ljudskih, infrastrukturnih i materijalnih resursa, utvrđivanjem strateških inostranih istraživačkih partnerstava, praćenjem i pripremom za Horizont 2020.

LOVCEN će pružiti malim i srednjim preduzećima i državnoj upravi usluge kao što su know-how u: (1) nadzoru, praćenju i programima procjene rizika kako bi se spriječilo širenje invazivnih vrsta vektora i vektorima prenosivih bolesti, (2) ne-kemijske i ne -pesticidne metode kontrole komaraca, (3) numeričku prognozu vremena i simulaciju klimatskih promjena i (5) procjenu MV i MBD uticaja na građane. Organizovanjem kurseva o praćenju i kontroli invazivnih vrsta, studijama procjene uticaja klimatskih promjena, nadzorom nad komarcima preko mobilne telefonije, MCM će podsticati razvoj i rast malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori, razvoj javnih službi na dobrobit svih građana. Kvalitet ponuđenih proizvoda će pstaći ulaganja u komercijalizaciju inovacija od strane i preduzeća i ostalih zainteresovanih strana.