REZIME DRUGOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA LAMS

Glavni cilj projekta LAMS jeste da se stvori, razvija i održava mjerna stanica za istraživanje atmosferskih pražnjenja na planini Lovćen (antenski stub RDC) koja će postati konkurentna na međunarodnom nivou. S obzirom da atmosferska pražnjenja prouzrokuju značajne materijalne štete na gotovo svim značajnijim tehničkim sistemima (elektroprivredni, telekomunikacioni, željeznički, prerada nafte i plina, …), potrebno je osmisliti i napraviti adekvatan sistem zaštite od atmosferskog pražnjenja. Da bismo odabrali odgovarajući sistem zaštite od udara groma, potrebno je poznavati parametre struja groma. Upravo će se kroz projekat LAMS, odnosno, izgradnjom ove mjerne stanice, vršiti mjerenje parametara struja groma. Dobijeni rezultati projekta će se koristiti za unapređenje sistema zaštite od udara gromova, i biti značajan doprinos za  međunarodnu istraživačku zajednicu.  Mjerni sistem (mjerni senzor 1), zajedno sa centalnim serverom za prijem i obradu podataka, radi potpuno automatizovano (on-line) i to u realnom vremenu. Kompletan sistem je baziran na najmodernijim informacionim, komunikacionim i mjernim tehnologijama i za sada ne postoji sličan sistem nigdje na svijetu. Razvijeni softver i moderne komuniakcione tehnologije imaće sve odlike ''Cloud Computing-a''. Izvršena je instalacija mjernog senzora 1 na stubu RDC-a. Mjerna oprema je uspješno izvršila i prve registracije atmosferskih pražnjenja. U dosadašnjem periodu registrovano je nekoliko stotina atmosferskih pražnjenja kako direktnih tako i indukovanih. Razvijena softverska platforma je uspješno testirana i njeno unapređenje se vrši u kontinuitetu. Uspješno je izvršeno povezivanje sa LLS sistemom, a instalirane korisničke aplikacije obezbjeđuju direktno upoređivanje i korelaciju podataka. Izvršena je nabavka preostala 3 mjerna senzora koji će biti instalirani u narednom periodu (kada vremenski uslovi na Lovćenu dozvole nesmetani rad – maj 2016).

Osnovni ciljevi projekta su:

 • Uspostavljanje, organizovanje i opremanje jedinstvene mjerne stanice za istraživanje astmosferskih pražnjenja, koja će postati akademski i profesionalni centar za vrhunske naučnike iz zemlje i inostranstva,
 • Poboljšanje učinka crnogorske naučno-istraživačke zajednice kao i privredne djelatnosti kroz stavranje ambijenta za transfer  tehnologija,
 • Korišćenje mjerne stanice, komercijalizacija i patentene aktivnosti, obezbjeđivanje održivosti i diseminacione aktivnosti.

Aktivnosti koje su izvršene od početka projekta su sljedeće:

 1. Osnivanje strukture menadžmenta i dokumenata. Za potrebe upravljanja i kontrole projekta, osnovana je struktura menadžmenta, koju čine: Rukovodilac projekta, Upravni komitet, Odbor za kvalitet, Finansijski menadžer, Pravni administrator i Administrativni asistent. Takođe, napravljena su Rješenja o formiranju pomenutih organizacionih djelova projekta. Ove aktivnosti su uključene u okviru paketa WP1. Formirana je knjiga WP1.
 2. Opis koncepta sistema za mjerenje atmosferskog pražnjenja. Izvršena je detaljna analiza poznatih sistema za mjerenje atmosferskog pražnjenja (mjerne stanice u Švajcarskoj, Austriji i Njemačkoj). Proučene su sve relevantne preporuke međunarodnih stručnih organizacija, kao što su i preporuke CIGRE komiteta iz 2013.godine. Na osnovu dobijenih podataka, predložen je osnovni koncept buduće mjerne stanice.  Formirana je kniga WP2.
 3. Prikupljanje i analiza raspoloživih podataka o aktivnostima atmosferskih pražnjenja. Za odabir optimalnog sistema za mjerenje struje groma vrlo je važno imati istorijske podatke aktivnosti atmosferskih pražnjenja. Stoga su istraživači izvršili detaljnu analizu poznatih sistema za lociranje atmosferskih pražnjenja u Evropi i svijetu. Obrađene su velike količine statističkih podataka kako od poznatih Sistema za lociranje atmosferskih pražnjenja tako i dobijenih od RDC, EPCG i Hidrometeorološkog zavoda u Crnoj Gori. Istraživači FER-a su izvršili dopunu Analize i testiranje prikupljenih podataka sa LAMS sistema. Testiranje je izvršeno u odnosu na podatke dobijene od LLS sistema. Formirana je Knjiga WP3.
 4. Odabir i testiranje mjernih senzora. Da bi se mogao odabrati optimalni mjerni uređaj/senzor za mjerenje atmosferskog pražnjenja, istraživači su u dosadašnjem periodu odradili sljedeće aktivnosti:
  1. Proučili konfiguraciju stuba/tornja kako bi se izabralo mjesto za instalaciju senzora.
  2. Definisali tehničku specifikaciju uređaja i obezbijedili prateću montažnu opremu pogodnu za instalaciju opreme na vrh tornja. Sistem je postavljen na takav način da je sačuvana postojeća gromobranska zaštita.
  3. Definisani su nominalni parametri mjernog senzora.
  4. Izvršeno je testiranje i kalibracija mjernog senzora u visokonaponskoj strujnoj laboratoriji Sadovic Consaltant u Parizu. Testiranje je izvršeno na taj način što je impuls struje morao da varira od 2 kA do 100 kA.
  5. Izrađen je projektni zadatak za položaje i način instalacije tri nova senzora (IP kamera, EMS, PQube)
  6. Odabrane su lokacije i mjesta instalacije, kao i načini povezivanja senzora sa već razvijenim sistemom
  7. Istraživači iz EPCG i RDC su izvršili pripremu nefunkcionalnih uslova za montažu senzora i njihovo povezivanje u jedinstven integralni informacioni sistem (TS Kotor i Objekat RDC-a na Lovćenu).

Formirana je knjiga WP4.

 1. Aktivna i pasivna oprema. Istraživači na projektu LAMS su definisali tehničku specfikaciju za opremu koju je potrebno obezbijediti. Specifikacija je napravljena kako za opremu koja se nabavlja šoping metodom, tako i za opremu koja je namjenska i specifična za ovaj projekat, a koja se nabavlja direktnom metodom. U zavisnosti od dinamike isporuke opreme, ista se i implementira. U dosadašnjem periodu sva pristigla oprema je impelmetirana i mjerna stanica na Lovćenu već registruje prve udare struje groma. Na osnovu detaljne specifikacije tri nova senzora izvršena je nabavka istih. Dva senzora su isporučena, dok s eočekuje isporuka još senzora 3 – IP kamere. Zbog vremenskih uslova koji vladaju na planini Lovćen, preostali senzori (mjerni sensor za mjerenje elektrostatičkog polja, mjerenje tranzijenata i IP kamere) biće implementirani u proljeće 2016. godine.
 2. Odabir sistema za preuzimanje podataka struje groma. Sistem za preuzimanje podataka struje groma se mora pažljivo birati, uzimajući u obzir da je udar groma veoma brzo prolazan i ima više komponenti. Nephodno je izabrati i testirati hardver i softver ovog sistema. Sistem za preuzimanje podataka groma se sastoji iz nekoliko komponenti koje su istraživači projekta LAMS pažljivo odabrali kako bi se omogućila najbolja funkcionalnost sitema. Tako je izvršen odabir sljedećih komponenti:
 • Mjernog senzora
 • Glavnog industrijskog kompjutera
 • Akvizicijske kartice za preuzimanje podataka
 • Signalnog, optičkog kabla

               Sva hardverska oprema mora biti povezana i integrisana sa namjenski razvijanim softevrskim rješenjem. Istraživači na projektu su pristupili razvoju sosftevrske platforme. Nakon instalacije pomenute opreme, izvršeno je testiranje sistema i trenutno sistem funkcioniše u skladu sa očekivanjima istraživača. Formirana je Knjiga WP 5 koja opisuje kompletno rješenje. Knjiga će biti dopunjena po instalaciji i integraciji preostala tri mjerna senzora i njihovih veza sa sistemom.

 1. Odabir linka za prenos podataka sa vrha tornja. Na osnovu definsianog položaja mjernog sensora na stubu, definisala se i trasa kretanja signalnog kabla. Signalni kabl je odabran takvih karakteristika da zadovoljva uslove mjerne stanice. Zbog izuzetno nepovoljnih spoljašnih uslova sredine (vjetra, snijeg, led..) kao i rastojanja od mejrnog sensora do Data centra RDC, odabran je signalni kabl RG 218. Navedeni kabl obezbjeđuje veliku pouzdanost, sigurnost u trasferu registrovanih inpolsa od mjernog senzora do akvizicijske kartice i servera. Izvršena je dopuna projektnog rješenja koje je detaljno objašnjeno u Knjizi WP6.
 2. Montiranje opreme na RDC stub i testiranje sistema. Nakon završenih mjerenja i nabavki, izvršeno je montiranje neophodne opreme. Izvršeno je montiranje RG kabla, mjernog senzora i provlačenje do Data centra. Kompletirana je izgradnja LAN mreže i obezbjeđenje energetskog priključka. Takođe, izvršeno je usaglašavenje protokola za telekomuniakcioni/trasportni link, koji će povezivati RDC stub i Univerzitet Mediteran.  Sa ovom ativnošću kompletirana je instalacija sistema koji je već počeo sa registrovanjem prvih podataka.
 3. Softverska platforma. Instalirana je osnovna softevrska platforma i neophodne apliakcije koje omogućavaju registraciju atmosferskih pražnjenja. Istraživači na projektu u kontinuitetu razvijaju softversku platformu i usavršavaju prateće algoritame. Razvijen je model za integraciju ostala tri senzora, kao i apliakcije koje vrše korelaciju i analizu atmosferskih pražnjenja i LLS sistema. Razvijen je nezavisni grafički interfejs koji obezbjeđuje prikaz neophodnih grafikona i registracija atmosferskih pražnjenja.
 4. Povezivanje sa LLS sistemom. Da bi dobijeni podaci sa mjernog senzora bili potvrđeni, koristi se međunarodni sistem za lociranje udara gromova, tzv. LLS. To znači da po registraciji mjernog senzora na planini Lovćen, vrši se automtski pregled baze podataka LLS sistema i traži da li je i LLS sistem registrovao isti udar. Po dobijanju potvrde, pristupa se obradi dobijenog podatka. Na ovaj način izbegnuto je da se vrši obrada indukovanih impulsa, koji mogu biti i “lažni“ signali. (Udar groma proizvodi elektromagnetni talas koji može da se prostire i do 100km). U narednom periodu očekuje se i potpisivanje zvaničnog sporazuma sa LLS sistemom o razmjeni podataka.
 5. Na osnovu registrovanih prvih atmosferskih pražnjenja koje su bile intenzivne u periodu januar 2016/februar 2016 izvršene su i prve detaljne analize. Na osnovu prvih analiza pripremljena su i tri naučna rada koja će biti prezentovana na konferencijama u 2016. godini.

 

U periodu od 12 mjeseci od početka projekta, ostvareni su svi projektovani ciljevi. Krajni ishod dosašnjeg rada jeste da je mjerna stanica na planini Lovćen implementirana i da je obezbjeđeno adekvatno mjerenje atmosferskog pražnjenja, uz pomoć mjernog senzora 1 koji i predstavlja osnovni senzor. Vrši se redovna kontrola instalirane mjerne opremne, kao i količina i kvalitet prikupljenih digitalnih podataka.  Na osnovu namjenski razvijanih softerskih apliakcija za obradu podataka, isti se i obrađuju. Ova aktivnost je stalnog karatera. Vrši se konstantni razvoj i unapređenje softevrskih aplikacija, kao i razvoj novih softverskih modula. U maju 2016. godine biće montirana i ostala oprema, koja ima za cilj mjerenje elektostatičkog polja, video zapisa i kvaliteta električne energije.

 

Potencijalni uticaj i upotreba glavnih ciljeva postignutih do sada:

 

Na osnovu dobijenih podataka i razvijenih algoritama koji su implementirani u softevrske apliakcije, stvoreni su uslovi da mjerna stanica na Lovćenu bude međunarodnog karaktera. U dosadašnjem razvoju mjerne stanice iskazano je veliko interesovanje stručne javnosti kao i određenih subjekata iz privrede kako iz Crne Gore tako i iz svijeta. Mjerna stanica predstavlja jednistveni istraživački centar ovog tipa na svjetskom nivou. Sama izgradnja mjerne stanice ima uticaj na mlade istraživače i studente i daje značajan istraživački kapacitet Univerzitetu Mediteran. Daljim razvojem mjerne stanice i implementacijom preostale opreme daće se još značajniji efekat. Realizacija zaokruženih softevrskih rješenja, koja će integrisati rezultate dobijene iz prirodnog okruženja prilikom atmosferskih pražnjenja, predstavljaće veliki naučni doprinos u razumjevanju ove prirodne pojave. Na osnovu naučno dokazanih modela, biće moguće i definisati nove preporuke i standarde u oblasti zaštite visokonaponke opreme od udara struja groma.