Rezime prvog šestomjesečnog narativnog izvještaja za projekat EDUMAR

Sveukupni cilj EDUMAR projekta jeste da obezbijedi kompetentan i kvalifikovan ljudski potencijal u sektoru pomorstva putem certifikovanja pomorskog visokog obrazovanja u Crnoj Gori prema propisima Međunarodne pomorske organizacije (IMO) koji se odnose na obrazovanje i obuku pomoraca. Ideja projekta nastala je kao odgovor na obaveze Crne Gore u pogledu ratifikacije i implementacije najnovijih izmjena i dopuna propisa Međunarodne pomorske organizacije (IMO) koji se odnose na obrazovanje i obuku pomoraca. Najnoviji IMO zahtjevi odnose se na reformu pomorskog obrazovanja u pravcu stvaranja mogućnosti za teorijsku i praktičnu obuku studenata, kroz modernizaciju obrazovnih materijala, laboratorija, brodskih simulatora, praktičnih radionica, itd. U cilju ostvarenja navedenih ciljeva kroz EDUMAR projekat, nekoliko aktivnosti će se ostvariti, kao što su certifikacija novog QMS (Sistem Menadžmenta Kvalitetom) sistema upravljanja ISO 9001:2015 na Pomorskom fakultetu Kotor, međunarodno certificiranje nastavnih planova i programa na osnovnim studijskim programima iz Nautike, Brodomašinstva i Brodske elektrotehnike, i modernizaciju obrazovnih materijala u skladu sa IMO preporukama.

Tokom prvog izvještajnog perioda sljedeće aktivnosti su se sprovodile: Napravljen je plan aktivnosti za prelazak sa ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 na Pomorskom fakultetu Kotor; Formiran je radni tim sa Fakulteta koji će operativno raditi na projektu sa preciziranim odgovornostima svakog člana; Održan je Seminar na temu "Uvođenje standarda ISO 9001: 2015 za osoblje Fakulteta" putem kojeg su prezentirana neophodna znanja potrebna za realizaciju i implementaciju standarda ISO 9001:2015; Napravljen je plan za razvoj dokumentovanih informacija za prelazak sa ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 na Pomorskom fakultetu Kotor; Sačinjena su dva dokumenata QMS (procedure); Sačinjen je pregled najnovijih domaćih i međunarodnih propisa i preporuka koje se bave obrazovanjem i obukom pomoraca; Napravljena je komparativna analiza između postojećih studijskih nastavnih planova i programa na Pomorskom fakultetu Kotor i Pomorskom fakultetu Split, Hrvatska; Godišnja pretplata na pomorske obrazovne materijale Videotel i Seagull.

Glavni rezultati EDUMAR projekta će biti postignuti tokom drugog izvještajnog perioda.

Harmonizovani obrazovni sistem u Crnoj Gori će rezultirati u stvaranju konkurentne radne snage iz oblasti pomorstva na međunarodnom nivou, što će omogućiti da nacionalne brodarske kompanije zaposle kompetentan i visokoobrazovan stručni kadar. Na ovaj način, sam projekat će doprinijeti ekonomskom statusu Crne Gore, a samim tim i ispunjavanju preduslova za lakše i brže dostizanje evropskih standarda, a time i jedan korak naprijed ka evropskim i evroatlantskim integracijama