Rezime Finalnog narativnog izvještaja za projekat EDUMAR

Glavni cilj projekta EDUMAR je obezbjeđivanje kompetentnih i kvalifikovanih kadrova u pomorskom sektoru kroz sertifikaciju visokoobrazovnog sistema u Crnoj Gori u skladu sa najnovijim zahtjevima Međunarodne pomorske organizacije (IMO) koji se direktno odnose na obrazovanje i obuku pomoraca.

Sama ideja projekta predstavlja rezultat ispunjenja obaveza shodno ratifikaciji poslednjih izmjena i dopuna međunarodnih regulativa o obrazovanju i usavršavanju pomoraca donesenih od strane Međunarodne pomorske organizacije. Pomenute izmjene odnose se na reformu pomorskog obrazovnog sistema u cilju stvaranja uslova za sticanje neophodnih teoretskih i praktičnih znanja i iskustava kroz modernizaciju nastavnih materijala, opremanje praktičnih laboratorija, pomorskih simulatora, radionica itd.  

U cilju postizanja pomenutih ciljeva uspješno su implementirane glavne aktivnosti EDUMAR projekta:

  • sertifikacija novog Sistema upravljanja kvalitetom na Pomorskom fakultetu u Kotoru prema standard ISO 9001;
  • međunarodna sertifikacija nastavnih planova i programa na osnovnim akademskim studijama studijskih programa Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika;
  • modernizacija nastavnih materijala u skladu sa preporukama IMO-a.   

U toku prvog redovnog izvještavanja na projektu uspješno su postignuti sledeći ciljevi: priprema programa realizacije aktivnosti u vezi sa unaprijeđenjem Sistema kvaliteta na fakultetu i prelaskom sa standarda ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 standard; osnivanje projektnog radnog tima uz jasno definisanje pojedinačnih i timskih obaveza i odgovornosti; organizovanje seminara pod nazivom „Familijarizacija osoblja fakulteta sa propisima međunarodnog standarda ISO 9001:2015“ kako bi tom prilikom učesnici seminara stekli potrebna znanja i informacije u cilju što efikasnije implementacije ISO 9001:2008 standarda;   kreiranje strategije razvoja dokumentovanih informacija neophodnih za prelazak na novi Sistem kvaliteta; razvoj dvije procedure Sistema kvaliteta; pregledana analiza važećih nacionalnih i međunarodnih propisa i preporuka koje se tiču obrazovanja i usavršavanja pomoraca; sprovođenje uporedne analize planova postojećih studijskih programa na Pomorskom fakultetu u Kotoru i Pomorskom fakultetu u Splitu; obezbjeđivanje jednogodišnje pretplate na specijalizovane pomorske online nastavne materijale od Seagull i Videotel kompanija. 

U drugoj fazi realizacije projekta uspješno su realizovane sledeće aktivnosti: obuka osoblja Pomorskog fakulteta sa ciljem potpunog razumijevanja, prihvatanja, upravljanja i implementacije standarda ISO 9001:2015; razvoj novih dokumenata i revizija postojećih u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015; priprema detaljnih uputstava za zaposlene u cilju efikasne implementacije standarda ISO 9001:2015; interna provjera cjelokupnog Sistema kvaliteta prije sprovođenja procedure sertifikacije u skladu sa standardom  ISO 9001:2015; sprovođenje neophodnih korektivnih aktivnosti; sprovođenje tenderske procedure za izbor spoljnog eksperta/konsultanta koji će biti nadležan za realizaciju pregleda i analize kurikuluma u skladu sa zahtjevima IMO STCW konvencije; pregled i analiza postojećih kurikuluma na osnovnim akademskim studijskim programima na Pomorskom fakultetu u Kotoru i uporedba sa preporukama IMO STCW konvencije i IMO modelima kurseva 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.08; nabavka nastavnih materijala/udžbenika za edukaciju studenata na PFK; sprovođenje tenderske procedure za izbor međunarodno priznatog sertifikacionog tijela; realizacija pregleda i analize inoviranog Sistema kvaliteta na fakultetu i izdavanje sertifikata od strane izabranog sertifikacionog tijela; sprovođenje detaljne analize postojećih kurikuluma na studijskim programima PFK od strane sertifikacionog tijela i priprema izvještaja sa konkretnim zaključcima; dobijanje sertifikata za Sistema kvaliteta u skladu sa ISO 9001 2015 od strane Hrvatskog registra; dobijanje 3 sertifikata o usaglašenosti kurikuluma sa najnovijim zahtjevima IMO STCW konvencije (u skladu sa IMO modelima kurseva 7.01 i 7.03 za studijski program Nautika I pomorski saobraćaj, 7.02 i 7.04 za studijski program Brodomašinstvo i 7.08 za studijski program Pomorska elektrotehnika); jačanje saradnje između Pomorskog fakulteta i uticajnih predstavnika pomorske privrede u Crnoj Gori kroz potpisivanje ugovora o saradnji;  organizovanje info dana na Pomorskom fakultetu za sve zainteresovane uključujući potencijalne buduće student fakulteta; realizovanje  ukupno 15 studijskih posjeta srednjim školama u Crnoj Gori kao dio promotivne kampanje fakulteta; organizovanje info dana za privredne subjekte sa akcentom na potencijalne buduće saradnike Fakulteta iz oblasti pomorstva.

Budući da je radi određenih poteškoća u okviru realizacije tenderskih procedura došlo do izvjesnog kašnjenja u implementaciji i da je shodno tome odobreno produženje perioda trajanja EDUMAR projekta, to je svakako pomoglo uspješnom ispunjenu predviđenih aktivnosti i postizanju projektom definisanih ciljeva.

Harmonizacija obrazovnog sistema u Crnoj Gori doprinijeće stvaranju konkurentnih pomorskih kadrova na međunarodnom nivou, što će dalje omogućiti nacionalnim pomorskim kompanijama da upošljavaju crnogorske kadrove koji su u isto vrijeme kompetentni i visoko kvalifikovani. Na ovaj način, EDUMAR projekat direktno doprinosi unaprijeđenju ekonomskog statusa Crne Gore, pruža značajan doprinos ispunjenju uslova za lakše i brže postizanje Evropskih standarda, a samim tim i korak naprijed u evropskim i evroatlanskim integracijama.

Projekat je završen 14. maja 2017. godine.