Rezime drugog šestomjesečnog narativnog izvještaja za projekat EDUMAR

Sveukupni cilj EDUMAR projekta jeste da obezbijedi kompetentan i kvalifikovan ljudski potencijal u sektoru pomorstva putem certifikovanja pomorskog visokog obrazovanja u Crnoj Gori prema propisima Međunarodne pomorske organizacije (IMO) koji se odnose na obrazovanje i obuku pomoraca. Ideja projekta nastala je kao odgovor na obaveze Crne Gore u pogledu ratifikacije i implementacije najnovijih izmjena i dopuna propisa Međunarodne pomorske organizacije (IMO) koji se odnose na obrazovanje i obuku pomoraca. Najnoviji IMO zahtjevi odnose se na reformu pomorskog obrazovanja u pravcu stvaranja mogućnosti za teorijsku i praktičnu obuku studenata, kroz modernizaciju obrazovnih materijala, laboratorija, brodskih simulatora, praktičnih radionica, itd. Radi ostvarenja navedenih ciljeva kroz EDUMAR projekat će se ostvariti nekoliko aktivnosti, kao što su certifikacija novog QMS (Sistem Menadžmenta Kvalitetom) sistema upravljanja ISO 9001:2015 na Pomorskom fakultetu Kotor, međunarodno certificiranje nastavnih planova i programa na osnovnim studijskim programima iz Nautike i pomorskog saobraćaja, Brodomašinstva i Pomorske elektrotehnike, i modernizacija obrazovnih materijala u skladu sa IMO preporukama.

Tokom drugog izvještajnog perioda sljedeće aktivnosti su sprovedene: obuka zaposlenih u cilju postizanja potpunog razumijevanja, prihvatanja i uvođenja ISO 9001:2015 na PFK; izrada novih dokumenata u skladu sa ISO 9001: 2015 i revizija postojećih; izrada uputstava za zaposlene na PFK za uvođenje ISO 9001:2015; interna revizija cijelog sistema kvaliteta prije procesa certifikacije od strane sertifikacionog tijela ISO 9001: 2015; sprovedene neophodne korektivne mjere za uvođenje ISO 9001:2015; preispitivanje rukovodstva PFK u cilju upravljanja cijelim sistemom ISO 9001: 2015; tenderska procedura za odabir eksperta za reviziju nastavnih planova i programa prema zahtjevima IMO STCW konvencije; pregled postojećih nastavnih programa na PFK i poređenje sa IMO STCW Konvencijom i IMO modelima kurseva 7.01, 7.02, 7.03, 7.04 i 7.08 uz davanje preporuka za korekcije; dodatni fond stručne literature je obezbijeđen; tenderska procedura za izbor svijetski priznate sertifikacijskog tijela u oblasti pomorstva je sprovedena; sprovedena je kontrola dokumentacije za sertifikaciju sistema kvalitetana PFK od strane certifikacijskog tijela; sprovedena je kontrola kurikuluma na PFK za sertifikaciju nastavnih programa osnovnih studijskih programa Nautika i pomorski saobraćaj, Pomorska elektrotehnika i Brodomašinstvo od strane sertifikacionog tijela; izdat je sertifikat QMS ISO 9001:2015  od strane sertifikacionog tijela; izdata su 3 sertifikata o usaglašenosti nastavnih planova i programa sa zahtjevima IMO STCW Konvencije i prema IMO Modelima kurseva 7.01 i 7.03 za Nautiku i pomorski saobraćaj, 7.02 i 7.04 za Brodomašinstvo i 7.08 za Pomorsku elektrotehniku; poboljšana saradnja između PFK i pomorske industrije kroz potpisivanje  novih ugovora o saradnji; organizovan info dan za studente na PFK; zaposleni sa PFK su organizovali info dane u 15 srednjih škola u Crnoj Gori; organizovan info dan za predstavnike pomorske privrede na PFK.

Harmonizovani obrazovni sistem u Crnoj Gori će rezultirati u stvaranju konkurentne radne snage iz oblasti pomorstva na međunarodnom nivou, što će omogućiti nacionalne brodarske kompanije zaposle kompetentan i visokoobrazovan stručni kadar. Na ovaj način, sam projekat će doprinijeti ekonomskom statusu Crne Gore, a samim tim i ispunjavaju preduslova za lakše i brže dostizanje evropskih standarda, a time i jedan korak naprijed ka evropskim i evroatlantskim integracijama.