Rezime finalnog narativnog izvještaja za projekat DCIC

Ciljevi projekta su razvijanje operativne mreže koordinatora za međunarodnu saradnju, povećanje efikasnosti u oblasti međunarodne saradnje (izrada definisanih procesa, implementacija softvera za efikasnije administriranje bilateralne saradnje i studentske mobilnosti, sprovođenje kontinuirane obuke prodekana za međunarodnu saradnju i drugih zaposlenih koji se bave poslovima međunarodne saradnje) te unaprjeđenje kvaliteta savjetodavnih usluga i podrške studentima, akademskom i neakademskom osoblju univerziteta vezano za međunarodnu saradnju i razvoj karijere. 

Ojačana je postojeća mreža prodekana za međunarodnu saradnju i istaknuta potreba za osnivanjem posebnih jedinica na pojedinačnim fakultetima koje bi se bavile pitanjima međunarodne saradnje. Osnovan je Upravljački tim projekta koji je zadužen za praćenje i nadzor izrade procedura kojima se definiše podjela rada i nadležnosti između centralne Kancelarije za međunarodnu saradnju i prodekana na pojednim fakultetima. Putem on-line upitnika koji je distribuiran prodekanima urađena je analiza trenutnog stanja, podjele i organizacije poslova u oblasti međunarodne saradnje. Izvršen je uvid u primjere najboljih postojećih praksi i podjela poslova, nadležnosti i odgovornosti kada je međunarodna saradnja u pitanju, između ostalog kroz posjetu Kancelariji za međunarodnu saradnju Univerziteta u Ljubljani. Sa ciljem unaprjeđenja efikasnosti rada u oblasti bilateralne saradnje i studentske mobilnosti nabavljen je  softver za administriranje bilateralne saradnje i studentske mobilnosti. Softver je prilagođen potrebama Univerziteta Crne Gore i organizovana je obuka za njegovo korišćenje kojoj su prisustvovali prodekani za međunarodnu saradnju, zaposleni u Kancelariji za međunarodnu saradnju i zaposleni u CIS-u. Održan je sastanak sa prodekanima za međunarodnu saradnju na kome su informisani o rezultatima projekta i unaprjeđenjima koja će oni donijeti procesima upravljanja poslovima međunarodne saradnje.  Informacije o projektu diseminirane su na različitim događajima u zemlji i inostranstvu (na nekoliko sastanaka, tokom evaluacije Erasmus Mundus projekata na UCG, na sastanku sa eksternim evaluatorom Tempus i Erasmus + projekata, u obraćanjima rektora, informacija o projektu objavljena je na web-sajtu univerziteta).

Ostvareni su sljedeći rezulati projekta: urađena je anketa i prikupljeni podaci o trenutnim procesima i podjeli poslova između centralne Kancelarije za međunarodnu saradnju i pojedinačnih fakulteta. Na osnovu ankete urađene su smjernice i sistem za upravljanje procesima rada u oblasti međunarodne saradnje. Nabavljen je softver za administriranje bilateralne saradnje i studentske mobilnosti i prilagođen potrebama Univrziteta Crne Gore. Organizovana je obuka za korišćenje softvera kao i informativni sastanak sa prodekanima za međunarodnu saradnju.

Projekat je završen 19. decembra 2017. godine.