Projekat DCIC

 

Naziv projekta: Razvoj Centra za međunarodnu saradnju i za razvoj karijere
Projektni akronim: DCIC
Naziv ustanove: Univerzitet Crne Gore

 

REZIME PROJEKTA

Ciljevi

Projekat ima za cilj da unaprijedi proces internacionalizacije visokog obrazovanja u Crnoj Gori, pri čemu internacionalizacija nije cilj sam za sebe, već će poboljšati kvalitet sveukupnog visokog obrazovanja, pripremiti studente za globalizaciju i zadovoljiti zahtjeve tržišta rada.

Opšti cilj projekta je:

 • Podsticanje procesa integracije međunarodne dimenzije u nastavu, istraživanje i službe Univerziteta Crne Gore (UoM);
 • Mobilisati i uključiti više ljudstva i stvoriti uslove koji će voditi do poboljšanog funkcionisanja raznih službi vezanih za međunarodne poslove;
 • Olakšati prekogranično kretanje studenata i nastavnog osoblja i aktivne inicijative vezane za međunarodnu kompetitivnost i saradnju. To će dovesti do bolje internacionalizacije i globalne kompetitivnosti univerziteta;
 • Povećati broj partnerstava sa stranim univerzitetima i mogućnosti za saradnju u okviru tih partnerstava;
 • Poboljšati uporedivost i kompetitivnost vještina i znanja studenata, akademskog osoblja i istraživača, ne samo na nacionalnom, nego i na međunarodnom nivou.

Pojedinačni ciljevi projekta su:

 • Izgrađivanje operativne mreže među koordinatorima za međunarodne odnose u okviru procesa uspostavljanja centara za međunarodnu saradnju na svim fakultetima (odgovornost svih fakulteta u saradnji sa Rektoratom);
 • Optimizacija efikasnosti u oblasti mobilnosti (sprovođenje utvrđenih procesa, primjena softvera radi lakšeg rada, konstantne obuke prodekana i angažovanih u centru za međunarodnu saradnju);
 • Unaprijeđenje kvaliteta konsultacija i podrške studentima, akademskom i neakademskom osoblju Univerziteta u dijelu međunarodnih poslova i karijernih mogućnosti.

Indirektni ciljevi su​:

 • Unaprijeđena služba za rad i nadležnosti iz oblasti međunarodnih odnosa na univerzitetu;
 • Unaprijeđeni pristup podacima za informisaniji proces donošenja odluka;
 • Unaprijeđena mobilnost studenata, akademskog ili neakademskog osoblja (veći broj);
 • Unaprijeđeni procesi vezani za pripremu prijava za različite vrste projekata finansiranih iz eksternih fondova;
 • Unparijeđena informisanost svih relevantnih grupa (studenti, akademsko i neakademsko osoblje) o mogućnostima i ponudama u okviru raznih međunarodnih programa i šema (ažuriranost, transparentnost).

Ciljne grupe

Ciljna grupa će biti prije svega svi student, ali i akademsko i neakademsko osoblje. To podrazumijeva:

 • 20236 studenata svih nivoa Univerziteta Crne Gore,
 • 1326 zaposlenih iz redova akademskog osoblja i,
 • 482 zaposlena iz redova neakademskog osoblja.

Prema podacima o mobilnosti iz 2015/2016. godine 43 člana akademskog osoblja koristila su mogućnosti za mobilnost, a 30 istraživača je boravilo u stijskim posjetama ili obavljalo istraživanja na Univerzitetu Crne Gore. Takođe, bilo je 85 odlaznih studentskih mobilnosti korz programme za mobilnost studenata. U poređenju sa istim podacima iz 2014/2015. godine došlo je do smanjenja od približno 40% u broju dolazećeg I odlazećeg akademskog osoblja, ali se broj odlazećih studenata uvećeao više od dva puta. Broj dolazećih studenata veći je za približno 15% u odnosu na prethodnu akademsku godinu. Treba naglasiti da su ovo uspješno obavljene razmjene, ali je broj primljenih i obrađnih aplikacija bio značajno veći. Sve navedeno potvrđuje postojanje potreba za nabavkom softvera za upravljanje mobilnošću zato što se Univerzitet Crne Gore konstantno suočava sa sve većim brojem zahtjeva za programima razmjene.

Krajnji korisnici

 • Univerzitet Crne Gore;
 • Visokoobrazovni sektor u Crnoj Gori;
 • Industrijski i servisni sektor (na tržištu rada) u Crnoj Gori.

Očekivani rezultati

Prioritetni rezultati​:

 • Efektivna saradnja i komunikacija tima za međunarodne poslove;
 • Unaprijeđeni radni procesi u oblasti međunarodne saradnje;
 • Jačanje kadrovskih kapaciteta u sektoru međunarodne saradnje;
 • Povećani stepen vidljivosti u oblasti visokog obrazovanja.

Ostali rezultati:

 • Učenje o najboljim praksama EU univerziteta, prenošenje znanja sa evropskih univerziteta na Univerzitet Crne Gore;
 • Tri radionice za Univerzitet Crne Gore koje se bave pitanjima internacionalizacije.

 

Glavne aktivnosti

Projekat se sprovodi u periodu od 9 mjeseci kroz 4 radna paketa (RP) i sljedeće aktivnosti (A):

RP1: Razvoj operativne mreže među koordinatorima za međunarodne odnose

A.1.1.   Analiza potreba i trenutnog statusa tima za međunarodnu saradnju na UCG (Procjena postojećeg stanja u oblasti međunarodne saradnje – organizacija rada, definisanje nadležnosti, donošenje odluka, kanali za komunikaciju i informisanje);
A.1.2.   Pregled postojećih primjera najbolje prakse podjele rada, nadležnosti i kompetencija u oblasti međunarodne saradnje;
A.1.3.   Studijska posjeta Univerzitetu u Ljubljani (najbolja praksa);
A.1.4.   Izrada protokola o podjeli radnih obaveza i odgovornosti.

RP2: Definisanje i sprovođenje sistema za upravljanje procesima

A.2.1.   Utvrđivanje procesa i priprema pisanih smjernica koje detaljno opisuju jasne zadatke i odgovornosti;
A.2.2.   Analiza potrebe za “softverom za mobilnost”;
A.2.3.   Pregled postojećih dobrih primjera za softver (MoveOn, Mobility Onlne, Talpas);
A.2.4.   Primjena softvera za potrebe moderne mobilnosti:

 • Sistem prikupljanja podataka u cilju informisanog donošenja odluka;
 • Uspostavljanje platforme za razmjenu informacija u okviru tima za međunarodnu saradnju UCG (Centar za međunarodnu saradnju i Kancelarije na pojedinačnim fakultetima);
 • Početi sa prikupljanjem podataka za stvaranje mreže svih studenata na razmjeni (domaći i strani);

A.2.5.   Radionica 1: Obuka zaposlenih kako da koriste softver;
              Radionica 2: Razmjena iskustava vezano za novi softver i obuku u dijelu potreba učesnika.

RP3: Diseminacija, kontrola kvaliteta i održivost

A.3.1.   Interna i eksterna diseminacija o projektu (info sastanak svih relevantnih zainteresovanih strana na UCG i ostalih univerziteta u Crnoj Gori);
A.3.2.   Kvalitativno rukovođenje projektom (u toku projekta i ubuduće).

RP4: Rukovođenje projektom

A.4.1.   Uspostavljanje tijela za rukovođenje koja će biti zadužena da prate blagovremeno i kvalitetno sprovođenje projektnih aktivnosti;
A.4.2.  Sveukupno rukovođenje projektom podrazumijeva redovne sastanke tijela za rukovođenje, redovnu komunikaciju i informisanje relevantnih aktera koji učestvuju u aktivnostima;
A.4.3.   Izvještavanje o projektnim aktivnostima.