Arhiva

23/07/2015

First Call for Proposals for Institutional Improvement Grants

Ministry of Education within “Higher Education and Research for Innovation and Competitiveness” Project – HERIC, financed from the World Bank loan, is announcing Call for proposals for Institutional Improvement Grants for institutional improvement of Montenegrin higher education institutions. The deadline for proposals submission is October 30, 2015.

The Montenegrin accredited and licensed higher education institution are invited to apply for Institutional Improvement Grants by submitting project proposals aiming to strengthen the administrative and operational capacities of higher education institutions, with particular focus on organizational development and strengthening governance structures, strengthening educational and teaching services and development of capacities for services to other stakeholders and improvement of educational infrastructure to facilitate quality teaching and learning.

In line with the comprehensive aim of the grant scheme, applicants are invited to submit projects that fall under one or more of the following priority area: Reform, development and Improvement of teaching and learning processes; Enhancement of quality management of teaching and learning processes; Organizational development and strengthening governance structures of the higher education institutions; Improvement of composition and strengthened functioning of governing bodies and governance structures of higher education institutions; Development of human resources (educational and non-educational capacities) within higher education institutions; Improvement of internal and external communication of higher education institutions; and Improvement of educational infrastructure within higher education institutions.

The foreseen duration of approved projects is up to 12 (twelve) months. The requested grant allocation has to be between €10,000.00 and €50,000.00.

Documents are available on the web page of the Ministry of Education www.mps.gov.me and HERIC project web page www.heric.me and include:

  • Call for proposals for Institutional Improvement Grants (Montenegrin and English version)
  • Grants Operational Manual for the Institutional Improvement Grants Scheme (Montenegrin and English version)
  • Application form (English version)
  • Budget plan (English version)
  • Guarantee form (English version)

For further details please contact:

Mr. Vladan Perazic, Grants Officer in HERIC Project Management Team;

Rimski trg 19, 81000 Podgorica, Montenegro;

Tel: +382 20 23 45 77,

Fax: +382 20 22 15 77;

vladan.perazic@mna.gov.me

annex_2_-_call_for_proposals.pdf, annex_3a_-_application_form.docx, annex_3b_-_budget_plan.xlsx, annex_3c_-_guarantee_form.docx, cg_annex_2_-_call_for_proposals_final.pdf, gom_eng_final.pdf, cg_gom_final.pdf
23/07/2015

PRVI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA GRANTOVE ZA INSTITUCIONALNO UNAPRJEĐENJE

Ministarstvo prosvjete u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost” – INVO, koji se finansira kreditom Svjetske banke raspisuje poziv za dostavljanje prijedloga projekata za grantove za institucionalno unaprjeđenje crnogorskih visoko obrazovnih ustanova, koje svoje prijedloge mogu dostavljati do 30. oktobra 2015. godine.

Dodjelom grantova crnogorskim akeditovanim i licenciranim ustanovama visokog obrazovanja se želi omogućiti jačanje administrativnih i operativnih kapaciteta, sa posebnim fokusom na organizacioni razvoj i jačanje upravljačkih struktura, jačanje obrazovnih i nastavnih usluga i razvoj kapaciteta za usluge drugim zainteresovanim stranama, kao i unapređenje obrazovne infrastrukture kako bi se omogućila kvalitetnija nastava i učenje. 

Projekti se mogu podnijeti u okviru prioritetnih oblasti: reforma, razvoj i unapređenje procesa nastave i učenja; unapređenje upravljanja kvalitetom procesa nastave i učenja; organizacioni razvoj i jačanje upravljačkih struktura ustanova visokog obrazovanja; unapređenje sastava i ojačano funkcionisanje organa upravljanja i rukovodećih struktura ustanova visokog obrazovanja; razvoj ljudskih resursa (obrazovnih i ne-obrazovnih kapaciteta) u ustanovama visokog obrazovanja; poboljšanje interne i eksterne komunikacije ustanova visokog obrazovanja; i poboljšanje obrazovne infrastrukture u ustanovama visokog obrazovanja. 

Predviđeno trajanje odobrenih projekata je do dvanaest mjeseci, a traženi iznos granta mora biti između 10.000,00 i 50.000,00 eura. 

Dokumentacija je dostupna na internet stranici Ministarstva prosvjete www.mps.gov.me i internet stranici INVO projekta www.heric.me, a sadrži: 

- Poziv za dostavljanje prijedloga projekata za grantove za institucionalno unaprjeđenje (crnogorska i engleska verzija)

- Operativni priručnik za grantove - šema grantova za institucionalno unaprjeđenje (crnogorska i engleska verzija) 

- Formular za prijavu (engleska verzija) 

- Plan budžeta (engleska verzija) 

- Garantni formular (engleska verzija) 
 

Kontakt osoba za dodatne informacije je Vladan Perazić, službenik za grantove u timu za upravljanje INVO projektom, tel: +382 20 23 45 77, fax: +382 20 22 15 77 i e-mail: vladan.perazic@mna.gov.me

annex_2_-_call_for_proposals.pdf, annex_3a_-_application_form.docx, annex_3b_-_budget_plan.xlsx, annex_3c_-_guarantee_form.docx, cg_annex_2_-_call_for_proposals_final.pdf, gom_eng_final.pdf, cg_gom_final.pdf
17/06/2015

PLAN UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM (PUŽS) ZA PROJEKAT KATUN

Ovdje možete preuzeti Plan upravljanja životnom sredinom i Izvještaj o javnim konsultacijama za projekat KATUN. 

katun_puzs_jun_2015.docx, izvjestaj_o_javnim_konsultacijama_puzs_katun_finalna_verzija.docx
15/05/2015

PUBLIC CONSULTATIONS ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN FOR THE PROJECT "KATUN”

Here you can take Notice of the public consultation and the Environmental Management Plan for the project KATUN:

notification_on_public_consultation_btf.doc, katun_environmental_management_plan.pdf
15/05/2015

JAVNE KONSULTACIJE U VEZI SA PLANOM UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM ZA PROJEKAT “KATUN”

Ovdje možete preuzeti obavještenje o javnim konsultacijama i Plan upravljanja životnom sredinom za projekat KATUN: 

obavjestenje_o_javnim_konsultacijama_btf.docx, katun_plan_upravljanja_zivotnom_sredinom.pdf

Pages